Geodetické zaměření pozemku – kdy je potřeba a kolik zaměření pozemku stojí?

Nejčastějším důvodem pro zaměření pozemku je potřeba přesného stanovení hranic pozemku v terénu, ať už kvůli budoucí výstavbě domu či jen realizaci oplocení. Dalším důvodem je nutnost zaměření věcného břemene na pozemku.

Rovněž v případě, že potřebujete pozemek rozdělit na více částí, musíte nechat provést jejich vytyčení a vypracování geometrického plánu.

Občas je nezbytné nechat si vytyčit hranice i jako podklad pro předejití nebo vyřešení sousedských sporů, zejména v případě starých mapových podkladů.

Konkrétní případy, kdy je nutné vyhotovit geometrický plán, jsou určeny vyhláškou č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí.

Kdo jej může zaměřit

Oprávněným pro zaměřování a vytyčování pozemků je pouze geodet nebo geodetická kancelář, oprávněná podle zeměměřického zákona číslo 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Jak zaměření pozemku probíhá

Zaměření probíhá vždy přímo v terénu. Výsledky zaměření se uvádí v souřadnicích státního souřadnicového systému S-JTSK. Měření se musí nejprve připojit buď zaměřením na družice geodetickou aparaturou GPS, nebo na pevné geodetické body pozemním měřením. K tomu se používají přesné geodetické přístroje s jemnou mechanikou, kvalitní optikou, výkonným laserem a moderní elektronikou. Poté následuje zaměření pevných podrobných bodů, které jsou již zakresleny v katastrální mapě. Nakonec se zaměří lomové body změny, například rohy budovy, lomové body nové hranice, hranice věcného břemene apod. Nové měření musí být vykonáno se střední souřadnicovou chybou + 0,14 m.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Zaměření pozemku - stavba plotu
Zaměření pozemku přijde vhod například při stavbě plotu. Před stavbou plotu je dobré si ujasnit a přesně vytyčit hranice pozemku.

Zaměření pozemku a souhlas sousedů

V případě zaměření a vytyčování hranic v terénu bude geodet potřebovat také stanovisko vlastníků sousedních pozemků a jejich souhlas s vytyčenou hranicí pozemků. Teprve se souhlasem sousedů můžete nechat nově zaměřené hranice pozemků zapsat do katastru. Pokud se však nedohodnete, rozhodujícím orgánem v případě sporu o hranice je pouze soud.

Co je to geometrický plán

Geometrický plán je výsledný doklad, který obdržíte od geodeta po zaměření pozemku. Geometrický plán musí vždy obsahovat grafické znázornění pozemku před zaměřením a po něm, dále písemný výkaz výměr parcel před a po zaměření včetně vyznačení vlastnických vztahů. Musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem. Toto ověření poznáte podle toho, že je opatřen dvěma kulatými razítky se státním znakem. Geometrický plán nemá žádnou omezenou platnost. Jedná se o důležitý doklad, na základě něhož můžete například požádat o zápis zaměřených skutečností do katastru nemovitostí apod.

Cena zaměření pozemku

Při stanovení ceny samozřejmě záleží na rozsahu měření. Obvyklá cena zaměření pozemku se pohybuje v rozmezí cca 3–5 tis. Kč, součástí ceny by mělo být i vypracování geometrického plánu a jeho ověření na katastrálním úřadě. Naopak v ceně není poplatek za vklad do katastru nemovitostí. To už není práce geodeta, ale musíte si to zajistit sami, podáním žádosti na příslušném katastrálním úřadě a k žádosti doložíte schválený geometrický plán.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů