Home Pravidla soutěží

Pravidla soutěží

Soutěže na stavimbydlim.cz

Tyto pravidla jsou závazná pro všechny soutěže, které se pořádají na magazínu stavimbydlim.cz.
1) Organizátor 
Ing. Martin Steidl, IČ 03819230, se sídlem Kosov 1, 789 01 Zábřeh na Moravě, IČ 03819230 (dále jen „organizátor“)

2) Komu je soutěž určena?
Soutěž je určena všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců organizátora i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely soutěže o hlavní cenu považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z.; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den, kdy odeslala hlasovací formulář.

3) Pravidla soutěže 
Podmínkou k účasti v soutěži je odeslání řádně vyplněného hlasovacího formuláře. Hlasování je realizováno prostřednictvím formuláře na webové adrese soutěžních stránek. Účast v soutěži je bezplatná. Každý soutěžící může odeslat každý den pouze jeden hlasovací formulář. Trvání soutěže je vždy zveřejněno tučným písmem na soutěžní stránce.
4) Výherce
Ze všech platných hlasovacích formulářů bude nejpozději do dvou týdnů od ukončení soutěže vybrán výherce soutěže losováním. Jméno výherce bude zobrazeno na soutěžní stránce do 1 týdne od vylosování výherce. Výherce bude kontaktován, na základě zadaného kontaktu, o výhře a bude dále upřesněno, na jakou adresu se výhra zašle.

5) Pravidla pro přidělení ceny
Cena bude výherci předána elektronickou formou v případě, že se jedná o poukazy na slevu nebo nákup. V případě, že se soutěží o hmotnou věc, bude výhra zaslána prostřednictvím zásilkové služby do 1 týdne od sdělení doručovací adresy výhercem.

6) Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel
Odesláním hlasovacího formuláře dle čl. 3 těchto pravidel každý účastník soutěže:
1. dává organizátorovi soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v hlasovacím formuláři za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let.Účastník hlasování bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník hlasování bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.
2. dává organizátorovi v souladu s ustanovením § 12 Občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořádající agenturou a/nebo organizátorem soutěže, v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje tento souhlas na dobu 20ti let, bez územního či množstevního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytne.
3. schvaluje tato úplná pravidla soutěže a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.
V Brně dne 27. 2. 2017