Home VOP

VOP

I.
Úvodní ustanovení

1.1. Martin Steidl, IČ: 03819230, místem podnikání Kosov 1(dále jen „Provozovatel“) vydává dle § 1751zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
1.2. VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a fyzickými osobami nebo právnickými osobami, jako uživateli stránek stavimbydlim.cz (dále jen „Uživatel“),  na internetové adrese stavimbydlim.cz (dále jen „Webová stránka“). VOP dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky a další související právní vztahy. Poskytovatel poskytuje služby stavimbydlim.cz bezplatně.
1.3. Smlouva o poskytování služeb a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

II.
Uzavření smlouvy o poskytování služby

2.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen umožnit přístup Uživateli na Webové stránky, a to zejména těm osobám, které dříve podstatným způsobem porušily tyto VOP.
2.2. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při užívání Webových stránek.
2.3. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s užíváním Webových stránek (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Uživatel sám.

III.
Uživatelský účet

3.1. Webová stránka stavimbydlim.cz neumožňuje zřízení uživatelského účtu.
3.2. Pro účast v soutěži není vyžadováno zřízení uživatelského účtu. Soutěžící se do soutěže registruje odesláním registračního formuláře uvedeného na webových stránkách. Odesláním vyplněného registračního formuláře uživatel nezíská přístup do žádného uživatelského účtu ani jiného webového rozhraní.
3.3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

IV.
Stránky stavimbydlim.cz4.1. Službu nemusí Provozovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
4.2. Při provozování Webových stránek může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.
4.3. Uživatel nesmí v rámci Webových stránek ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob, porušuje právní normy směřujících k ochraně hospodářské soutěže, porušuje právní normy směřujících k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.
4.4. Uživatel nesmí v rámci Webových stránek používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
4.5. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru Provozovatele, na kterém jsou Webové stránky provozovány, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě.
4.6. Uživatel bere na vědomí, že Proozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací šířených uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
4.7. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním uživatele jakákoliv škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je uživatel povinen tuto škodu nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího vzniku Provozovateli nahradit.
4.8. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce  jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu). V případě, že uživatel poruší některou z povinností stanovených v tomto bodě, vzniká Provozovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Tímto není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Splatnost smluvní pokuty nastává porušením právní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

V.
Ochrana osobních údajů

5.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, pohlaví, adresa elektronické pošty a další kontakty komunikace na dálku (kontakt aplikace ICQ, Skype), telefonní číslo, místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
5.3. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely vedení databáze soutěžících a pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovatelem.
5.4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci) uvádět správně a pravdivě.
5.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
5.6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.

VI.
Užívání webového stránky stavimbydlim.cz

6.1. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na Webové stránce.
6.2. Uživatel či jiná osoba využívající Webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
6.3. Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) Provozovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránku je možné využívat jen v souladu s jejím určením, v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů.

VII.
Závěrečná ustanovení

7.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou při registraci. Za aktualizaci adresy elektronické pošty uživatele je plně odpovědný uživatel. Jakákoli písemnost určená uživateli se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání Provozovatelem na adresu elektronické pošty uživatele uvedené při jeho registraci.
7.2. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. Práva a povinnosti smluvních stran se však vždy řídí VOP platnými v době užívání Webových stránek.
7.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
7.4. Všechny otázky touto smlouvou o poskytování služby a VOP neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejm. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7.5. Kontaktní údaje poskytovatele: Kosov 1, Zábřeh na Moravě, 789 01.e-mail: steidl.martin@email.cz.
7.6. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 2. 2017

V Brně dne 27. 1. 2017