Kontrolu nebo revizi spalinové cesty? Co potřebujete?

nacenění

Topná sezóna pomalu ale jistě začíná a provozovatele kotlů čeká jistě nemilá povinnost zajistit mimo jiné kontrolu nebo revizi spalinové cesty. Víte, zda potřebujete revizi nebo kontrolu?

Kontrola a revize komínu– kdo ji provádí?

Povinnost kontrolovat a revidovat spalinovou cestu ukládá zákon č. 133/1985 Sb. – Zákon České národní rady o požární ochraně, přičemž za spalinovou cestu se nepodkládá odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu. Dle § 44 může kontrolu spalinové cesty provádět osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, kdežto revizi spalinové cesty může provádět dle § 44 oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Kompletní seznam revizních techniků oprávněných provádět revize komínů najdete na adrese https://www.skcr.cz/

Způsob kontrolykomínu

Kontrola spalinové cesty se provádí dle § 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, a to po jejím vyčištění. Kontrola komínů se provádí ve stanovených termínech, dle přílohy vyhlášky. Četnost kontrol a čištění pak závisí na výkonu kotle, provozu kotle a druhu paliva (pevné, kapalné, plynné).

 Při kontrole spalinové cesty se posuzuje:

 1. a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
 2. b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
 3. c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
 4. d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 5. e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 6. f) jejího stavebně technického stavu a
 7. g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

(zdroj: zakonyprolidi.cz)

Revize komínu

Jednoduše lze říci, že revizi spalinové cesty potřebujete v případě, kdy budete provádět výraznější změnu oproti stávajícímu stavu – stavba nebo rekonstrukce komínu, výměna kotle, požár komínů, trhliny v komínu a jiné viditelné projevy naznačující špatný stav komínového tělesa.

Revize komínu se provádí:

 1. a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 2. b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 4. d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 5. e) po komínovém požáru, nebo
 6. f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Kolik čištění, kontrola a revize komínu stojí?

Čištění a kontrola komínu se provádí zároveň v jednom kroku a stojí kolem 600 – 800 Kč za jeden komínový průduch. Revize je dražší a přijde vás na 1800 – 2200,-Kč za jeden komínový průduch.

Neprodělejte na údržbě komínu

Před objednáním služeb kominíka nebo revizního technika je dobré zjistit, co skutečně potřebujete vykonat. V případě, že jste si nechali vyměnit kotel a objednáte si kominíka, který přijde provést kontrolu komína, to vám bohužel nepostačí a budete si muset pozvat ještě revizního technika.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Stejně tak v případě, kdy musíte podstoupit kontrolu komínu je zbytečné objednávat revizního technika na provedení revize komínu, která je 3x dražší, než-li kontrola komínu.

 

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů