leaderboard

Obchodní podmínky – energetické úspory

1 Smluvní strany

Ing. Martin Steidl

Se sídlem Kosov 1, 789 01 Zábřeh na Moravě

IČ: 03819230

(dále jen „Poskytovatel“)

Zákazník

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí zákazníkem každý subjekt, který prostřednictvím formuláře na adrese https://stavimbydlim.cz/studie-zatepleni/ odešle požadavek na zpracování výpočtu energetické úspory (dále jen „Zákazník“).

2 Popis služby

2.1 Služba slouží k výpočtu energetické úspory vlivem zateplení obvodových konstrukcí, výpočtu orientačních nákladů na zateplení, prosté doby návratnosti, kumulativního cash-flow atd. Součástí služby je také porovnání alternativní investice s investicí do zateplení a doporučení dalších energetických úspor. Výsledkem je souhrnná zpráva s výsledky výpočtu.

2.2 Tato služba není investičním poradenstvím.

2.3 Hodnoty uvedené ve výsledkové zprávě jsou čistě orientační, vychází z hodnot zadaných Zákazníkem a dále z běžných cen na trhu (tržních cen).

2.4 Informace týkající se návrhu tloušťky a typu tepelné izolace nejsou návrhem ani doporučením způsobu zateplení. Konkrétní typ a tloušťka tepelné izolace musí být navržená projektantem na základě specifických okrajových podmínek a v případě využití dotací i s ohledem na dotační podmínky.

3 Platební podmínky

3.1 Provedení výpočtu a vytvoření souhrnné zprávy je zpoplatněno, a to částkou 2 490 Kč (cena je konečná – poskytovatel služby není plátce DPH).  

3.2 Poplatek lze uhradit buď převodem na bankovní účet, příp. lze využít QR kód pro snadnější zadání platby v mobilním bankovnictví.

3.3 Po obdržení platby (připsání peněz na účet Poskytovatele) Poskytovatel služby zpracuje výpočet a výsledkovou zprávu, kterou nejpozději do tří pracovních dní zašle zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu.

3.4 Poskytoval služby Zákazníkovi vystaví fakturu za uhrazenou částku a zašle na jím uvedený e-mail.

4 Odstoupení od smlouvy

4.1 Poskytovatel služby

4.1.1 Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání zákazníka v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob a podmínkami pro provedení výpočtu a zpracování souhrnné zprávy. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy.

4.1.2 Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud není z časových kapacit či jiného důvodu schopen provést výpočet a zpracovat výsledkovou zprávu.

4.2 Zákazník

4.2.1 Zákazník může požádat Poskytovatele o zrušení vypracování výpočtu a výsledkové zprávy. Avšak v případě, že již byla započata práce na výpočtu, bude Zákazníkovi vrácena poměrná část peněz.

4.2.2 V případě, že Zákazník pochybuje o správnosti výpočtu, může jej reklamovat na e-mailu martin.steidl@stavimbydlim.cz. Při reklamaci musí přesně určit a popsat výskyt chybného výpočtu či hodnoty. Poskytovatel služby musí nejpozději do 5 pracovních dní reklamaci vyřídit, chybný výpočet opravit a zaslat novou výsledkovou zprávu.

4.2.3 Zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení celého poplatku či nárokovat slevu v případě, že jasně prokáže a doloží, že jsou ve výsledkové zprávě uvedeny chybné hodnoty či je proveden chybný výpočet, který neodpovídá realitě.  

5 Ochrana osobních údajů

5.1 Správcem osobních údajů je Ing. Martin Steidl (provozovatel stránek www.stavimbydlim.cz). IČO správce osobních údajů je 03819230. Správce můžete kontaktovat na e-mailu martin.steidl@stavimbydlim.cz.

5.2 Zákazník, který se rozhodne tuto službu využít, při vyplňování formuláře vyplňuje řadu údajů. Konkrétně se jedná o jméno a příjemní, telefonní číslo a e-mail. V případě zaslání platby na bankovní účet Poskytovatele se Poskytovatel dozví také číslo bankovního účtu Zákazníka.

5.3 Vámi vyplněná data z formuláře slouží pro základní účely služby. Vaše osobní údaje využíváme výhradně pro komunikaci s Vámi a nesdělujeme je třetím stranám.  

5.4 Máte nárok dozvědět se jaké informace o Vás máme uložené, můžete je upravit, přenést, omezit (např. cookies) nebo úplně odstranit. Pokud máte jakékoli připomínky či dotazy, neváhejte se ozvat na email martin.steidl@stavimbydlim.cz.

5.5 Poskytovatel služby eviduje shromážděné osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, a po uplynutí max. 60 dnů osobní údaje ze své evidence maže. Osobní údaje nejsou ze strany Poskytovatele služby využívány pro zasílání reklamních a obchodních sdělení.

5.6 Uchovávané osobní údaje může Zákazník kdykoli změnit.

5.7 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

5.8 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.

5.9 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Poskytovatel služby neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Další vztahy a náležitosti nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

6.2 Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování služby – výpočet energetických úspor.

6.3 Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Zákazníkem a Poskytovatelem okamžikem odeslání poptávky pomocí webového formuláře na www.stavimbydlim.cz a uhrazení poplatku dle bodu 3 těchto podmínek.

6.4 Odesláním poptávkového formuláře na stránkách www.stavimbydlim.cz, ke kterému jsou tyto podmínky připojeny, Zákazník potvrzuje, že je seznámen s těmito Obchodními podmínkami a že je v celém rozsahu přijímá.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte provozovatele stránek na emailu martin.steidl@stavimbydlim.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. 2. 2023.

Exit Popup - obecná-min