VOP a ZOOÚ – Xella CZ, s.r.o.

Poučení o právech a informace o zpracování osobních údajů návštěvníka internetové stránky

Návštěvník internetové stránky tímto bere na vědomí, že společnost Xella CZ, s.r.o., se sídlem Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 64832988, („Správce„) je dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR„) oprávněna zpracovávat osobní údaje návštěvníka internetové stránky v rozsahu, jak byly návštěvníkem vyplněny v tomto formuláři případně obsaženy v dalších dokumentech, které návštěvník internetové stránky vloží jako přílohu tohoto formuláře, a to za účelem vypracování obchodní nabídky stavebního materiálu, jehož je Správce výrobcem. Návštěvník internetové stránky bere na vědomí, že Správce může za účelem případného plnění nabídky předat osobní údaje rovněž svým obchodním partnerům v oblasti retailového prodeje stavebních materiálů.

Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně však 24 měsíců. Pakliže dojde k využití obchodní nabídky Správce, bude tento zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu přiměřenou potřebám ochrany před případnými právními nároky vůči Správci.

Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů využívá služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden na této stránce. Osobní údaje jsou v souvislosti s outsourcingem některých činností Správce zpracovávány v rámci obchodní skupiny/koncernu Xella v dalších zemích EU/EHP.

Návštěvník internetové stránky bere rovněž na vědomí, že má vůči Správci právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami návštěvníka internetové stránky, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Návštěvník internetové stránky tímto uděluje společnosti Xella CZ, s.r.o., se sídlem Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 64832988, („Správce„) souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR„).

Návštěvník internetové stránky souhlas uděluje pro marketingové účely, a to konkrétně pro opakované vypracovávání obchodních nabídek, které bude návštěvník internetové stránky moci využít u retailových prodejců materiálu vyráběného Správcem, tj. u třetích osob odlišných od Správce, a pro zasílání zpráv či za účelem telefonického kontaktu obsahujícího další obchodní sdělení Správce a jiná obdobná sdělení na kontaktní údaje uvedené v rámci webového formuláře.

Správce bude zpracovávat pro výše uvedený účel pouze osobní údaje návštěvníka internetové stránky, jak budou vyplněny do tohoto webového formuláře, případně obsaženy v dalších dokumentech, které návštěvník internetové stránky vloží jako přílohu tohoto formuláře.

Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně však 10 let, nebo do odvolání souhlasu.

Správce k předmětnému zpracování uvedených osobních údajů využívá služeb dalších zpracovatelů, jejichž seznam je uveden na této stránce. Osobní údaje jsou v souvislosti s outsourcingem některých činností Správce zpracovávány v rámci obchodní skupiny/koncernu Xella v dalších zemích EU/EHP.

Návštěvník internetové stránky bere na vědomí, že má vůči Správci právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami návštěvníka internetové stránky, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Návštěvník internetové stránky bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat, a to osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle 800 828 828 nebo zasláním emailu na adresu ytonglinka.cz@xella.com.