Co jsou reálná břemena?

V předchozím článku jsme se věnovali služebnostem, které stejně jako reálná břemena spadají do věcných břemen. Co ale reálná břemena tedy jsou, jaké jsou rozdíly mezi nimi a služebnostmi?

Institutem, která zavedl občanský zákoník, jsou i reálná břemena. Jedná se o věcná práva k cizí věci. Věc zatěžují tak, že vlastníka zavazují k tomu, aby aktivně konal ve prospěch jiné osoby. Aby zkrátka poskytoval nějaký užitek. Reálným břemenem můžete zatížit jen věc, která se nachází ve veřejném seznamu. Je možné ho ujednat na určitý časový úsek.

V občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. jsou reálná břemena vymezena v § 1303 – § 1308. Aby bylo možno zřídit takováto břemena, zatížené věci musí být dohledatelné ve veřejném seznamu. Zákon přitom už nestanovuje, že se musí jednat jen o věc nemovitou.

Reálným břemenem můžete zatížit pouze věc, uvedenou ve veřejném seznamu – tím se myslí katastr nemovitostí. Nejvíce jde o pozemky, byty, stavby, věci movité apod. Rovněž se může jednat o věci, které jsou ve výlučném vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

Jak se vůbec takové reálné břemeno zřizuje?

Jedině platným a účinným právním ujednáním můžete reálné břemeno zřídit. Nejčastěji se uzavírá smlouvou, ale vzniká až zápisem právě do katastru. Ve smlouvě musíte uvést veškeré subjekty, které toto břemeno zřizují. Nesmíte zapomenout uvést ani přesnou věc, kterou břemeno zatěžuje. Rovněž nesmíte opomenout, zda se jedná o břemeno in personam nebo in rem. A v neposlední řadě přesně specifikujte plnění, které vlastník zatížené věci musí poskytnout.

  • Reálné břemeno in personam

Tato břemena jsou vždy vázána k určité osobě. V tomto případě zaniká smrtí osoby fyzické (nebylo by tomu tak, že by smlouva uváděla přechod i na dědice oprávněné osoby). Typickým příkladem je doživotní bydlení.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

  • Reálné břemeno in rem

Reálná břemena „in rem“ jsou založena ve prospěch věci. Jde o taková věcné břemeno, ve kterém je vlastník dané věci vždy subjektem oprávněným. Jako příklad můžeme uvést právo cesty. Z něj vyplývá, že pokud nastane změna oprávněného subjektu, není právě tahle změna právně významná z pohledu existence věcného břemena. Právní nástupce dřívějšího oprávněného se stává právním subjektem. Zjednodušeně řečeno – změnou oprávněného právo nezanikne, ale přejde na právního nástupce.

V praxi se celá řada odborníků setkává i s případy, že reálné břemeno může být zřízeno rozhodnutím soudu nebo správního orgánu. Pokud je tomu tak, tak břemeno vzniká právní mocí rozhodnutí určitého orgánu a zápis do katastru nemovitostí má pak jenom deklaratorní charakter.

Reálné břemeno – výměnek

Občanský zákoník nedefinuje typy reálných břemen. Je v něm uveden jen stavební plat nebo výměnek. To ale neznamená, že nejde zřídit jiná reálná břemena. Důležité však je, aby bylo plnění z nich pokaždé penězi ocenitelné. Zmíněný výměnek říká, že vlastník nemovitosti si zřízením smlouvy o výměnku pro sebe a někoho dalšího vymiňuje ve spojení s jejím převodem požitky, práva nebo úkony, které slouží k zaopatření po celou dobu života nebo na dobu určitou.

Reálná břemena a jejich zánik

Uplynutím času, smrtí oprávněného, zánikem právnické osoby, výkupem, splněním, dohodou nebo i trvalou změnou zatížené věci – přesně z těchto důvodů reálná břemena zaniknou. Je to stejné jako u služebnosti, postihuje je stejný zánik.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Reálná břemena zaniknou také promlčením

Zánik ale může nastat i promlčením. K němu u reálných břemen dochází po deseti letech ode dne, kdy bylo možné poprvé vykonat plnění, nebo od doby posledního plnění. Pokud k této skutečnosti nedojde, desetiletá lhůta se prodlužuje až do doby, než dojde k nějaké takové možnosti.

Může se ale stát, že oprávněná osoba brání výkonu práv. Co potom? Potom dochází ve tříleté lhůtě k promlčení práv. Pokud se ovšem oprávněná osoba nebude dožadovat plnění. K výmazu reálného břemene dojde po promlčecí lhůtě.

Ohledně zápisů do zmíněných veřejných seznamů obecně platí, že pokud je právo v tomto seznamu uvedeno, nikoho jeho neznalost neomlouvá. S příchodem novely občanského zákoníku mají veškerá věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu přednost před právy, která v něm zapsána nejsou.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů