Domovní čistírna odpadních vod – ohlášení stavby – formulář ke stažení + seznam podkladů pro ohlášení ČOV

Domovní čistírna odpadních vod je dle Vodního zákona klasifikována jako vodní dílo. Pokud ohlašujete pouze stavbu ČOV, společné řízení (územní rozhodnutí a stavební povolení) vede vodoprávní úřad. Pokud však stavbu ČOV ohlašujete společně se stavbou například rodinného domu, stavební řízení vede stavební úřad, na kterém musíte doložit závazná stanoviska dotčených orgánů a povolení k nakládání s vodami.

Stavba domovní čistírny odpadních vod může být povolena buď v rámci stavebního řízení, nebo ohlášení stavby.

O tom, zda je pro vás vhodnější vyřídit stavební povolení, nebo stavbu ČOV ohlásit, je vhodné se poradit s projektantem, dodavatelem čistírny odpadních vod a příp. také s kompetentní osobou na stavebním, resp. vodohospodářském úřadě.

Povolení, nebo ohlášení stavby ČOV

Zásadní rozdíl je v podmínkách, které úřad v souvislosti se stavbou domovní čistírny stanovuje. Pakliže stavbu čistírny vyřizujete ve správním řízení, úřad vám stanoví nejen podmínky pro provedení stavby, ale také podmínky k vypouštění odpadních vod. Kromě toho platnost pro vypouštění odpadních vod je u správního řízení omezena na 10 let a po uplynutí této doby musíte znovu žádat o prodloužení povolení.

Drobný rozdíl je také v povinnostech majitele čistírny odpadních vod (vodního díla). Zatímco ohlášená stavba ČOV vyžaduje provedení revize čistírny jednou za dva roky (seznam odborně způsobilých osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona), stavba ČOV povolená v rámci správního řízení vyžaduje provádět rozbory vzorků vypouštěných vod 2x ročně. Rozdíl je i v cenách za tyto úkony. Zatímco revize stojí 2000–3500 Kč, jeden rozbor odpadní vody vyjde na 500–900 Kč.

Ohlášení stavby ČOV vodoprávnímu úřadu

Ohlášení stavby domovní čistírny odpadních vod se týká § 15a Vodního zákona č. 254/2001 Sb.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Ohlášení domovní čistírny odpadních vod obsahuje:

 • Náležitosti dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
 • kategorii výrobku označeného CE (více informací),
 • projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu,
 • způsob vypouštění odpadních vod,
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových,
 • stanovisko správce povodí,
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních a
 • provozní řád (zajistí dodavatel zařízení).

Formulář pro ohlášení stavby čistírny odpadních vod

Formulář, který potřebujete pro ohlášení stavby domovní čistírny odpadní vody naleznete v příloze č. 19 k vyhlášce č. 186/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Formulář pro ohlášení domovní čistírny odpadních vod je ke stažení například ZDE.

K formuláři je nutné připojit situační výkres s vyznačenými souhlasy sousedů, závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury, územní rozhodnutí, příp. územní souhlas.

Formuláře pro vyřízení stavebního povolení na stavbu ČOV

 • Formulář pro stavení povolení k domovní čistírně odpadních vod a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých domácností naleznete ZDE.
 • Formulář pro stavení povolení k domovní čistírně odpadních vod a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých domácností naleznete ZDE.

Povolení k vypouštění odpadních vod

Přečištěná voda z domovní čistírny odpadních vod je zpravidla buď zasakována na pozemku majitele, nebo odtéká do povrchové vodoteče (například do potoku). Pokud stavbu ČOV ohlašujete podle § 15a Vodního zákona, povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c). je povoleno současně se souhlasem úřadu se stavbou ČOV a není tak třeba vyplňovat další formulář.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Stavba domovní čistírny odpadních vod - vypouštění odpadní vody
K vypoštění odpadní vody z čistírny odpadních vod potřebujete povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních

V případě vyřízení stavebního povolení pro stavbu ČOV budete potřebovat vyplnit formuláře uvedené výše (formulář pro stavení povolení k domovní čistírně odpadních vod a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových/podzemních pro potřeby jednotlivých domácností). Pokud žádáte o stavební povolení souboru staveb (například rodinný dům + ČOV), musíte na stavebním úřadě doložit stanovisko vodoprávního úřadu. Pro jeho získání musíte vyplnit jeden z níže uvedených formulářů.

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) – naleznete v příloze č. 5 k vyhlášce 183/2018 Sb.
 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) – naleznete v příloze č. 6 k vyhlášce 183/2018 Sb.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů