Jak vyřídit územní souhlas a co je k vyřízení územního souhlasu potřeba?

Chcete-li na pozemku postavit dům, bazén či chcete jen přistavět, nemine vás pravděpodobně běhání po úřadech. Mnoho stavebních záměrů vyžaduje ohlášení stavby a ještě více stavebních záměrů vyžaduje územní souhlas, který je, mimo jiné, také nedílnou součástí formuláře „ohlášení stavby“. Jak územní souhlas vyřídit a jaké přílohy je potřeba k žádosti o územní souhlas přiložit?

Pokud stavíte v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, potřebujete při vyřizování ohlášení stavby či žádosti o stavební povolení doložit žádost o územní souhlas.

Formulář „Žádost o územní souhlas“ je volně dostupný v PDF formátu.

Kdy je územní souhlas potřeba?

Zda potřebujete územní souhlas, je uvedeno ve stavebním zákoně v § 96 odst. 2. Územní souhlas budete potřebovat například:

 • Při stavbě rodinného domu
 • Změně stavby
 • Terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2
 • Bazén nebo skleník, který má více jak 40 m2 zastavěné plochy
 • Plot v případě, že je vyšší jak 2 m nebo když má být postaven na hranici s veřejným prostranstvím
 • Všechny ohlašované stavby uvedené v § 104 stavebního zákona

Kdy územní souhlas není třeba?

Rozhodnutí o umístění stavby a ani územní souhlas nevyžadují stavební záměry, které jsou uvedeny ve stavebním zákoně v § 79 odst. 2. Většinu lidí jistě bude zajímat, že územní souhlas nevyžadují například:

 • Skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s odstupem od hranice pozemku alespoň 2 m.
 • Bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti alespoň 2 m od hranice pozemku.
 • Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci. Nelze tedy stavbu využívat pro výrobu, skladování, obchodování a jinou podnikatelskou činnost.

Jak žádat o územní souhlas?

Samotná žádost se skládá z jednoho formuláře, jehož vyplnění nezabere mnoho času. Je potřeba vyplnit identifikační údaje záměru, vypsat pozemky, na kterých se záměr umisťuje (katastrální území, parcelní č., druh pozemku, výměra pozemku), identifikační údaje žadatele a popis záměru.  Na závěr napíšete místo, datum a podpis. Část A žádosti o územní souhlas máte hotovou, můžete se pustit do části B a zajistit si všechny potřebné přílohy:

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

 • Doklad prokazující vlastnické právo žadatele, smlouva, nebo doklad o právu provést stavbu. Doklady se připojují pouze tehdy, nelze-li tyto práva ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. V opačném případě postačí například kupní smlouva či výpis z katastru nemovitostí.
 • Souhlas vlastníka pozemku v případě, že vám pozemek nepatří.
 • Plnou moc, pokud někoho zastupujete.
 • Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba umisťuje.
 • Souhlasy osob, které mají vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům, souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkrese.
 • Celková situace v měřítku katastrální mapy, na které je vyznačen záměr.
 • Jednoduchý technický popis záměru doplněný o základní projektovou dokumentaci – půdorysy podlaží, pohledy atd.
 • Stanovisko orgánu ochrany přírody.
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů (ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, ovzduší, ZPF, lesa a ložisek nerostných surovin, památková a veterinární péče, doprava, energetika, obrana státu, civilní a požární ochrana, bezpečnosti práce ad.)
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení záměru. Jedná se především o napojení na elektřinu, plyn, vodu, kanalizaci, rozvod tepla, elektronickou komunikaci, komunikaci apod.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů