Jak postvit dům – Zeměměřičské práce

Chcete stavět a zatím nemáte zaměřený nebo vytyčený pozemek? Pokud ne, je pravá chvíle najít geodeta, který Vám pozemek zapomocí geodetických přístrojů, podkladů z katastrálního úřadu a samozřejmě zkušeností zaměří a zpracuje dokumentaci pro katastrální úřad. Bez vytyčeného pozemku nelze z právního hlediska začít se stavebními pracemi. Přece jenom bychom ani nevěděli, kde začít kopat rýhu pro základy.

Geodet – kdo to je?

Geodet, kterého většina lidí nazývá zeměměřičem je člověk vystudovaný v oboru buď na střední, nebo vysoké škole, který provádí měření teodolitem nebo nivelačním přístrojem a výsledky měření zaznamenává do technických podkladů, geometrických plánů nebo do protokolů.

U rodinných domků bude nejčastěji geodet provádět zaměření pozemku, rozdělení pozemku nebo vytyčení hranic pozemku a vytyčení stavby. Popsání jednotlivých úkonů najdete níže.

Geodeta si můžete najít sami, nebo Vám jej může doporučit projektant nebo katastrální úřad.

Práce s totální stanicí
Práce s totální stanicí (zdroj: www.geoserver.cz)

Co vše Vám geodet zpracuje?

Jak již bylo výše zmíněno, geodet provádí zaměření, rozdělení pozemku a vytyčení stavby a pozemku. Vše geodet provádí zeměměřičskou soupravou a používá přitom podklady od projektanta a z katastrálního úřadu. Geodet využívá dříve zaměřených a zkonstruovaných zeměměřičských bodů, které jsou součásti podrobného bodového polohového pole (PBPP).

Zaměření pozemku – může být buď polohopisné, nebo výškopisné. Zaměření pozemku se provádí z bodů, u kterých jsou známé souřadnice. Z těch pak geodet spolu se spolupracovníkem zaměřují jednotlivé body pozemku a přiřazují k nim souřadnice. Zaměřují se především inženýrské sítě, cesty a blízké okolí pozemku. Vše slouží projektantovi jako podklad pro návrh domu.

Rozdělení pozemku – nastává, pokud je na určitém pozemku vymezená část, která bude např. převedena na jiného vlastníka (prodej, pronájem nebo darování části pozemku) nebo pokud chce v katastru provést změnu využití půdy. Geodet tak z identického bodu (zaznačeny v katastrální mapě), který může mít podobu hraniční značky, roh budovy nebo plotu atd., zaměří existující lomové body parcel a vytyčí nové. Výsledkem měření je tzv. geometrický plán, který slouží jako podklad pro zanesení změny do katastru nemovitostí. Tu si můžete ověřit buď osobně na příslušném katastrálním pracovišti nebo on-line na stránkách katastru nemovitostí (více v článku Nahlížení do katastru nemovitostí).

Vytyčení pozemku – probíhá opět z identických bodů, které jsou zaznačeny v katastrální mapě. Geodet si zjistí polohové souřadnice vytyčované parcely (z mapového podkladu) a zeměměřičským přístrojem je zaměří a hraniční značkou, popř. kolíkem v terénu zaznačí. Geodet má také povinnost přizvat sousedy, kteří sousedí přímo s vytyčovanou parcelou. Výstupem je vytyčovací protokol a vytyčovací náčrt, na kterém je znázorněna parcela, jejíž hraniční body byly vytyčovány. Vytyčovací protokol je doklad o předání vytyčených hranic mezi sousedy a je následně uložen na katastrálním úřadě.

Vytyčení stavby – probíhá obdobně jako vytyčení pozemku. Geodet dle dodané projektové dokumentace vytyčí vnější rohy obvodových stěn, které zaznačí pomocí stavebních laviček, které jsou od rohu stavby vzdáleny alespoň 1,5-2 m.

Geometrický plán

Je podklad, který slouží pro zápis změn na katastru. Ten je nutné vypracovat tehdy, když dojde na pozemku ke změně právní skutečnosti. Např. pokud chce investor zaměřit hotovou nebo rozestavěnou stavbu a zanést ji do katastrální mapy, nebo v případě, že mezi dvěma majiteli dochází k výměně nebo prodeji pozemku. Taktéž je potřeba vyhotovit geometrický plán pokud majitel pozemku trvá na rozdělení svého pozemku na více části z důvodu pozdějšího prodeje nebo z důvodu zaznamenání věcného břemene atd. Geometrický plán vypracuje geodet, který následně schválí úředně oprávněný geodet a pracovník katastrálního úřadu.

Geometrický plán se skládá z textové a grafické části. V textové části jsou zmíněny informace o parcele (výměr) a v grafické části je v původní katastrální mapě zaznamenána nová hranice nebo stavba silnou čarou. Příklad geometrického plánu můžete vidět na obrázku.

Geometrický plán
Geometrický plán (zdroj: www.geozem.cz)

Jak se vytyčí pozemek?

Pakliže investor vlastní pozemek a chce začít se stavbou domu, je dobré si nechat od geodeta přesně vytyčit hranice pozemku, aby věděl, kudy přesně probíhá hranice. K samotnému vytyčení hranice jsou pozvání všichni sousedé, kteří mají společnou hranici a svůj případný nesouhlas s vytyčováním pozemku vyjádří do protokolu, který vypracuje geodet a který je následně uložen na katastr nemovitostí. Případný nesouhlas nebo námitky sousedů posuzuje katastrální úřad.

Geodet postupuje při vytyčení pozemku podle dostupných mapových podkladů z katastrálního úřadu. Nejprve si zaměří identické body, které mají podobu plastové hraniční značky, hřebu nebo rohu budovy. Nad touto značkou si sestaví svůj zeměměřičský přístroj (teodolit) a vycentruje přesně nad značku. Následně si vytyčí lomové hraniční body parcely pomocí dostupných polohových souřadnic z mapového podkladu. Hraniční body se zhotoví ihned jako pevné (plastová značka) nebo v případě pozdější stavby oplocení jako obyčejné dřevěné kolíky.

Geodetický bod
Geodetický bod (zdroj: archiv stavimbydlim.cz)
Výšková nivelační značka
Výšková nivelační značka (zdroj: archiv stavimbydlim.cz

Geodet na závěr zhotoví vytyčovací protokol a náčrt. V náčrtu zvýrazní parcelu, které se vytyčování týkalo a do vytyčovacího protokolu zavede ostatní potřebné informace jako vytyčovací podklady, způsob vytyčení a zaznačení lomových bodů, identifikaci geodeta, výměra parcely, podpisy zúčastněných stran, kterých se vytyčování týkalo atd.

Jak se vytyčí stavba?

Investor má vytyčen pozemek a nyní chce začít stavět. Potřebuje ovšem vytyčit stavbu, aby věděl, kde začít hloubit základy. U stavby se vytyčuje vnější hrana obvodové konstrukce tak, že se vytyčí rohy konstrukce a hrana se provede spojením těchto rohů.

Geodet postupuje úplně stejně, jako u vytyčování stavby. Z dostupných mapových podkladů si zaměří identické body, ze kterých následně dle projektu vytyčí rohy stavby. Ty se dočasně zaznačí pomocí kolíků do země a následně se zkonstruují stavební lavičky ve vzdálenosti 1,5 – 2 m od výkopu, aby nedošlo k jejich zničení během stavby. Zpětné najití rohu budovy se provádí pomocí provázků napnutých mezi lavičkami a pomocí olovnice v místě průniku dvou špagátů.

Po vytyčení je geodet povinen zhotovit vytyčovací protokol, do něhož zapíše základní informace o parcele, způsob vytyčování, identifikaci geodeta atd. Zhotovený protokol bude sloužit jako doklad u kolaudačního řízení.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Stavební lavička
Stavební lavička (zdroj: archiv stavimbydlim.cz)

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů