Geometrický plán – co to je a kdy je potřeba?

Geometrický plán je technický podklad, který slouží pro provedení zápisu do katastru nemovitostí. Pokud tedy provádíte něco, co vyžaduje zápis do katastrální mapy, je potřeba podat návrh na vklad do katastru nemovitostí, jehož povinnou součástí je právě geometrický plán. Ten je potřebný také při ohlášení dokončené stavby a pro přidělení čísla popisného/evidenčního.

Co je to geometrický plán?

Geometrický plán je listina, kterou vyhotovuje geodet. Jedná se o listinu představující neoddělitelnou součást právních listin spojených s nemovitostmi, tedy například kupní a darovací smlouvy, kolaudačního rozhodnutí, žádosti o číslo popisné/evidenční a ohlášení dokončené stavby (ohlášení dokončené stavby je termín užívány od 1. 1. 2018, více naleznete v článku o kolaudaci rodinného domu po 1. 1. 2018).

Geometrický plán obsahuje celkem 5 částí:

 • Popisové pole s uvedením základních informací, jako je jméno vyhotovitele, číslo plánu, katastrální území, okres, datum vyhotovení, razítko geodeta a katastrálního úřadu.
 • Seznam souřadnic v systému S-JTSK, v seznamu jsou zapsány souřadnice bodů vyznačených na grafickém znázornění.
 • Výkaz údajů bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám nového stavu.
 • Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, ve kterém jsou uvedeny druhy pozemků, jejich výměra, parcelní číslo a způsob využití.
 • Grafické znázornění, na kterém jsou na výřezu z katastrální mapy zaznačeny zamýšlené změny.

Kdy je potřeba geometrický plán?

Případy, kdy je potřeba vyhotovit geometrický plán, jsou vyjmenovány v § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

 • 79

Účel vyhotovení geometrického plánu

(1) Geometrický plán se vyhotovuje pro

 1. a) změnu hranice katastrálního území,
 2. b) rozdělení pozemku,
 3. c) změnu hranice pozemku,
 4. d) vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla,
 5. e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,
 6. f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem,
 7. g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,
 8. h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení,
 9. i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků,
 10. j) průběh hranice určené soudem,
 11. k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Příklady vyhotovení geometrických plánů

Geometrický plán pro rozdělení pozemků

Geometrický plán budete potřebovat, pokud máte například pozemek, který chcete rozdělit na více parcel, ať už z důvodu prodeje, darování či výměny pozemků. Dělením pozemků vznikají nové hranice pozemků, které je potřeba zaznačit do katastru. K tomu již poslouží formulář „návrh na vklad do katastru nemovitostí“ (všechny potřebné formuláře pro návrh na vklad do KN jsou ZDE), jehož součástí je, mimo jiné, geometrický plán zpracovaný geodetem.

Před tím než si pozvete geodeta na zaměření nových hranic pozemků, zažádejte si na příslušném stavebním úřadě o udělení souhlasu se zamýšlenou změnou (seznam stavebních úřadů městských úřadů). Stavební úřad může provést případné změny či záměr kompletně neodsouhlasit. Pokud by vám geodet nejprve pozemek zaměřil a vyhotovil geometrický plán, stavební úřad by vám mohl změny zatrhnout a vy přijdete o čas a peníze. Pokud se chystáte dělit pozemek na více parcel, přečtěte si, jak postupovat při dělení pozemku.

Geometrický plán pro změnu hranice pozemků

Hranici pozemku můžete měnit například po dohodě se sousedem. Pokud jsou hranice pozemků pro oba sousedy nevyhovující, můžou se společně dohodnout, že se hranice pozemků napřímí či jinak změní. Opět se musí postupovat stejně, jako v případě dělení pozemků. Je potřeba vypracovat geometrický plán a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.

I zde platí stejné pravidlo, že při provádění změn v hranicích pozemků je třeba nejdříve získat souhlas příslušného stavebního úřadu a až poté přizvat geodeta, který pozemek zaměří, vytyčí a vypracuje geometrický plán.

Geometrický plán pro kolaudační řízení (stavba budovy, rekonstrukce, přístavba domu)

Geometrický plán je potřeba zpracovat i pro účely zanesení obvodu budovy do katastru nemovitostí. Geometrický plán je povinnou přílohou ohlášení dokončené stavby a žádosti o přidělení čísla popisného/evidenčního a je potřeba jej zpracovat nejen pro novostavbu, ale i pro rekonstrukci domu, při které se mění obvod stavby, tedy pokud je postavena přístavba k domu. Geometrický plán může být potřeba zpracovat i v případě, že se jedná o rekonstrukci domu a neprovádí se přístavba (tedy nedochází ke změně obvodu budovy). Pokud se zjistí, že stavba není polohově a geometricky správně zanesena v katastrální mapě, je potřeba tuto skutečnost napravit.

Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene

Věcné břemeno je nástroj sloužící k oprávnění dotyčné osoby k užívání určité nemovitosti v neprospěch vlastníka nemovitosti. Typickým příkladem může být situace, kdy jako majitel pozemku nemáte přístup na svůj pozemek z veřejné komunikace. Na pozemku souseda, který leží mezi veřejnou komunikací a vaším pozemkem lze zřídit věcné břemeno, které vás bude opravňovat k chůzi a jízdě po sousedově pozemku.

Pokud se věcné břemeno vztahuje k celému pozemku, geometrický plán nepotřebujete. Pokud se však věcné břemenu vtahuje pouze k části pozemku, musíte si nechat pozemek zaměřit geodetem a vypracovat geometrický plán.

Kdo geometrický plán vyhotoví?

Geometrický plán je výsledkem geodetické činnosti, kterou provádí úředně oprávněný geodet či geodetická kancelář nabízející tyto služby. Geodet si na základě objednávky vyžádá podklady přímo na katastrálním pracovišti a po předložení souhlasu stavebního úřadu se záměrem provede zaměření přímo v terénu. Na základě naměřených hodnot poté vypracuje geometrický plán, a to ve vyhotoveních v počtu dle druhu následného řízení. Každému účastníku připadá jedno vyhotovení geometrického plánu a jedno vyhotovení je potřeba pro katastrální úřad.

Jak dlouho trvá zpracování geometrického plánu?

Doba zpracování geometrického plánu se odvíjí od několika faktorů. Dobu ovlivňuje vytíženost geodeta či geodetické kanceláře, k tomu je třeba připočítat alespoň 2 – 3 dny na obstarání podkladů z katastrálního úřadu a dobu na potvrzení plánu katastrálním úřadem, což může být až 14 dní. V některých případech je nutné sezvat dotčené účastníky, kterým jsou zaslány dopisy na dodejku. Dle náročnosti a ostatních faktorů tak vypracování geometrického plánu může trvat 2 – 4 týdny. Pro upřesněn časové náročnosti doporučujeme kontaktovat přímo geodeta.

Jaká je cena geometrického plánu?

Cena geometrického plánu je odvislá od rozsahu geodetických prací a od jeho účelu. Geometrický plán pro rozdělení pozemku či pro vyznačení pozemku stojí minimálně 3 500,-Kč, geometrický plán pro vyznačení vytyčené nebo upřesněné hranice stojí minimálně 5 000,-Kč a geometrický plán pro vymezení věcného břemene je možné pořídit již za 2 800,-Kč.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů