Jak zkolaudovat rodinný dům od 1. 1. 2018 – postup vyřízení | stavimbydlim.cz
Home Stavba domu Jak zkolaudovat rodinný dům od 1. 1. 2018 – postup vyřízení

Jak zkolaudovat rodinný dům od 1. 1. 2018 – postup vyřízení

5

Od 1. 1. 2018 vešla v platnost změna stavebního zákona, která mimo jiné, upravuje způsob kolaudace rodinných domů. Jak se kolaudace rodinných domů vyřizuje nyní? Jak se stavba vloží do katastru nemovitostí a jak se rodinnému domu přidělí číslo popisné?

Kolaudace dokončené stavby je upravena v § 119 zákona č. 183/2006 Sb. kde je uvedeno:

(1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o

 1. a) stavbu veřejné infrastruktury,
 2. b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
 3. c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
 4. d) změnu stavby, která je kulturní památkou,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

 

Jelikož rodinný dům je jako stavba uvedená v § 104, odst. 1 písm. a), nejedná se o stavbu veřejné infrastruktury, vlastnost stavby může uživatel ovlivnit, není u nich stanoveno provedení zkušebního provozu a novostavba není kulturní památkou, není nutno dokončenou stavbu rodinného domu kolaudovat.

Definice rodinného domu

Aby nedošlo k nějakému omylu, vysvětlíme si, co je to vlastně rodinný dům. Rodinný dům je, dle definice normy ČSN 73 4301, stavba pro bydlení o maximálně jednom podzemním podlaží, dvou nadzemních podlažích a podkroví. V rodinném domě musí být minimálně polovina podlahové plochy místností určena k bydlení a může mít maximálně 3 bytové jednotky.

I přesto, že nově není třeba stavbu kolaudovat, je třeba dodržovat a plnit některé povinnosti, jako je třeba zajištění zkoušek a měření, které je předepsané zvláštními právními předpisy (revize zařízení, tlakové zkoušky apod.)

K ohlášení dokončení stavby Vám po provedených zkouškách postačí pouze dva kroky, a sice vyplnění žádosti o přidělení čísla popisného (evidenčního) a formuláře Ohlášení dokončené stavby.

Nutno zmínit, že níže popsaný postup při dokončení stavby rodinného domu nepodléhajícímu kolaudaci, bude uplatňován i u staveb, u kterých došlo k povolení či vydání souhlasu před 1. 1. 2018.

Žádost o přidělení čísla popisného, nebo evidenčního

Dle zákona o obcích je číslo popisné, nebo evidenční přiděleno obcí nově vzniklé budově, která pro její provedení vyžaduje stavební povolení, nebo ohlášení.

Které stavby vyžadují stavební povolení a jak žádat stavební úřad o povolení stavby?

Stavební úřad musí stavebníka při vydání stavebního povolení či souhlasu obeznámit o tom, že po dokončení stavby musí požádat příslušný stavební úřad, aby vyzval příslušný obecní úřad o přidělení čísla popisného (evidenčního). K tomu slouží příslušný formulář dostupný na stránkách úřadu či na stránkách mmr.cz.

K žádosti o přidělení čísla popisného (evidenčního) je stavebník povinen přiložit:

 • Geometrický plán
 • Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám (například posunutí příčky), stavebník přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Formulář Žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního) je ke stažení ZDE.


Ohlášení dokončené stavby

Druhým krokem k úspěšnému dokončení stavby z pohledu byrokracie je nutné vyplnit formulář Ohlášení dokončené stavby a odevzdat jej na příslušném stavebním úřadě. K vyplněnému formuláři je nutné doložit přílohy, které jsou stejné, jako v případě žádosti o přidělení čísla popisného (evidenčního). Jedná se tedy o:

 • Geometrický plán
 • Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám (například posunutí příčky), stavebník přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Formulář Ohlášení dokončené stavby je ke stažení ZDE.

 

Povinnosti stavebníka z pohledu stavebního zákona

Nutno poznamenat, že odpadnutím povinnosti stavbu kolaudovat, neodpadají další povinnosti stavebníka dané stavebním zákonem. Jedná se především o povinnosti uvedené v § 152 stavebního zákona.

Jedná se především o povinnost stavebníka dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, opatřit předepsanou projektovou dokumentaci a dále:

 1. a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
 2. b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
 3. c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
 4. d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
 5. e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103

 

Rodinný dům může provádět stavební podnikatel, nebo jej může provádět stavebník svépomocí. Ať tak, nebo tak, stavebník musí zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (§ 160), tj. fyzickou osobou, která má příslušná oprávnění pro tuto činnost.