Kolaudace domu – co je potřeba pro ohlášení dokončené stavby

Od 1. 1. 2018 vešla v platnost změna stavebního zákona, která mimo jiné, upravuje způsob kolaudace rodinných domů. Jak se kolaudace domu vyřizuje nyní? Jak se stavba vloží do katastru nemovitostí a jak se rodinnému domu přidělí číslo popisné?

Kolaudace dokončené stavby je upravena v § 119 zákona č. 183/2006 Sb. kde je uvedeno:

(1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o

 1. stavbu veřejné infrastruktury,
 2. stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
 3. stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
 4. změnu stavby, která je kulturní památkou,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Jelikož rodinný dům je jako stavba uvedená v § 104, odst. 1 písm. a), nejedná se o stavbu veřejné infrastruktury, vlastnost stavby může uživatel ovlivnit, není u nich stanoveno provedení zkušebního provozu a novostavba není kulturní památkou, není nutno dokončenou stavbu rodinného domu kolaudovat.

Definice rodinného domu

Aby nedošlo k nějakému omylu, vysvětlíme si, co je to vlastně rodinný dům. Rodinný dům je, dle definice normy ČSN 73 4301, stavba pro bydlení o maximálně jednom podzemním podlaží, dvou nadzemních podlažích a podkroví. V rodinném domě musí být minimálně polovina podlahové plochy místností určena k bydlení a může mít maximálně 3 bytové jednotky.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

I přesto, že nově není třeba stavbu kolaudovat, je třeba dodržovat a plnit některé povinnosti, jako je třeba zajištění zkoušek a měření, které je předepsané zvláštními právními předpisy (revize zařízení, tlakové zkoušky apod.)

K ohlášení dokončení stavby Vám po provedených zkouškách postačí pouze dva kroky, a sice vyplnění žádosti o přidělení čísla popisného (evidenčního) a formuláře Ohlášení dokončené stavby.

Nutno zmínit, že níže popsaný postup při dokončení stavby rodinného domu nepodléhajícímu kolaudaci, bude uplatňován i u staveb, u kterých došlo k povolení či vydání souhlasu před 1. 1. 2018.

Žádost o přidělení čísla popisného, nebo evidenčního

Dle zákona o obcích je číslo popisné, nebo evidenční přiděleno obcí nově vzniklé budově, která pro její provedení vyžaduje stavební povolení, nebo ohlášení.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Které stavby vyžadují stavební povolení a jak žádat stavební úřad o povolení stavby?

Stavební úřad musí stavebníka při vydání stavebního povolení či souhlasu obeznámit o tom, že po dokončení stavby musí požádat příslušný stavební úřad, aby vyzval příslušný obecní úřad o přidělení čísla popisného (evidenčního). K tomu slouží příslušný formulář dostupný na stránkách úřadu či na stránkách mmr.cz.

K žádosti o přidělení čísla popisného (evidenčního) je stavebník povinen přiložit:

 • Geometrický plán
 • Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám (například posunutí příčky), stavebník přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Formulář Žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního) je ke stažení ZDE.

Ohlášení dokončené stavby

Druhým krokem k úspěšnému dokončení stavby z pohledu byrokracie je nutné vyplnit formulář Ohlášení dokončené stavby a odevzdat jej na příslušném stavebním úřadě. K vyplněnému formuláři je nutné doložit přílohy, které jsou stejné, jako v případě žádosti o přidělení čísla popisného (evidenčního). Jedná se tedy o:

 • Geometrický plán
 • Prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám (například posunutí příčky), stavebník přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Formulář Ohlášení dokončené stavby (kolaudaci domu) je ke stažení ZDE.

Povinnosti stavebníka z pohledu stavebního zákona

Nutno poznamenat, že odpadnutím povinnosti stavbu kolaudovat, neodpadají další povinnosti stavebníka dané stavebním zákonem. Jedná se především o povinnosti uvedené v § 152 stavebního zákona.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Jedná se především o povinnost stavebníka dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, opatřit předepsanou projektovou dokumentaci a dále:

a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103

Rodinný dům může provádět stavební podnikatel, nebo jej může provádět stavebník svépomocí. Ať tak, nebo tak, stavebník musí zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (§ 160), tj. fyzickou osobou, která má příslušná oprávnění pro tuto činnost.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 

5 komentářů u „Kolaudace domu – co je potřeba pro ohlášení dokončené stavby“

 1. Dobrý den, v našem rodinném domě, realizujeme z prostor původní ordinace a čekárny lékaře samostatnou bytovou jednotku pro maminku. Z ordinace je vchod do bytu v přízemí, který bychom chtěli v rámci komfortu zachovat. Zajímá nás, jestli je nutné pro uznání statusu samostatná bytová jednotka dveře zazdít.
  Za odpověď děkuji

 2. Dobrý den,koupili jsme dům,který se začal stavět v roce 2008. Spadli do insolvence. Dům neni skolaudovaný ma 150metrů čtverečních. Letos ho budem kolaudovat. Budou se na nás stahovat nové nebo staré podmínky. Děkuji Peřinová

 3. Dobrý den, pokud jste měli požádáno o „prodloužení stavby“ až do r. 2018, týkají se vás nové podmínky.

 4. Dobrý den, chci se zeptat jestli se nás týká kolaudace nebo ohlášení ukončení stavby podle novely zákona po 1.1.2018. Jedná se o půdní vestavbu bez vzniku nové bytové jednotky. Dům má číslo popisné.
  Stavební povolení máme z 20.5.2004 do 5/2006
  1. prodloužení 26.5.2016 do 5/2008
  při žádosti o další prodloužení nám pracovnice na stavebním úřadu sdělila, že není potřeba podávat žádost o prodloužení, že povolení je na dobu neurčitou. Jak mám nyní postupovat? děkuji za odpověď.

 5. Dobrý den,
  chci se zeptat, vztahuje se nově vydaný zákon i na rekonstrukci, která má částečnou kolaudaci z roku 2017?

Komentáře nejsou povoleny.