Kdy je potřeba stavební povolení a jak postupovat při vyřízení stavebního povolení?

Chcete stavět či rekonstruovat, ale nevíte, zda se vás týká nutnost vyřídit stavební povolení? Stavět na černo se nevyplácí a zákony jsou pro některé lidi absolutně nečitelné. Přinášíme vám přehled, kdy je potřeba vyřídit stavební povolení a také návod, jak stavební povolení jednoduše vyřídit.


AKTUALIZACE: 1. 1. 2018 vstoupila v plastnost a účinnost novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Níže zmíněné informace jsou aktualizované s ohledem na tuto novelu.


Kdy je potřeba stavební povolení?

Zda potřebujete stavební povolení, nebo ne, je uvedeno ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. V § 108 odst. 2 je uvedeno, že stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů.

Výčet jednotlivých stavebních záměrů, které vyžadují stavební ohlášení, uvádíme níže:

§ 104

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

(1) Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u

a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),

c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

d) stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

Projektanta, zedníka, pokrývače, tesaře, elektrikáře. Najdeme vám kohokoli a zdarma. Vyplňte nezávazně poptávkový formulář, získejte cenové nabídky a vyberte si tu nejvýhodnější.

e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

(2) Ohlášení postačí u změn dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.

(3) Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil.

(4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

V případě, že stavíme rodinný dům, týká se nás § 104 odst. 1 písm. a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Do konce roku 2017 byla situace taková, že pokud měl vzorový dům zastavěnou plochu větší, jak 150 m2, nestačilo ohlášení stavby, ale bylo potřeba stavební povolení. To však již od 1.1.2018 neplatí a do 3 m podsklepený rodinný dům se dvěmanadzemními podlažími a podkrovím lze postavit na základě stavebního ohlášení.

Co vše stavební povolení obsahuje?

Obsah stavebního povolení upravuje § 110 stavebního zákona. Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti. U dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

K žádosti o stavební povolení dále stavebník připojí:

 1. doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen „doklad o právu“),
 2. projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,
 3. plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka,
 4. závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,
 5. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Pozn: V některých případech budete muset pro doložení vlastnických práv k nemovitostem předložit list vlastnictví.

Jak stavební povolení vyřídit – postup

Pokud jste se rozhodli pro podání žádosti o stavební povolení svépomocí, připravte si především pevné nervy.

Vyplnění samotné žádosti není nic těžkého, jedná se o formulář s několika kolonkami, do kterých je třeba zapsat požadované základní informace. Podle výše uvedeného výčtu podkladů potřebných pro podání žádosti o stavební povolení vás čeká vyřízení několika souhlasů a stanovisek různých orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Vždy před tím, než začnete shánět potřebné podklady, informujte se na místním stavebním úřadě, jaké podklady budete ve vašem případě potřebovat. Na stavebním úřadě by vám měli poskytnout i potřebné kontakty na osoby, na které je možné se obrátit.

Zcela určitě po vás bude vyžadováno kladné vyjádření od vlastníků technické infrastruktury, tedy souhlas s tím, že stavbu bude možné napojit na rozvodnou elektrickou síť, plynovod, vodovod a kanalizaci. Dále budete potřebovat vyjádření od hasičů, kteří k posouzení budou potřebovat jedno paré projektové dokumentace, kterou vám následně vrátí nazpět. Jednat budete i s obcí, ve které bude stavba provedena. Zde je dobré se předem informovat, jaké podklady budou potřebovat.

K žádosti o stavební povolení je nutné přiložit i souhlasy vlastníků sousedních parcel (vzorový souhlas souseda se stavbou).

Všechny připravené podklady s kladnými stanovisky je třeba odnést na příslušný stavební úřad a poté nezbývá nic jiného než čekat na vyřízení žádosti.

Jak dlouho trvá vyřídit stavební povolení?

Doba potřebná pro vyřízení stavebního povolení je velmi proměnná a závisí na mnoha nepředvídatelných faktorech. Stavební úřad má 30 denní lhůtu pro vyřízení žádosti o stavební povolení, nicméně tato doba může být protahována například ze strany neochotných sousedů, kteří například nepřevezmou zásilku. Samotná příprava pro podání stavebního povolení (vyřízení všech podkladů, příloh, souhlasů sousedů a jiných orgánů) také trvá nějakou dobu, která j však závislá na více faktorech a přesnou dobu pro vyřízení stavebního povolení tak nelze jednoznačně určit.

Nejčastější dotazy týkající se stavebního povolení

Stavba plotu – je potřeba stavební povolení?

Stavba plotu dle § 103 nevyžaduje stavební ohlášení, tudíž nevyžaduje ani stavební povolení. Budete však potřebovat územní souhlas. V zákoně není uveden výškový limit plotu, nicméně je dobré se informovat na místním stavebním úřadě, jakou maximální výšku plotu připouští bez nutnosti vyřizování stavebního povolení. Dané lokality se může týkat regulační plán, který může určovat maximální výšku a materiálové provedení plotu. Taktéž je dobré se domluvit se sousedem. Příliš vysoký plot může stínit na pozemku souseda a výška plotu pak bude předmětem sousedských sporů.

Stavba bazénu – do 40 m2 se obejdete bez stavebního povolení

V § 79 stavebního zákona je uvedeno:

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku

Dále je v § 103 stavebního zákona uvedeno:

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

 1. a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2

Znamená to tedy, že stavba bazénu do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nejméně 2 m od hranice pozemků, nevyžaduje stavební povolení, ani ohlášení stavby.

Pergola – je potřeba stavbu povolit?

O tom, zda stavba pergoly vyžaduje stavební povolení, či nikoliv, rozhoduje velikost pergoly.

V § 79 stavebního zákona je uvedeno:

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují

o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

Pokud má tedy pergola výšku max. 5 m a zastavěnou plochu max. 25 m2, stavba pergoly nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

Dále je v § 103 stavebního zákona uvedeno:

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

 1. a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2

Pokud je tedy pergola nepodsklepená, má výšku max. 5 m a zastavěnou plochu max. 25 m2 a slouží čistě pro posezení a relaxaci apod., stavba pergoly nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

Související články:

Jak postavit pergolu – přehled možností, dřevěné a hliníkové pergoly, založení, zastřešení a umístění pergoly

Studna – bez stavebního povolení to nepůjde

Stavba studny je dotčena vodním zákonem č. 254/2001 Sb. Studna je zde definovaná jako stavba a pro její zhotovení je, mimo jiné, nutné požádat stavební úřad o stavební povolení. Stavební povolení je potřeba i v případě, že se studna bude rekonstruovat, rozšiřovat či prohlubovat.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 

18 komentářů u „Kdy je potřeba stavební povolení a jak postupovat při vyřízení stavebního povolení?“

 1. Dobry den, chci zazdít dveře v nosní zdi, potřebuji k tomu stavební povoleni?

 2. Zdravím, pakliže se jedná o dveře v nosné konstrukci, budete dle § 104, odst. 1 písm. k potřebovat stavební povolení. Pokud by se jednalo o dveře v nenosné konstrukci, není třeba vyřizovat ani stavební povolení, ani ohlášení stavby.

 3. Dobrý den, chtěl bych jedny vrata do stodoly zazdít a u druhých vrat vyměnit vrata za jiný rozměr běžných garážových vrat. Potřebuji stavební povolení?

 4. dobrý den je zapotřebí ohlaška nebo stavební povolení pří snižování stropu sadrokartonem v panelovém domě děkuji

 5. Dobrý den, vzhledem k tomu, že zazděním původních vrat dojde ke změně v užívání stavby a ke změně vzhledu stavby, ale nedojde k překročení jistých limitů (zastavěná plocha, výška stavby, apod. se nemění), vystačíte si ohlášením stavby.

 6. Dobrý den, Vašeho případu se týká § 103, odst. 1, písm. d. Pokud nebudete zasahovat do nosných konstrukcí a stavební úprava nebude mít podstatný vliv na požární bezpečnost, nepotřebujete stavební povolení, ani ohlášení stavby.

 7. Dobrý den,
  Chceme během rekonstrukce zazdít některá okna a jedno okno potřebujeme zmenšit. Je nutno mít stavební povolení? Co vše to obnáší? Jak postupovat? Lze nějak zazděná okna „kamuflovat“ tím, že se nakreslí na fasádu? Děkuji

 8. Dobrý den, plánuji ve 2NP stávajícího domku rozšířit podlaží o plochu dílny již dříve přistavěné k domku, tato dílna je v úrovni 1NP a nad ní v úrovni 2NP domku je pouze půda.. Proražením zdi ve 2NP domku se na tuto půdu dostanu. Rád bych zde pak zvedl obvodové nosné zdivo na úroveň použitou u 2NP domku (stejně tak střechu na úroveň střechy domku) a vzniklý prostor využil pro rozšíření obytné plochy 2NP– Je třeba stavební povolení, či stačí ohlášení stavby? Případně jak postupovat i včetně sousedů atp.. Děkuji mnohokráte.

 9. Dobrý den, plánuji postavit větší garáž. Do velikosti 50 m2. Stavba by byla asi jen 1,5 m od sousedova pozemku. Potřebuji v tomto případě stavební povolení nebo stačí jen ohlášení stavby. Děkuji.

 10. Dobrý den.
  Rád bych se zeptal na jednu věc. Máme dřevostavbu, zahradní chatu/rekreační objekt o velikosti 24m2 s podkrovím, které je vedeno dle projektu jako nevyužitý prostor. Stavba je řádně zkolaudována, bylo nám přiděleno číslo orientační. Chtěli bychom k chatě přistavit ještě jednu místnost, taktéž ze dřeva o velikosti cca 20m2. Jak v tomto případě postupovat? Musí se nakreslit projekt včetně původní stavby a započítat tedy její m2 nebo stačí projekt jen pro přístavbu? Celková plocha společně s původní stavbou by nepřekročila 50m2. Stačí mi na toto pouze ohlášení?
  Děkuji Vám za odpověď.

 11. Chceme stavět rodinný domek. Zajímalo by nás, jak řešit situaci, kdy soused jediný dotčený naší budoucí stavbou, se odmítá vyjádřit ke stavbě ať záporně či kladně.

 12. Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli potřebuji stavební povolení nebo ohlášku k rozšíření balkonu v rodinném domku.Jedná se cca o 2 m na šířku,délku má 5m šířku 1.5m dosud,proto ho chci jenom rozšířit o ty 2m je to v přízemí.Můžete mi prosím Vás odpovědět? Děkuji

 13. Dobrý den,
  podali jsme stavební ohláíšku a žádost o územní souhlas, stavební úřad již více jak 30 dní nereaguje jinak, než „zatím jsme se k tomu nedostali“. Takže ani nevíme, zda jsou dodané dokumenty správně, zda něco nechybí… je proti tomu nějaká obrana? Jaká je lhůta, dokdy musí úředník alespoň zahájit nějaký schvalovací proces? Nikde se toto nemohu dočíst:(

 14. Dobrý den, plánuji postavit pergolu o půdorysných rozměrech 8 x 6 metrů. Potřebuji pro stavbu takového pergoly stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

 15. Zdravím, jelikož je zastavěná plocha pergoly 48 m2 a je tedy větší jak 25 m2, její stavba se neobejde bez ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební povolení určitě potřebovat nebudete.

 16. Dobrý den, chci přistavet venkovní schodiště do 2 n.patra v RD do výšky 3,5metru potřebuji vybetonovat nějaké pilíře na stojny nebo plochu aspoň do. 1,5 poté vybourat okno a nahradit ho dveřmi . Má otázka zní jestli je potřeba nějaké povolení popřípadě kam a co si připravit a zajít ? Předem moc děkuji za info.

 17. Dobrý den , je potřeba řešit souhlas souseda a , zadat o stavební povolení při stavba dětského domku do 25m2 z stojících na betonových patkách a 1 od hranice pozemku ?

 18. Dobrý den, chci se zeptat zda potřebuji projekt, stavební povolení nebo ohlášku, když chci vyměnit okna, jedno zazdít a tři zmenšit velikost v rodinném domě. Děkuji mockrát za odpověď.

Komentáře nejsou povoleny.