Stavební dozor – kdy je potřeba, kolik stojí a jak se na stavbě domu angažuje

Stavba domu není jednoduchou záležitostí, ani ať ji stavíte svépomocí či si stavbu necháte provést stavební firmou na klíč. Pokud se ve stavebnictví dostatečně neorientujete, je vhodné si na stavbu přizvat stavební dozor, jakožto vaši prodlouženou ruku, která bude hlídat vaše zájmy. V některých případech je pouze vřele doporučován, ale v některých případech vyžaduje přítomnost stavebního dozoru na stavbě přímo stavební zákon.

Stavební dozor je odborník, který má vzdělání v oboru a jisté zkušenosti z předešlých projektů a na stavbě se vyskytuje v celém jejím průběhu. Za úkol má dohlížet na kvalitu provedených prací, konstrukcí a všech částí stavby, především pak těch, které budou zakryté. Stavební dozor též kontroluje soulad provedených konstrukcí s projektovou dokumentací, sleduje také soulad údajů na faktuře se skutečně provedenými pracemi a s položkovým rozpočtem a společně se stavbyvedoucím, stavebníkem a jinými osobami je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku či do jednoduchého záznamu o stavbě.

Pokud je investorem člověk, který se ve stavebnictví nepohybuje a dostatečně nerozumí stavebním materiálům a technologickým postupům, je stavební dozor víceméně nutností, i když jsou práce prováděné stavební firmou. Stavební dozor v tomto případě vykonává kontrolu provedených prací a hájí zájmy investora, který jej za tuto práci platí.

TIP: Stavební dozor, ale i stavební firmu či řemeslníka na stavbu seženete nejrychleji zadáním nezávazné poptávky na našich stránkách.

Kdo může vykonávat dozor na stavbě?

Stavební dozor odvádí odbornou činnost a nelze jím být kdokoli. Stavební dozor může vykonávat pouze osoba vysokoškolsky vzdělaná v oboru stavebním či architektonickém nebo osoba se středním vzděláním stavebního směru a 3 roky praxe při provádění staveb.

Kompletní definice stavebního dozoru je uvedena ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., §2, odst. 2 písm. d:


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

„d) stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb“.

 Předmět činnost stavebního dozoru je poté uveden ve stavebním zákoně v § 153, odst. 2 a 3:

 „(3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

 (4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.“

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Kdy je na stavbě potřeba mít dozor?

Pokud se investor rozhodne realizovat dům na klíč a objedná si stavební firmu, odborné vedení prováděné stavby zajistí stavbyvedoucí, jakožto zaměstnanec stavební firmy, který je placen stavební firmou. Stavbyvedoucí jedná v její prospěch a řídí na stavbě pracovníky a subdodavatele, stará se o dodávky a převzetí materiálu, kontroluje kvalitu provedených prací a vede stavební deník či zjednodušený záznam o stavbě.

Důležité je zmínit, že stavbyvedoucí nehlídá zájmy investora a pokud se na stavbě odvede nekvalitní práce či práce v nesouladu s projektovou dokumentací, investor se o tom nemusí dovědět i když sám kvalitu provedených prací pravidelně kontroluje. To je způsobeno zejména nedostatečnou odborností stavebníka, který tuto kontrolu provádí a který není seznámen s konkrétními stavebními a technologickými postupy.

Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat o angažování stavebního dozoru, resp. technického dozoru, který na provádění stavby bude dohlížet.

Stavební dozor je v některých případech vyžadován ze zákona
Stavební dozor je v některých případech vyžadován ze zákona

Stavební dozor je vyžadován i ze zákona

Dle § 160, odst. 4 je stavebník povinen zajistit stavební dozor u staveb prováděných svépomocí (pokud pro takovou činnost není sám odborně způsobilý). Seznam všech staveb, které lze provádět svépomocí je uveden v tomtéž paragrafu v odstavci 3:

„(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, s výjimkou § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8,

b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.“

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


 Jedná se tedy například o stavbu rodinného domu, stavební úpravy pro změny v užívání stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí, stavby opěrných zdí do výšky 1 m, různé terénní úpravy atd.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu jméno a příjmení stavebního dozoru. Prohlášení stavebního dozoru ve formátu PDF naleznete například ZDE.

Může vás zajímat:

Stavební dozor a smlouva o dílo

Činnost stavebního dozoru by měla být zakotvena i o smlouvě o dílo, která je sjednávána mezi investorem a zhotovitelem stavby. Ve smlouvě o dílo musí být specifikována práva a povinnosti stavebního dozoru. Ve smlouvě by měly být ujednány kontrolní dny, neměl by chybět také položkový rozpočet a harmonogram výstavby.

Jak často je dozor na stavbě?

Stavební dozor bude na stavbě přítomen v předem stanovené dny odvíjejících se od harmonogramu stavebních prací, a to dle znění smlouvy o dílo. Standardně se stavební dozor na stavbě objeví 2 – 3 krát za týden.

Kolik stavební dozor stojí?

Osoby vykonávající stavební dozor si cenu za své služby stanovují individuálně. Někteří preferují fixní měsíční částku ve výši 10 – 25 tisíc Kč měsíčně (při 2 – 3 návštěvách týdně), jiní si účtují peníze za každou návštěvu zvlášť ve výše 1000 – 1500,-Kč + cestovní náklady. Jiní mají hodinovou sazbu 200 – 800,-Kč/hod + cestovní náklady. Přes známost však lze stavební dozor, resp. technický dozor investora sehnat za zlomek uvedené ceny. Cena je závislá jednak na rozsahu prováděných prací, složitosti a velikosti stavby a také na lokalitě.

Technický dozor investora lze také využít pro kontrolu projektové dokumentace a rozpočtu za účelem nalezení úspor. Za takovou službu je účtován poplatek ve výši 5 – 15 tis. Kč.

Nutno podotknout, že i když stavební, resp. technický dozor investora vyjde za celé období na několik desítek tisíc korun, máte jednak jistotu, že nad kvalitou odváděných prací je držen dohled, což do budoucna může ušetřit spoustu starostí a finančních výdajů za opravy skrytých vad a nedodělků, ale již během realizace vám dozor může nalézt nesrovnalosti ve fakturách a skutečných výdajích stavební firmy, které se s přehledem mohou pohybovat i ve stech tisících. Pokud sháníte stavební dozor, použijte k tomu poptávkový formulář.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů