Stavba rodinného domu – ohlášení stavby po 1. 1. 2018 | stavimbydlim.cz
Home Stavba domu Stavební úřad Ohlášení stavby Stavba rodinného domu – ohlášení stavby po 1. 1. 2018

Stavba rodinného domu – ohlášení stavby po 1. 1. 2018

0

Pokud plánujete tento rok stavět rodinný dům o zastavěné ploše větší, jak 150 m2, můžete si oddychnout. Díky novele stavebního zákona vás od 1. 1. 2018 nečeká povinnost žádat o stavební povolení. Čeká vás však ohlášení stavby.

Dříve to bylo tak, že kdo chtěl postavit stavbu pro bydlení či rodinnou rekreaci o zastavěné ploše větší jak 150 m2, musel žádat o stavební povolení. Od 1. ledna 2018 je tomu však jinak. V § 104 stavebního zákona je uvedeno, že ohlášení stavebnímu úřadu postačí, mimo jiné, u stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci.

Stavba ovšem musí mít maximálně jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. Jelikož se zde o zastavěné ploše nemluví, postačí vám ohlášení i u staveb se zastavěnou plochou větší jak 150 m2.

Ve stavebním zákoně došlo začátkem roku 2018 k více změnám. Další podstatnou změnou je například kolaudace rodinného domu od 1. 1. 2018.

TIP: Pokud sháníte na provedení stavebních prací firmu nebo řemeslníka, vybírejte s rozvahou. Kontaktujte více prověřených firem, projděte jejich reference a hodnocení na internetu a nechte si zaslat cenové nabídky od více subjektů. Jedině tak si ušetříte hodně starostí, nervů a v neposlední řadě také peněz. Pro hledání můžete zdarma a nezávazně využít poptávkové servery (například na stránkách tohoto magazínu nebo na stránkách poptavej.cz). Vyplněním jednoho formuláře kontaktujete najednou více prověřených firem ve svém okolí. Hledání je dle mé zkušenosti poměrně rychlé a s dobrým výsledkem.

Jak ohlásit stavbu rodinného domu?

Pro ohlášení stavby rodinného domu vám postačí vyplnit formulář ohlášení stavby (příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.), který je dostupný například ZDE.

Ve formuláři je potřeba vyplnit identifikační údaje stavebního záměru a stavebníka, údaje o stavebním záměru a jeho popis, údaje o místu stavebního záměru, způsobu provádění stavebního záměru, předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru a orientační náklady na provedení stavebního záměru. Na závěr se připojí datum a podpis stavebníka.

To ovšem není všechno. Ještě je potřeba zajistit přílohy k ohlášení stavby, které jsou vyjmenovány v samotném závěru formuláře.

Jedná se o:

  • Pozor na nekvalitní řemeslníkyDoklad potvrzující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě – zkrátka je potřeba prokázat, že pozemek, na kterém hodláte stavět je opravdu váš. K tomu vám postačí kupní smlouva či výpis z katastru nemovitostí.
  • Pokud za vás vyřizuje ohlášení stavby někdo jiný (zástupce stavebníka), je třeba doložit plnou moc.
  • Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být dům postavený. Seznam sousedních parcel je vidět v prohlížeči katastru nemovitosti v údajích o pozemcích.
  • Od těchto vlastníků musíte doložit souhlasy se stavebním záměrem, který bude vyznačen na situačním výkrese.
  • Pokud budete stavbu provádět svépomocí, musíte doložit písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, která bude vykonávat stavební dozor (pokud nejste, jako stavebník, pro takovou činnost sám odborně způsobilý/á).


 • Doklad o kvalifikaci osoby, která bude na stavbě vykonávat stavební dozor.
 • Přiložit musíte pochopitelně i kompletní projektovou dokumentaci, která je zpracována dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace jsou závazná stanoviska dotčených orgánu a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby.
 • Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územního rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována). V § 96 stavebního zákona je uvedeno, že pokud je stavba realizována v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, stavební úřad vydá územní souhlas. V tom případě je potřeba vypsat formulář „Žádost o územní souhlas“, který je dostupný například ZDE. Pokud však stavba výše uvedené nesplňuje, musíte vyplnit žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, která je dostupná ZDE. K těmto žádostem je třeba přiložit další stavebním zákonem vyžadované přílohy.

Pokud máte vyplněné formulář ohlášení stavby a kompletní vyžadované přílohy žádosti, můžete zajít na příslušný stavební úřad ohlásit stavbu.