Stavba rodinného domu – ohlášení stavby

Pokud plánujete tento rok stavět rodinný dům o zastavěné ploše větší, jak 150 m2, můžete si oddychnout. Díky novele stavebního zákona vás od 1. 1. 2018 nečeká povinnost žádat o stavební povolení. Čeká vás však ohlášení stavby.

Ohlášení stavby postačí i pro domy se zastavěnou plochou větší jak 150 m2

Dříve to bylo tak, že kdo chtěl postavit stavbu pro bydlení či rodinnou rekreaci o zastavěné ploše větší jak 150 m2, musel žádat o stavební povolení. Od 1. ledna 2018 je tomu však jinak. V § 104 stavebního zákona je uvedeno, že ohlášení stavebnímu úřadu postačí, mimo jiné, u stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci.

Stavba ovšem musí mít maximálně jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. Jelikož se zde o zastavěné ploše nemluví, postačí vám ohlášení i u staveb se zastavěnou plochou větší jak 150 m2.

Ve stavebním zákoně došlo začátkem roku 2018 k více změnám. Další podstatnou změnou je například kolaudace rodinného domu od 1. 1. 2018.

Jak ohlásit stavbu rodinného domu?

Formulář pro ohlášení stavby

Pro ohlášení stavby rodinného domu vám postačí vyplnit formulář ohlášení stavby (příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.), který je dostupný například ZDE.

Ve formuláři je potřeba vyplnit identifikační údaje stavebního záměru a stavebníka, údaje o stavebním záměru a jeho popis, údaje o místu stavebního záměru, způsobu provádění stavebního záměru, předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru a orientační náklady na provedení stavebního záměru. Na závěr se připojí datum a podpis stavebníka.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Přílohy pro ohlášení stavby

To ovšem není všechno. Ještě je potřeba zajistit přílohy k ohlášení stavby, které jsou vyjmenovány v samotném závěru formuláře.

Jedná se o:

  • Doklad potvrzující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě – zkrátka je potřeba prokázat, že pozemek, na kterém hodláte stavět je opravdu váš. K tomu vám postačí kupní smlouva či výpis z katastru nemovitostí.
  • Pokud za vás vyřizuje ohlášení stavby někdo jiný (zástupce stavebníka), je třeba doložit plnou moc.
  • Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být dům postavený. Seznam sousedních parcel je vidět v prohlížeči katastru nemovitosti v údajích o pozemcích.
  • Od těchto vlastníků musíte doložit souhlasy se stavebním záměrem, který bude vyznačen na situačním výkrese.
  • Pokud budete stavbu provádět svépomocí, musíte doložit písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, která bude vykonávat stavební dozor (pokud nejste, jako stavebník, pro takovou činnost sám odborně způsobilý/á).
 • Doklad o kvalifikaci osoby, která bude na stavbě vykonávat stavební dozor.
 • Přiložit musíte pochopitelně i kompletní projektovou dokumentaci, která je zpracována dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace jsou závazná stanoviska dotčených orgánu a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby.
 • Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územního rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována). V § 96 stavebního zákona je uvedeno, že pokud je stavba realizována v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, stavební úřad vydá územní souhlas. V tom případě je potřeba vypsat formulář „Žádost o územní souhlas“, který je dostupný například ZDE. Pokud však stavba výše uvedené nesplňuje, musíte vyplnit žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, která je dostupná ZDE. K těmto žádostem je třeba přiložit další stavebním zákonem vyžadované přílohy.

Pokud máte vyplněný formulář pro ohlášení stavby a kompletní vyžadované přílohy žádosti, můžete zajít na příslušný stavební úřad ohlásit stavbu.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 

3 komentáře u „Stavba rodinného domu – ohlášení stavby“

 1. Dobrý den, plánujeme stavbu RD. Máme veškeré podklady pro ohlášení stavby, projektovou dokumentaci v souladu se zákonem, územním a regulačním plánem, ale jediné, co nemáme, je souhlas se stavbou jednoho ze sousedů. Z nám neznámých důvodů nám stavbu nechce povolit. Nevíte někdo jak postupovat, když nám pro ohlášení chybí souhlas souseda se stavbou? Díky všem za názory.

 2. Dobrý den, pokud se jeden z vašich sousedů vyjádřil negativně k vaší stavbě, tak nepůjdete cestou ohlášky stavby, ale spadnete do klasického stavebního řízení. To obnáší daleko delší dobu na vyřízení, jelikož stavební úřad musí obeslat všechny účastníky řízení (sousedé) za účelem vyjádření se k vaší stavbě a oznámit jim, že zahájil stavební řízení. Sousedé se budou vyjadřovat k vaší stavbě, podávat námitky atd. Je tedy předpoklad, že se zmíněný soused vyjádří opět negativně s vaší stavbou a stavební úřad bude posuzovat nakolik jsou jeho námitky důvodné a opodstatněné. Poté může vydat stavební povolení i přes námitky souseda, ale soused se může odvolat na kraj a potáhne se to dál. Pro ohlášku potřebujete mít všechny dokumenty kompletní a v pořádku, pak máte povolení do 1 měsíce.
  Vím o čem mluvím, řeším to samé, jeden soused nám nechtěl povolit tepelné čerpadlo, naštěstí jsme se s ním dohodli a souhlas získali. Udělejte vše co je ve vašich sílách aby jste souhlas získali, jinak vás čeká dlouhá tahanice. Takto mi to vysvětloval můj stavební dozor.

 3. Dobrý den, děkuji Vám za odpověď. Tak v tom případě doufám, že ještě najdeme nějaké společné řešení. To, že budeme nuceni vyřídit stavební povolení, mi říkalo již více lidí a nikdo z nich se na to moc vesele netvářil. Ale vzhledem k tomu, že nám soused nebyl schopen sdělil jediný pádný důvod, proč si na svém pozemku nemůžeme postavit dům, myslím si, že stavební úřad námitky přezkoumá a stavbu domu povolí. Dle projektanta máme vše v naprostém pořádku.

Komentáře nejsou povoleny.