Jak správně vést stavební deník?

soutez

Stavíte-li dům pro bydlení nebo rekreaci, jistě se vás týká povinnost vést stavební deník. Co má být vše zaznamenáno do stavebního deníku a jak často do něj zapisovat? Potřebujete vzor nebo ukázku zápisu do stavebního deníku?

Co je to stavební deník?

Stavební deník je písemný dokument, který se pořizuje průběžnými zápisy dotčených osob ohledně průběhu výstavby domu. Jedná se o součást dokumentace stavby, ve které jsou uvedeny všechny potřebné údaje o průběhu stavby, důležitých krocích a zásazích do provádění stavby. Povinost vést stavební deník je dána stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho náležitosti a způsob vedení je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění.

Kdy se musí vést stavební deník?

Stavební deník musí být veden v případě stavby domu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení. Výjimkou jsou stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až k), u kterých postačí jednoduchý záznam o stavbě. Stavba rodinného domu však vyžaduje vždy vedení stavebního deníku. Pokud například stavíte bazén do 40 m2 nebo garáž do 25 m2 a výšky max. 5 m, stavební deník nejste povinni vést.

Stavební deník se vede ode dne převzetí a předání staveniště do dne dokončení stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při prohlídce (převzetí) stavby. Stavební deník musí být vždy přítomný na stavbě pro potřeby zápisů nebo kontroly. Po dokončení stavby předá stavební deník zhotovitel stavebníkovi (investorovi), který jej musí archivovat minimálně po dobu 10 let.

Kdo a kdy provádí zápis do stavebního deníku?

Stavební deník vede zhotovitel stavby. Pokud je stavba prováděna svépomocí, stavební deník si vede stavebník. Do stavebního deníku jsou oprávnění zapisovat zejména stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, technický dozor stavebníka a příp. autorský dozor, příp. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo autorizovaný inspektor. Při stavbě rodinného domu se však se všemi funkcemi nesetkáte.

Zápis do stavebního deníku se provádí vždy, když se na stavbě něco zhotoví, když dojde ke změně na stavbě nebo když proběhne dodávka nového stavebního materiálu atd. Do stavebního deníku postačí zhotovit zápis vždy ke konci dne po ukončení prací a shrnout zde vše, co se na stavbě odehrálo. Zápis je možné provést nejpozději následující den.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů


Čtěte dále: Stavíte svépomocí? Nevíte si rady? Třeba vám pomůže seriál Jak postavit dům. Naleznete zde všechny potřebné informace o stavbě domu svépomocí od projektové dokumentace až po střechu domu.


Co vše se musí uvádět do stavebního deníku?

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou uvedeny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění.

Stavební deník je tvořen dvěma oddíly. V prvním oddílu jsou uvedeny identifikační údaje a druhý oddíl slouží pro pravidelné záznamy.

Identifikační údaje stavebního deníku obsahují název a místo stavby, jméno a sídlo účastníku výstavby (zhotovitel, stavebník, investor, projektant, subdodavatelé), jména osob zabezpečující odborné vedení provádění stavby, technického dozoru stavebníka, příp. autorského dozor. Dále si uvádí údaje projektové a technické dokumentace, seznam dokumentů a dokladů ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, rozhodnutí, protokoly) a změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Pravidelný záznam ve stavebním deníku obsahuje jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky, popis provedených prací, montáží a jejich časový postup, dodávky materiálu, výrobků, strojů a jejich uskladnění a zabudování a dále nasazení mechanizačních prostředků.

Další záznamy jsou specifikovány v příloze č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. písm. B odstavec 2. Níže je uvedený jejich výčet:

  1. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),

q) dílčí přejímky ukončených prací,

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

u) odstranění vad a nedodělků,

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

Jak vést stavební deník

Stavební deník můžete vést v papírové a elektronické formě. V papírnictví je možné standardně sehnat stavební deník, který jednoduše vypíšete a následně do něj můžete zaznamenávat jednotlivé kroky. Druhou možností je stažení vzoru stavebního deníku z internetu, případně vytvoření vlastní verze stavebního deníku, který si vytisknete na tiskárně.

Vést stavební deník v elektronické formě je možné pouze v případě, kdy všichni účastníci stavby mají elektronický podpis. Tato forma zápisu je však využívána převážně na velkých stavbách, jelikož ne každý stavebník a zhotovitel disponuje ověřeným elektronickým podpisem.

Stavební deník a vzor zápisu

Pro lepší představu, jak má vypadat pravidelný záznam ve stavebním deníku, uvádíme vzory zápisu. Ten se samozřejmě liší v mnoha věcech, zejména na základě prováděných stavebních pracech.

Ukázka zápisu do stavebního deníku – stavebník

Datum: 21.6.2017

Počasí: Jasno, ranní teplota 16°C, odpoledne 27°C

Počet pracovníků na stavbě: 1 mistr + 4

Prováděné práce: zdění vnitřního dělicího zdiva tl. 150 mm v místnosti č. 101 -103 v 1.NP objektu, osazení nosných překladů nad dveřními otvory, napojení příčkového zdiva na stropní konstrukci, stavba dočasného lešení

Zápis provedl: Josef Kramárek

Ukázka zápisu do stavebního deníku – stavbyvedoucí

Zápis stavbyvedoucího:

Dne 25.6.2017 byla provedena kontrola provedených stavebních prací. Při kontrole bylo zjištěno nesprávné vyzdění vnitřní dělící příčky mezi místnostmi č. 101 a 102, jejíž umístění neodpovídá platné projektové dokumentaci (posunutí cca o 0,9 m). Navrhuji demolici příčky a její opětovné vyzdění dle projektové dokumentace.

Zapsal: stavbyvedoucí – Karel Vomáčka

Ukázka zápisu do stavebního deníku – objednatel (investor)

Datum zápisu: 12.3.2017

Objednatel upozorňuje, že vyžaduje zachovat původní příjezdovou cestu z přírodního kamene, která je ze stavební parcely napojena na ulici Vackova. Objednatel si nepřeje její odstranění nebo poškození.

Zapsal: zhotovitel – Martin Svoboda

Ukázka zápisu do stavebního deníku – stavebník + zhotovitel (subdodavatel)

Datum zápisu: 13.4.2017

Dne 13.4.2017 byla dokončena subdodávka firmy Tesařství spol. s.r.o. – konstrukce dřevěného vaznicového krovu nad 2.NP objektu dle platné projektové dokumentace č. 125/6. S předáním stavby byl sepsán protokol o předání a převzetí staveniště č. 2017/04, ve kterém byly vytknuty vady a nedodělky, které se zhotovitel zavazuje odstranit do 25.4.2017. Po odstranění vad a nedodělků bude proveden zápis do stavebního deníku a do protokolu o předání a převzetí staveniště.

Zapsal: stavebník – Martin Svoboda

Podpis – Zhotovitel + stavebník

Ukázka zápisu do stavebního deníku – stavebník

Datum zápisu: 14.4.2017

11:30 – Dodávka stavebního materiálu – obvodové zdivo z keramických tvárnic Heluz 44, celkem 10 ks palet. Stavební materiál složen na staveništi.

Zapsal: stavebník – Martin Svoboda

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů