Home Katastr nemovitostí Rozdělení pozemku krok za krokem

Rozdělení pozemku krok za krokem 8.6

0

Úpravy v katastru nemovitostí nejsou chvilkovou záležitostí. O tom se přesvědčil asi každý, kdo rozděloval a sceloval pozemky nebo převáděl vlastnické právo k pozemku na jinou osobu. Nyní si ukážeme, jak postupovat při dělení pozemku, tedy například když vlastníte velkou parcelu, kterou si přejete rozdělit a nabídnout k prodeji jako stavební parcely.

Jak postupovat při rozdělení pozemku?

K tomu, abyste zdárně pozemek rozdělili, vede několik kroků. Nutno podotknout, že ne vždy bude rozdělení povoleno ze strany obce. Může se tak stát například pokud k nově vzniklému pozemku nebude přístup z veřejné komunikace.

Rozdělení pozemku není zrovna nejrychlejší úkon a musíte počítat s delší dobou vyřízení. Úřady totiž mají až 30 denní lhůtu pro vyřízení žádosti.

Geometrický plán pro rozdělení pozemku
Geometrický plán pro rozdělení pozemku (zdroj: www.foltanek.cz)

Krok č. 1 – Vyplnění žádosti – Souhlas s dělením nebo scelováním pozemků

Pro úspěšné rozdělení pozemku je nutné vyplnit souhlas s dělením nebo scelováním pozemků, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č 503/2006 Sb. – Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (vyhlášku naleznete zde). Vzor žádosti je poté možné stáhnout například zde.

V žádosti je především nutné uvést žadatele, důvod rozdělení pozemku, specifikovat pozemek, u kterého dojde k rozdělení na více parcel a na závěr je nutné připojit podpis žadatele. V části B a C jsou uvedeny nutné přílohy pro územní a zjednodušené územní řízení. Jedná se především o prokázání vlastnického práva k pozemku, příp. doložení kupní smlouvy, plnou moc v případě zastupování žadatele nebo seznam osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Krok č. 2 – Grafická část – výřez z katastrální mapy

Do výřezu katastrální mapy se zaznačí pozemek, který se bude dělit a červenou čarou se do výkresu zaznačí nová hranice dělicí nově rozdělené pozemky. Nově vzniklé pozemky se označí velkými písmeny abecedy a nové hranice se přibližně okótují. Zaznačit se také musí přístup na pozemek.

Krok č. 3 – Souhlas obce a stavebního úřadu

S vyhotovenou grafickou částí, vyplněnou žádostí a případně s plnou mocí v případě, že žadatele zastupuje jiná osoba, je nutné zajít na obec, ve které se pozemek nachází a získat souhlas k dělení pozemku. Poté je nutné získat souhlas i od nejbližšího stavebního úřadu.

Krok č. 4 – Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku

Jakmile získáte souhlas k rozdělení pozemku, je potřeba sehnat geodeta, který přijede pozemek zaměřit a vytyčit. Na základě naměřených dat následně vypracuje geometrický plán, který musí schválit katastrální úřad.Krok č. 5 – Sepsání kupní smlouvy

Pokud je předmětem dělení prodej pozemků, je třeba vyhotovit kupní smlouvu, ve které se uvede předmět prodeje tak, jak je zaznačen v geometrickém plánu.

Krok č. 6 – Návrh na vklad do katastru nemovitostí

V případě, že je geometrický plán a kupní smlouva hotová, je potřeba podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Pro tyto účely slouží formulář, který je možné stáhnout na stránkách www.cuzk.cz a který je potřeba ručně vyplnit. K formuláři se připojí kupní smlouva s úředně ověřenými podpisy, geometrický plán, dokument prokazující vlastnictví pozemku, souhlas stavebního úřadu a plnou moc, pokud návrh nepodává vlastník pozemku.

Rozdělení pozemku společně s provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí trvá zpravidla 2 – 3 měsíce. Rozdělení pozemku však může trvat i déle, pokud obec, katastrální nebo stavební úřad narazí na okolnosti, skrze které vám nebudou chtít povolit rozdělení.

jak rozdělit pozemek geometrický plán
Zaměření pozemku pro účely rozdělení pozemku (zdroj: geomma.cz)

Rozdělení pozemku pro účely prodeje parcely

Pokud rozdělujete pozemek na více parcel, které následně plánujete prodat nebo odkoupit, je doporučeno na katastrální úřad společně s geometrickým plánem vzít i kupní smlouvu. Vyhnete se tak dalšímu kroku a zkrátíte čekání.

Kolik stojí rozdělení pozemku?

Rozdělení pozemků stojí, v závislosti na složitosti a velikosti projektu, min. 10 000,-Kč. Celková cena za rozdělení pozemku se skládá z ceny geometrického plánu, který pro hranici okolo 100 m stojí 4 000 – 5 500,-Kč. Kdo chce mít kupní smlouvu absolutně v pořádku, musí si zaplatit právníka, který ji sepíše, to jsou náklady ve výši 3 000 – 5 000,-Kč. Ostatní poplatky na úřadech se vyšplhají do výše cca 1 000 – 2 000,-Kč. Při prodeji pozemku se také nesmí zapomenout na daň z nabytí nemovitosti.

Tip na závěr – neprodělejte

Je samozřejmě možné, abyste si geometrický plán pro rozdělení pozemku nechali vypracovat bez jakéhokoli schvalování na obci předem. Tento geodetický plán stojí ovšem okolo 5 000,-Kč a je možné, že na obci vám rozdělení pozemku neschválí například z toho důvodu, že by to nebylo v souladu s územním nebo regulačním plánem obce, příp. většího územního celku. Proto nejdříve svůj záměr zakreslete na výřez z katastrální mapy a nechte si potvrdit, že rozdělení pozemku je možné.