Jak postavit dům – Zemní a výkopové práce

Zemní práce jsou jedním z prvních úkonů na stavbě, neboť jimi začínají samotné stavební práce. Zahrnují několik procesů od samotných přípravných prací jako je vytyčování objektu, odstranění porostů a sejmutí ornice, až po dokončovací práce jako je humusování, svahování a zatravnění pozemku.

Geodetické práce

Jak už bylo naznačeno, zemní práce započínají vytyčením objektu. Aby bylo měření provedeno bez komplikací, je potřeba před samotným vyměřením objektu vyklidit staveniště. Musí se odstranit všechny porosty a popř. staré objekty, které by při zemních pracech překážely.

Následuje práce geodeta (zeměměřiče), který vytyčí polohu nejen staveniště, ale i budoucí stavby včetně jímky, žumpy, inženýrských sítí popř. bazénu a ostatních součástí projektu navržených projektantem. Objekt musí zaměřit nejen polohově, ale i výškově, aby byl v terénu správně osazen a souhlasil s projektovou dokumentací. K přesnému vytyčení používá zeměměřičskou výbavu což je nivelační přístroj, teodolit, vytyčovací kolíky, olovnice apod. Geodet zaměří stavbu, vytyčí body objektu a v dostatečné vzdálenosti od stavební jámy (rýhy) se zkonstruují stavební lavičky. Vzdálenost by měla být cca 1,5-2m z toho důvodu, aby se předcházelo jejich případnému zničení během zemních prací. Pomocí olovnice a napnutého provázku se stavební čára přenese na lavičky, kde se zaznačí přibitým hřebíkem.

Skrývání ornice

Pomocí zkonstruovaných laviček se za použití vápna vysype obrys objektu, který bude sloužit pro následující skrývání ornice. Ta se skrývá v tloušťce 15-30 cm dle typu zeminy za pomocí těžké techniky a uskladní se na předem určeném místě. Projektant musí v tuto chvíli brát v úvahu celkový objem ornice a stanovit tak celkovou plochu pro uskladnění výkopku. Jelikož zde bude uložen po celou dobu stavebních prací, musí se umístit tak, aby nepřekážel ve výstavbě. Maximální výška uložení výkopku je 1,5m.

Ornice se po skončení stavebních prací používá na úpravu terénu, zahrnutí nadezděných základů aj. Přebytek hlušiny se vyváží na skládku. Odvoz zajišťuje stavební firma.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Zemní práce - skrývka ornice
Skrývka ornice

Když je ornice sejmuta, nastupuje do práce opět geodet, který opět vyznačí polohu stavby. Jakmile je s prací hotov, může započít hloubení rýh a stavebních jam za pomocí bagru. Projektant musí přihlížet k tomu, jakou zeminu zde bude stroj těžit a podle toho zvolit typ stroje. Zeminy se totiž dělí do 7 tříd těžitelnosti. Traktorbagr, který si poradí s jílovitou hlínou už nemusí stačit na těžení poloskalní horniny.

Vykopávky a manipulace s výkopkem

Objekt je vytyčen, ornice sejmuta. To znamená, že se může začít s rozpojováním horniny. Dle projektové dokumentace (výkres výkopů) se realizuje buď stavební rýha (v případě nepodsklepeného objektu), nebo stavební jáma (v případě podsklepeného objektu). Obsluha stroje hloubí výkop do předepsané hloubky, která dosahuje minimální hodnoty 80 cm (nazámrzná hloubka) a v případě hloubení rýh pro kanalizaci se musí počítat s vyspádováním rýhy. Při ukládání více sítí do jedné rýhy se musí zvolit optimální šířka podkopové radlice. V dnešní době je 95% vykopávek prováděno strojně. Zbylých 5% se provádí ručně. Jedná se pouze o ruční začištění spáry a drobné odkopky tam, kde to s těžkou technikou není možné.

S vytěženou hlušinou se opět nakládá podle jejího budoucího využití. V případě rozsáhlých teréních úprav je dobré si zeminu ponechat na skládce výkopku. V případě, že hlušina nebude potřeba, musíme počítat s odvozem hlušiny na nákladním autě. Místo uskladnění zeminy je předem dohodnuto. Vzhledem k předem určenému objemu a typu vytěžené zeminy zvolíme nákladní auto.

Pomocné a zabezpečovací práce při výkopových pracech

Při hloubení hlubších rýh se musí dávat pozor na sesuvy půdy. Projektant dle situace pozemku a typu půdy určí, zda se bude výkop svahovat nebo roubit. Svahování výkopů se může realizovat tam, kde není stavba rozměrově omezena a kde by svahování při určitém sklonu nebylo příliš široké. Kdyby se svahovala rýha o hloubce 2m v poměru 1:1, celková šířka by byla 4m. Na staveništi v městské zástavbě toto nejspíš nebude možné. Zde je potřeba použít jeden z typu roubení. Těch je k dispozici hned několik typů, lišících se použitím pro různé hloubky. Nejčastější jsou pažení příložná, zátažná a hnaná.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Vyhloubená stavební rýha připravená pro vybetonování základových pasů
Vyhloubená stavební rýha připravená pro vybetonování základových pasů (zdroj: fotoarchiv stavinbydlim.cz)
Vyhloubená stavební rýha připravená pro vybetonování základových pasů
Vyhloubená stavební rýha připravená pro vybetonování základových pasů (zdroj: fotoarchiv stavinbydlim.cz)

V případě, že je základová spára hlouběji než hladina podzemní vody (HPV), je potřeba zřídit odvodnění stavební jámy. To se dimenzuje dle velikosti jámy. Zřídí se odvodňovací kanálky vyspádované směrem k sběrnému místu, odkud je následně srážková a podzemní voda odčerpána.

Pokud je stavební jáma situována ve svažitém terénu, je třeba zabránit vtékání povrchové vody ze svahu dovnitř stavební jámy.

Kontorola kvality odvodené práce

V průběhu zemních prací provádí stavbyvedoucí a vedoucí čety kontroly odvedených prací. Kontroluje se především vytyčení rýh a jam dle dokumentace, umístění a zhotovení laviček, tl. sejmuté ornice, průběh hloubení, rovinatost, roubení a hloubka rýh, pravé úhly mezi rýhami a svislost stěn.

Mezní odchylky:

  • hloubka stavební jámy: 2 cm na 2 m
  • rovinatost dna: 2,5 cm na 10 m
  • hloubka základové rýhy: 1 cm na 0,5 m
  • šířka zákaldové rýhy: 2 cm na 0,5 m

Dokončovací práce

Do dokončovacích prací spadá úprava okolního terénu, humusování a zatravnění ploch. Nyní se využije hlušina uskladněná na staveništi vytěžená při výkopových pracích. Majitel musí mít jasno, jak bude pozemek vypadat a podle toho se hlušina rozveze, rozvrství a zhutní. V případě nerovného pozemku se hlušina využije na vyrovnání propadlin a hrbolů, zavezou se díry, obsypovou se vybetonované základy nebo se vytvoří umělá skalka. Vše záleží na přání investora.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů