Stavba vrtané studny – postup, výhody a cena

Vrtané studny jsou v dnešní době velmi rozšířené, za což může především nízká cena a především možnost dostat se do hlubších míst, než je možné se studnou kopanou. Jak se vrtaná studna staví a kolik vrtaná studna stojí?

Vrtané studny je možné vyhloubit až do 150 m pod povrch terénu, čímž je možné narazit na vodu i v místech s velmi nízkou hladinou podzemní vody. Vrtané studny se však hloubí do hloubky zpravidla maximálně 30 m (od 30 m je třeba povolení báňského úřadu). Stavbu vrtané studny zajišťuje speciální vrtná souprava s vrtákem průměru 155 – 254 mm. Po zhotovení vrtu se vrt vypaží PVC potrubím o průměru 125, 140, nebo 160 mm s atestem na pitnou vodu, které se zafixuje a obsype kačírkem. Poté se okolo potrubí vrtu vykope výkop pro uložení zhlaví vrtu. Zhlaví vrtu je PVC šachta, která se zakope pod úroveň přilehlého terénu a lze do ní osadit technické zařízení pro čerpání vody. Celý tento proces lze v případě absence překážek zvládnout během 1 – 2 dnů.

Cena vrtané studny

Cena vrtané studny se odvíjí od průměru výstrojnice a hloubky vrtu. Výstrojnice o průměru 125 mm stojí 1100 – 1400,-Kč/m, výstrojnice o průměru 140 mm stojí 1200 – 1500,-Kč/m. Vrtání studny o hloubce 30 m tak cenově vyjde na 33 000 – 45 000,-Kč. Cena je za vyvrtání studně, PVC potrubí, jeho obsypání a utěsnění.

Pokud byste si přáli udělat kopanou studnu, za stejné peníze budete mít 5 – 6 metrů hlubokou kopanou studnu. Jeden hloubkový metr kopané studny je totiž až 5x dražší a stojí tak okolo 7 500,-Kč. Kopaná studna však i při nižší hloubce nabízí větší vnitřní objem. Pokud je tedy na pozemku vysoká hladina podzemní vody, mnohdy postačí i 6 metrů hluboká kopaná studna.

Stavební povolení pro stavbu vrtané studny

Studny jsou obecně zařazeny do kategorie vodních děl a pro stavbu vodních děl je třeba vyřídit stavební povolení. Vrtané studny nejsou výjimkou. Než se začne se stavbou, je vhodné si přizvat „proutkaře“ či hydrogeologa, který provede hydrogeologické posouzení záměru, navrhne vhodné umístění study na pozemku a posoudí, zda stavba vrtané studny nebude mít negativní vliv na hydrogeologické podmínky. Pokud nejsou známé hydrogeologické poměry, může se na pozemku provést zkušební vrt. Na základě zjištěných informací hydrogeolog vyhotoví hydrogeologický posudek, který je následně podkladem pro povolení o odběru vody ze studny. Dalším potřebným podkladem pro získání stavebního povolení je kompletní projektová dokumentace záměru, kterou může zpracovat projektant vodohospodářských staveb a v případě vrtané studny hlubší více jak 30 m báňský projektant.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Firmy, které nabízí vrtané studny, jsou zpravidla schopny poskytnout kompletní služby v podobě vyřízení stavebního povolení i povolení odběru vody ze studny. Postup v praxi je takový, že se nejprve vyhledají podzemní prameny a po sepsání smlouvy se zhotoví vrt, vyčistí se, provede se čerpací zkouška a vrt se vypaží. Zpočátku je tento vrt veden pouze jako průzkumný vrt, o stavební povolení se požádá po vypracování projektové dokumentace s hydrogeologickým posudkem. Průzkumný vrt se pouze ohlásí na základě písemného ohlášení o provedení průzkumného vrtu za účelem zjištění stavu podzemních vod na obecním stavebním úřadě.

Územní řízení – vrtané studny

Na základě aktuálního znění stavebního zákona je třeba pro stavbu vrtané studny podat žádost o územní rozhodnutí. Pro vyřízení územního rozhodnutí je třeba vyplnit formulář „Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby“ a k němu přiložit několik příloh, které jsou z části shodné s přílohami pro vyřízení stavebního povolení na stavbu studny.

Kolaudace vrtané studny

Aby bylo možné hotovou vrtanou studnu používat, je nutné vyřídit kolaudační souhlas v souladu s § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Doklady potřebné pro vyřízení kolaudačního souhlasu jsou uvedeny v tomto paragrafu včetně odkazu na předepsaný formulář, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 tohoto zákona. Formulář pro vyřízení kolaudačního souhlasu studny přikládáme ZDE. K žádosti je dále třeba přiložit projektovou dokumentaci, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací a další podklady potřebné pro kolaudaci stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů