Vyžaduje stavba studny stavební povolení?

Zvyšující se ceny vodného a stočného, ale i problémy se suchem nabádá mnoho majitelů domů, chat a chalup ke stavbě studny. Vybudování vlastního zdroje vody je dobrý nápad, především pak v místech, kde není jiná možnost zásobování pitnou vodou. Ovšem stavba studny vyžaduje různá povolení. Jaká to jsou?

Než se do stavby studny pustíte, je třeba mít na paměti, že je třeba vyřídit stavební povolení pro stavbu studny na stavebním úřadě. A nejen to. Potřebujete též stavební povolení od vodoprávního úřadu a také povolení k nakládání s vodami.

Při stavbě studně se vás budou týkat především tyto dva zákony:

Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon

Zákon č. 254/2001 Sb. – Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Dle § 55 odst. 1 písm. j vodního zákona se studna zařazuje mezi vodní díla. Z hlediska stavebního úřadu se tak jedná o činnost, u které nepostačí pouze ohlášení stavby, nýbrž budete potřebovat vyřízení stavebního povolení (jak vyřídit stavební povolení). Současně bude třeba vyřídit územní souhlas či rozhodnutí o umístění stavby v závislosti na tom, zda se jedná o stavbu v zastavěném, zastavitelném území či nikoliv.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Jednotlivé formuláře pro vyřízení stavebního povolení od stavebního úřadu, územního souhlasu a územního rozhodnutí jsou ke stažení níže:

Formulář – stavební povolení

Formulář – žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Seznam stavebních úřadů

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Stavba studny vyžaduje řadu stavebních povolení. Jaká to jsou a jak tato povolení vyřídit?
Stavba studny vyžaduje řadu stavebních povolení. Jaká to jsou a jak tato povolení vyřídit? (pixabay.com)

Stavební povolení od vodoprávního úřadu

V § 15 odst. 1 vodního zákona je dále uvedeno, že k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9 odst. 5).

Nakládáním s vodami se v tomto případě rozumí odběr vody, akumulace vody, její čerpání za účelem snižování její hladiny, umělé obohacování podzemních zdrojů vod vodou povrchovou a jiné. Již během povolování stavby tedy musíte získat povolení s nakládáním podzemních vod, bez kterého jinak vodu nebudete moci ze studny odebírat.

Stavební povolení na stavbu studny lze vyřídit ve společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Není tedy třeba čekat na vyřízení jednoho povolení a teprve potom žádat o další stavební povolení na jiném úřadě.

Podoba žádosti o stavební povolení k vodním dílům je dána přílohou č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. v platném znění. Vzor žádosti o stavební povolení k vodním dílům přikládáme ZDE. V žádosti o stavební povolení jsou uvedeny veškeré potřebné přílohy, včetně územního rozhodnutí či územního souhlasu, projektové dokumentace stavby, závazných stanovisek dotčených orgánů atd.

Žádost o povolení k odběru podzemních vod je uvedena taktéž ve vyhlášce č. 432/2001 Sb. v příloze č. 2. Vzor žádosti o povolení k odběru vody ze studny je ZDE.

Stavba studny – technické požadavky

Stavba studny musí respektovat a dodržovat požadavky dané vyhláškou č. 590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla. Dle § 17 se studna musí provést ze stavebních hmot, které odpovídají příslušným materiálovým normám a zvláštním právním předpisům, konstrukce musí být provedena tak, aby bylo zabráněno vnikání dešťové vody a nečistot do studny. Zároveň je v paragrafu uvedeno, že umístění a zřizování studně se stanoví podle zvláštního předpisu a podle normových hodnot s přihlédnutím k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Pokud vám však projekt stavby studně zpracuje projektant, není třeba se těmito požadavky zabývat.

Průzkumný vrt a hydrogeologický posudek

Před tím než začnete se stavbou studny, je vhodné posoudit, zda má stavba studny význam. Především je nutné najít vhodné místo, kde bude studna umístěna. Je třeba vyhnout se všem inženýrským sítím a situovat studnu tak, aby podzemní voda nemohla být v žádném případě znečištěna.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


V tom případě je dobré využít služeb hydrogeologa, který urči vhodné místo, typ a hloubku založení studny a pohlídá, aby byla budoucí studna dostatečně daleko od těch ostatních. Pokud nejsou v okolí dostatečně známě hydrogeologické poměry, je vhodné provést průzkumný vrt, kterým se ověří, v jaké hloubce je voda, kolik vody a jaké kvality se pod povrchem nachází. Na základě zjištěných informací následně hydrogeolog vypracuje hydrogeologický posudek, který se přikládá k žádosti o povolení k odběru vody.

Projekt stavby studny pro stavební povolení

Další povinnou přílohou žádosti o stavební povolení stavby studny a povolení k odběru vody je projekt, který zpracuje projektant na vodohospodářské stavby. Pokud je však studna hlubší více jak 30 m, projekt musí zpracovat báňský projektant. Cena projektu pro stavbu studny je závislá na rozsahu a složitosti projektu, standardně se pohybuje v rozmezí 15 – 40 tisíc Kč.

Souhlas souseda se stavbou studny

Souhlas souseda se stavbou studny není třeba pro účely stavebního povolení dokládat, nicméně sousedé jsou účastníci stavebního řízení a tak během ohledání na místě mohou vznášet své námitky a požadavky. Pokud sousedi nemají studnu a nečerpají podzemní vodu, pravděpodobně žádné opodstatnitelné námitky mít nebudou, avšak pokud na svém pozemku studnu mají, námitky proti stavbě studny mít budou. Největší strach v tomto případě budou mít z toho, že budete mít hlubší studnu, která významně ovlivní hladinu vody v jejich studni. Právě z tohoto důvodu se na místo zve hydrogeolog, který má za úkol provést posouzení a navrhnout hloubku založení a způsob provedení studny tak, aby pokud možno nedošlo stavbou studny k ovlivnění hydrogeologických poměrů.

Čtěte dále:

Jak vyčistit studnu a jaké přípravky použít na dezinfekci studny?

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů