Vyžaduje stavba septiku ohlášení stavby? Formulář ke stažení + seznam podkladů pro ohlášení stavby

Septik je zařízení pro nakládání s odpadními vodami. Septik je zpravidla tříkomorový, je vybaven nejen přítokem, ale i odtokem, čímž se zásadně liší od jímky (žumpy). Jelikož se jedná o odtokové zařízení a odpadní voda ze septiku dále pokračuje do zemního filtru, kde se přečistí a poté může být vypouštěna do povrchových či podzemních vod, jedná se o vodní dílo. Stavba septiku ohlášení stavby tedy vyžaduje.

Stavba septiku může být ohlášena dvojím způsobem – buď zažádáte o stavební povolení, nebo stavbu pouze ohlásíte. Každý způsob má své výhody a nevýhody, ale pro majitele rodinného domu je schůdnější zpravidla ohlášení stavby.

Ohlášení stavby je vyřízeno rychleji (lhůta pro vyřízení ohlášení je 30 dnů, pro stavební povolení je lhůta 60 dnů), úřad nestanoví žádné podmínky k provedení stavby a vypouštění vod, není potřeba provádět rozbor vzorků vypouštěných vod, a navíc u ohlášených vodních děl není úřadem stanovená platnost k povolení vypouštění odpadních vod na 10 let.

Stavba septiku a ohlášení stavby vodoprávnímu úřadu

Ohlášení stavby septiku (vodního díla) se týká § 15a Vodního zákona č. 254/2001 Sb. Ohlašovaný septik pro čištění odpadních vod musí mít maximální kapacitu 50 ekvivalentních obyvatel a výrobky pro stavbu musí být označované CE.

Ohlášení vodního díla (septiku) obsahuje:

 • Náležitosti dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (viz ohlášení stavby),
 • kategorii výrobku označeného CE (více na Wikipedii),
 • projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu,
 • způsob vypouštění odpadních vod,
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových,
 • stanovisko správce povodí,
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních a
 • provozní řád (zajistí dodavatel zařízení).

Formulář pro ohlášení vodního díla určeného pro čištění odpadní vody

Formulář, který potřebujete pro ohlášení stavby septiku naleznete v příloze č. 19 k vyhlášce č. 186/2018 Sb. Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Formulář pro ohlášení septiku je ke stažení například na tomto odkazu.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Ve spodní části formuláře jsou vypsány všechny potřebné přílohy k formuláři. Kromě výše zmíněného je potřeba také doložit územní rozhodnutí anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy uvěřené stavebním úřadem, situační výkres s vyznačenými souhlasy majitelů sousedních nemovitostí, stanoviska dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, příp. plnou moc žadatele pro jeho zástupce.

Stavba septiku ohlášení stavby ze zákona vyžaduje. Na obrázku můžete vidět přepad ze septiku do povrchových vod.
Odpadní vody ze septiku lze buď vsakovat do podzemních vod, příp. vypouštět do vod povrchových, jako je zachyceno na této fotce.

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Přečištěná odpadní voda ze septiku musí někam odtékat. Vyústění přečištěné odpadní vody se realizuje do povrchových či podzemních vod (zasakování na pozemku, vypouštění vody do vodoteče atd.).

Povolení k nakládání s vodami je však nutné vyřídit pouze v případě, že je stavba vodního díla povolována, a to pouze s platností na 10 let. Pokud je stavba septiku pouze ohlašována, týká se tohoto případu § 15a odst. 4 Vodního zákona, ve kterém je uvedeno, že jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlašovaného vodního díla souhlasí, má se za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c).

Pokud však z jakéhokoli důvodu potřebujete vyřídit povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, přikládáme níže odkazy na potřebné formuláře:

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Revize vodního díla a rozbor vzorku vypouštěných vod

Vlastník septiku je dle Vodního zákona povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a.

Seznam odborně způsobilých osob pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona naleznete ZDE.

Revize vodního díla stojí 2 000 – 3 500 Kč.

Pokud stavbu septiku povolíte v rámci stavebního řízení, nejste sice povinni provádět revizi, zato se vás týká povinnost provádět rozbor vzorku vypouštěných vod, a to 2x ročně. Cena rozboru odpadní vody se určuje v závislosti na tom, jak je s přečištěnou odpadní vodou nakládáno (tedy zda je vypouštěna do vody povrchové, nebo je zasakována na pozemku).

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů