Zastavěné území dle stavebního zákona

Zastavěné území je zaznačeno v územním plánu obce. Jedná se zpravidla o zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části jako jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území atd.

Definice zastavěného území

Přesnou definici zastavěného území najdeme v § 58 až v § 60 Stavebního zákona. Zastavěné území je vymezeno čarou, která je vedena po hranici parcel a vymezuje celou plochu zastavěného území, v Územním plánu jej nalezneme pod zkratkou ZÚ. Na území dané obce se vymezuje jedno nebo více zastavěných území. Zastavěné území může být vymezeno i spojnicemi lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.

Obecně lze říci, že zastavěné území je takové území, které je barevně vyznačeno v Územním plánu jako zastavěné území a které je již zastavěno intravilánem (souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě, nezastavěná část obce se označuje jako extravilán) nebo do zastavěného území patří. Rozsah ZÚ je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno katastrálním územím obce.

Zastavěné území - hranice
Hranice zastavěného území (mezi žlutou a telenou barvou) je v územním plánu města Brna zaznačena červenohnědou barvou.

Zastavěné území a stavební parcela

Pokud hledáme vhodnou stavební parcelu k výstavbě rodinného domu, praktický postup je následující:

  • vyhledáme si lokalitu, kde chceme bydlet,
  • v katastrální mapě dané obce najdeme vhodnou parcelu a srovnáme ji s územním plánem ve výkresu základního členění území, zda patří do plochy zastavěného území,
  • parcelu i okolí je rovněž vhodné si prohlédnout fyzicky, následuje oslovení majitele stavební parcely.

Územní plán obce

Každá obec má svůj územní plán. Objednatel územního plánu je obec. Pořizovatel městský úřad vede o návrhu zastavěného území projednaného s dotčenými orgány řízení o jeho vydání, námitky mohou podat pouze vlastníci dotčených pozemků a vlastníci sousedících pozemků. Návrh zastavěného území musí obec zveřejnit na webových stránkách obce.

Co se zahrnuje do zastavěného území

§ 58 Stavebního zákona definuje plochy, které se zahrnují do zastavěného území, a to jsou pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby jako jsou zahradnictví nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pozemky v intravilánu jsou zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části jako jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, dále jsou to ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území s výjimkou výše uvedených vinic atd.

Zastavěné území se je vymezeno územním plánem a aktualizuje se změnou územního plánu.

Zastavěné území dle stavebního zákona

Význam zastavěného území musí být přesně definován z hlediska stavebního zákona. Jde především o to vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území s ohledem na životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů