Stavební pozemek – kde zjistit, zda lze na pozemku stavět?

Vlastníte pozemek či budete pozemek kupovat a chtěli byste na něm postavit rodinný domek, ale nevíte, zda se jedná o pozemek, na kterém lze stavět? Kde zjistit, zda je se jedná o stavební pozemek a jak převést zemědělskou půdu na stavební pozemek?

Je samozřejmé, že ne na každém pozemku lze stavět. Pokud máte pozemek, na kterém byste chtěli postavit dům, je třeba zjistit, zda je to vůbec možné. Jestli je pozemek určen k zastavění či nikoli určuje územní plán obce, ve které se pozemek nachází. Pozemky se v územním plánu dělí na několik druhů, nejdůležitější je však rozlišovat zastavěná a zastavitelná území.

Zastavěné a zastavitelné území

Zastavěné území je v každé obci a v každém městě. Jedná se o ty plochy, které jsou zastavěné budovami a také o plochy, které na ně bezprostředně navazují. Pozemek náležící k rodinnému domu je tedy klasifikován jako zastavěné území. Pokud máte velkou zahradu, na které lze postavit další dům, z hlediska územního plánu je to možné.

Zastavitelná území jsou území, která slouží například k zemědělským účelům, žádné stavby na nich nestojí, ale do budoucna se počítá s jejich zastavěním. Může se tedy jednat například o pole navazující na zastavěnou část obce.

Pozemkové parcely, které se dle územního plánu nacházejí v zastavitelném či zastavěném území obce, lze využít jako stavební parcelu. Pokud byste chtěli stavět na pozemku, který se nenachází mimo tato území, celou situaci byste museli projednat s příslušným obecním úřadem, zda lze provést změnu územního plánu a pozemek určit k zastavění. Jedná se však o běh na dlouhou trať.

Územní plány obcí a měst jsou vyvěšeny na internetových stránkách příslušných obcí, příp. příslušných stavebních úřadů. U obcí, které územní plán nemají, se vychází z intravilánu vyznačeného v mapách evidence nemovitostí.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pro příklad:

Územní plán města Brna naleznete ZDE a územní plán Prahy naleznete ZDE.

Převod zemědělského pozemku na stavební pozemek

Pokud již víte, že váš pozemek spadá do zastavitelného či zastavěného území, můžete jej převést na stavební pozemek. To, že lze na pozemku stavět, ještě neznamená, že se jedná o stavební pozemek. Definice stavebního pozemku dle stavebního zákona je: „pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení“), anebo regulačním plánem.“

Jinak řečeno – stavebním pozemkem se pozemek stane, až jakmile vyřídíte územní rozhodnutí či územní souhlas v rámci společného povolení. Pokud se váš pozemek nachází v zastavitelné či zastavěné ploše, musíte vyřídit územní souhlas, ale pokud se nachází mimo tato území, potřebujete vyřídit územní rozhodnutí.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Pokud vlastníte velký pozemek, ale budete stavět jen na jeho části, budete jej pravděpodobně chtít rozdělit. Návod na to, jak rozdělit pozemek, naleznete v článku o rozdělení pozemku.

Vyjmutí pozemku ze ZPF

Pokud se pozemek dle územního plánu nachází v zastavitelném území, bude v současnosti pravděpodobně využíván k zemědělským účelům a také u něj bude definovaný způsob ochrany nemovitosti –  zemědělský půdní font, zkráceně ZPF. Pokud na takovém pozemku chcete stavět, je potřeba pozemek vyjmout ze zemědělského půdního fondu.

Zda na vašem pozemku vázne tento způsob ochrany, se dozvíte on-line, a to prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí na stránkách cuzk.cz. Po zadání katastrálního území a parcelního čísla pozemku se objeví podrobné informace o parcele, kde je, mimo jiné, uveden i způsob ochrany nemovitosti. Pokud je zde uvedeno „ Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.“, nemusíte se o nic starat, ale pakliže je u pozemku uveden způsob ochrany, musíte vyřídit vynětí pozemku ze ZPF a zaplatit odvody za vyjmutí pozemku ze ZPF.

Pokud plánujete stavbu domu a potřebujete sehnat stavební firmu, nebo řemeslníka či si pouze ověřit cenu stavebních prací a stavebního materiálu, využijte k tomu poptávkový formulář. Do 24 hodin vám bude doručena cenová nabídka.

Vyjmutí pozemku ze ZPF – zákon

O vynětí pozemku ze ZPF žádejte na obecním úřadu s rozšířenou působností s Odborem životního prostředí. Všechny podklady, které budete pro vyjmutí půdy ze ZPF potřebovat jsou uvedeny v § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu.

(6) Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti připojí

 1. a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
 2. b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,
 3. c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
 4. d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
 5. e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
 6. f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,
 7. g) výsledky pedologického průzkumu,
 8. h) údaje o odvodnění a závlahách,
 9. i) údaje o protierozních opatřeních,
 10. j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a
 11. k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů