Co jsou to věcná břemena a postup při zrušení věcného břemene

soutez

Věcnými břemeny je zatíženo velké množství nemovitostí. V tomto článku se tedy podíváme na to, jak postupovat při zrušení věcného břemene. Kdy lze břemeno zrušit a jaké jsou způsoby zrušení

Věcná břemena – vysvětlení pojmu

Věcná břemena omezují právo vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Z věcného břemena plyne oprávnění užívat cizí věc. Věcná břemena jsou spojena s nemovitostí nebo s určitou osobou. Podle občanského zákoníku rozdělujeme věcná břemena na věcná břemena služebnosti a reálná věcná břemena.

Věcná břemena služebnosti: mohou být sjednány na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Jedná se například o:

 • Služebnost inženýrské sítě
 • Služebnost stezky, průhonu a cesty
 • Právo pastvy
 • Právo na svod dešťové vody
 • Opora cizí stavby
 • Pozemkové služebnosti
 • Služebnost bytu
 • Jiné

Reálná věcná břemena: jsou dočasná, zřizují se na dobu určitou. U reálných břemen je vztah povinný a oprávněný, stejný jako vztah dlužník a věřitel. Reálné věcné břemeno se zřizuje uzavřením smlouvy nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci, soudu, či správního orgánu. Reálná břemena zavazují vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby něco aktivně konal, poskytoval jí nějaký užitek (např. jí poskytoval část úrody, která se urodila na jeho pozemku). Tímto se tedy odlišují od služebností. Reálným břemenem může být zatížena pouze věc evidovaná ve veřejném seznamu Katastru nemovitostí. Nesplněním povinnosti z reálného břemene má oprávněný nárok na peněžitou náhradu, pro níž může vést výkon rozhodnutí (resp. exekuci) na nemovitou věc, která je reálným břemenem zatížena.

Věcné břemeno - služebnost cesty
Zrušení věcného břemene (například služebnosti cesty) lze provést písemnou smlouvou, na základě závěti, ze zákona, vydržením, dohodou dědiců nebo rozhodnutím příslušného orgánu.

Jak vznikají věcná břemena

 • Písemnou smlouvou
 • Na základě závěti
 • Ze zákona
 • Vydržením
 • Dohodou dědiců
 • Rozhodnutím příslušného orgánu

Jak postupovat při zrušení věcného břemene

Při prodeji nemovitosti přechází věcné břemeno na nového vlastníka. Jaké jsou tedy způsoby zrušení věcného břemene a jak na to? Věcné břemeno v zásadě není převoditelné. Končí úmrtím (věcné břemeno dožití nebo výměnek) uživatele. Dalšími způsoby zrušení věcného břemena je písemná dohoda sepsaná mezi vlastníkem a oprávněným. Promlčením po 10 letech, pakliže se oprávněný o věcné břemeno nehlásí a neužívá jej. Věcné břemeno může zaniknout i rozhodnutím soudu, při doložení nepoměru oprávněného a povinností povinného. Stane-li se oprávněná osoba spolumajitelem nemovitosti, věcné břemeno se dohodou ruší, neboť pozbývá smyslu.

Zrušení věcného břemene není složitou záležitostí. Postačí úředně ověřená dohoda mezi oprávněným a povinným a návrh na vklad na výmaz věcného břemene. Tyto dokumenty se poté dávají na katastr nemovitostí, kde zaplatíte správní poplatek 2 000 Kč. Pokud oprávněný ze statutu věcného břemene dožití zemře, na katastr nemovitostí musíte doložit také úmrtní list.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů