Návrh na vklad do katastru nemovitostí – co to je a k čemu slouží?

Návrh na vklad budete potřebovat podat například, pokud budete kupovat či prodávat nemovitost. Ale nejen tehdy. Neobejdete se bez něj také v případě, kdy scelujete či rozdělujete pozemky, měníte hranice pozemků, ohlašujete dokončenou stavbu (nově od 1. 1. 2018) či oznamujete změnu využití nemovitosti atd.

Podání návrhu na vklad do KN je úkon, na základě kterého příslušný katastrální úřad zahájí správní řízení, výsledkem čehož bude zápis práva, záznamu či poznámky do katastru nemovitostí na list vlastnictví. O tom, co je to list vlastnictví jsme vás již informovaly v článku výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví. Jedná se o veřejnou listinu, na které jsou uvedeny všechny nemovitostí vlastníka včetně informací o vlastníkovi, informací o omezeních vlastnického práva, právních vztahů k nemovitostem atd.

Druhy podání návrhu na vklad do KN

V praxi existuje vícero druhů podání návrhu na vklad do KN. Jedná se o:

  • Návrh na vklad.
  • Návrh na záznam.
  • Návrh na poznámku.
  • Návrh na oznámení změn.

Každý má své specifické využití, ty nejzákladnější jsou vyjmenovány níže.

Návrh na vklad práva do KN

Práva se do katastru nemovitostí zapisují na základě vzniku, zániku, změny a promlčení práva vlastnického, práva stavby, věcného břemene, zástavního práva, předkupního práva, budoucího výměnku, zákaz zcizení nebo zatížení atd.

Návrh na vklad práva tedy využijete nejčastěji při koupi či prodeji nemovitosti, rozdělení pozemku, zřizování věcného břemene či v případě, že chcete postavit stavbu na cizím pozemku. Návrh na vklad práva má široké využití, zmíněné jsou však jen nejčastější a nejznámější případy využití návrhu na vklad práva do KN.

Návrh na vklad poznámky do KN

Návrh na vklad poznámky do KN s největší pravděpodobností jako prostý občan nikdy podávat nebudete. Návrh na poznámky podává zpravidla soud, správce daně, vyvlastňovací úřad, soudní exekutor, insolvenční správce, dražebník atd.

Pokud se dostanete do dluhů, které nebudete moci splácet, tyto orgány mohou podat návrh na vklad poznámky do KN a zatížit tak vaši nemovitost poznámkou, na základě čehož pak s nemovitostí nebudete moci libovolně nakládat.

Návrh na vklad – oznámení změn

Ohlášení změn se týká především změny obvodu stavby, změna hranice pozemku, změna způsobu využití nemovitosti, ale do této kategorie patří také ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do katastru nemovitostí, zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků apod.

Návrh na vklad budete tedy podávat například tehdy, kdy dokončíte stavbu domu, garáže či jiné stavby, která je předmětem záznamu v katastrální mapě, v případě že budete měnit využití stávající budovy či pozemku nebo v případě, kdy budete potřebovat od geodeta zaměřit hranice pozemku (například pro stavbu plotu), jež jsou v katastru nemovitostí dostupné pouze ve formě digitalizované staré analogové mapy s velkými odchylkami.

Kdo návrh na vklad do KN podává

Jak již bylo zmíněno, návrh na vklad mohou podávat různé instituce, správní orgány, ale i právnické a fyzické osoby. Pokud jste vlastníkem nemovitostí a potřebujete podat návrh na vklad do KN, můžete tak učinit svépomocí vyplněním potřebných formulářů (formuláře pro návrh na vklad do KN naleznete ZDE, příp. můžete využít on-line webovou aplikaci pro návrh vkladu) a zajištění povinných příloh návrhu na vklad. V mnoha případech však můžete využít služeb různých firem nabízejících inženýrské služby, které vám zajistí mimo jiné i geodetické práce. Pokud nemovitost prodáváte, můžete využít služeb realitních kanceláří – návrh na vklad do KN je standardní službou realitních služeb.

Přílohy k návrhu na vklad do KN

Pakliže podáváte návrh na vklad práva do katastru nemovitostí či oznamujete změnu, budete k vyplněnému formuláři potřebovat další přílohy. Těmi můžou být:

  • Listina, na základě které má být proveden vklad práva do katastru. Jedná se tedy například o kupní smlouvu, územní rozhodnutí stavebního úřadu, souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu apod.
  • Pokud rozdělujete pozemek, zpřesňujete hranice, ohlašujete dokončenou stavbu, budete zcela jistě potřebovat geometrický plán, který vám vypracuje úředně pověřený geodet. V geometrickém plánu jsou na výřezu z katastrální mapy a v podrobných tabulkách zaznačené zpřesněné lomové body hranic či nově vzniklé lomové body hranic pozemku.
  • Dále budete potřebovat plnou moc, pakliže jste zmocněnec, který zastupuje zmocnitele. Podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.

Kolik návrh na vklad do KN stojí

Za přijetí návrhu na vklad do katastru nemovitostí je účtován správní poplatek ve výši 1 000,-Kč. Návrh na vklad však může obsahovat více změn (zápis více práv k nemovitostem). Pokud však například podáváte návrh na vklad vícekrát na základě více různých kupních smluv, poplatek 1 000,-Kč musíte uhradit za každý podaný návrh na vklad do KN. Správní poplatek se hradí buď na pokladně katastrálního úřadu (pracoviště) či vylepením kolku.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů