leaderboard

Co musí obsahovat projekt rodinného domu pro stavební povolení

kalkulace_Porfix
kalkulace_Porfix

Plánujete stavět dům a potřebujete podklady pro vyřízení stavebního povolení? Jedním z podkladů je samozřejmě i projektová dokumentace. V tomto článku je shrnuto vše, co takový projekt rodinného domu pro stavební povolení obsahuje.  

Povolovací procesy v rámci zákonů a vyhlášek

Projekty rodinných domů se řeší v několika stupních dokumentace a řídí se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohou č. 12 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení vyhlášky 499/2006 Sb.

Projekt rodinného domu obsahuje tyto části:

 • Průvodní zprávu
 • Souhrnnou technickou zprávu
 • Situační výkresy
 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Jednotlivé části dokumentace jsou podrobně rozpracovány v příloze č. 12 vyhlášky 499/2006 Sb.

Projekt rodinného domu a územní plán

Projektová dokumentace rodinného domu musí být vypracována v souladu s územním plánem, regulačním plánem a politikou územního rozvoje. Zde se můžete setkat s různými omezeními např. jaký typ domu lze v daném území postavit, jaký tvar střechy musí mít, jakou zvolit barvu a typ krytiny apod. S podobnými nároky se setkáte nejen v chráněných krajinných oblastech, ale také v obcích s řadovou nebo samostatně stojící zástavbou. O tyto informace se zajímejte ještě před koupí stavebního pozemku.


Projekt domu

Ušetřete čas s hledáním projektanta. Nabídky od projektantů ve Vašem okolí zajistíme my. Zdarma a nezávazně.

Projekty-IN
 • Krok 1
 • Krok 2
Na co projektová dokumentace bude?

Stupně projektové dokumentace rodinného domu

Architektonická studie rodinného domu

Nejjednodušší forma projektové dokumentace, která ukazuje koncept a dispozice plánované stavby. Slouží k návrhové části barevného a materiálového řešení výstavby domu. Sestává z vizualizací a vnitřních pohledů stavby. Cena studie vyjde do 50 000,-Kč.

Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Slouží jako podklad k získání územního rozhodnutí či územnímu souhlasu vydávaného příslušným stavebním úřadem. Téměř vždy se slučuje s dokumentací pro ohlášení stavby.

Stavební úřad přezkoumá, zda:

 • je stavba v souladu s územním plánem,
 • je stavba napojena na kanalizaci, elektřinu, příjezdovou komunikaci a ostatní technickou a dopravní infrastrukturu,
 • stavba splňuje platné normy pro výstavbu (např. radonové riziko).

Dokumentace pro územní řízení obsahuje jednoduché výkresy s popisem tvaru a polohy domu a jeho umístění na pozemku. Dokumentace řeší elektroinstalační přípojky a protipožární zabezpečení stavby. K DUR se vyjadřují dotčené orgány, např. odbor životního prostředí nebo vlastníci dopravní a technické infrastruktury (vodárny a kanalizace, provozovatel elektrických sítí, dopravní infrastruktury a jiné). Je nutné zajistit potřebná souhlasná vyjádření od všech účastníků řízení, tzn. i od majitelů okolních pozemků nebo sousedů. Délka vypracování dokumentace pro územní řízení je přímo závislá na rychlosti vyjádření jednotlivých účastníků, může trvat i dva měsíce.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Navazuje na dokumentaci pro územní řízení DUR. Tato dokumentace je vyžadována u všech staveb, které musí mít svým rozsahem stavební povolení. Musí být zpracována tak, aby poskytla podklad pro stavební řízení, nedá se podle ní ovšem stavět. Obsahuje mimo jiné i připomínky dotčených účastníků stavebního řízení. Jejím obsahem je konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání a materiálová specifikace stavby. Součástí jsou také dílčí řešení zpracovaná projektovými specialisty pro vytápění, elektroinstalace, plynofikace apod. Všechna řešení musí být v souladu s územním plánem.

Dokumentaci pro stavební povolení a územní rozhodnutí lze také sloučit do jednoho řízení a vypracovat dokumentaci jednostupňovou, která musí obsahovat náležitosti pro obě řízení. Při realizaci stavby je nutné vypracovat položkový rozpočet.

kalkulace_Porfix
kalkulace_Porfix

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Jde již o podrobnou, prováděcí dokumentaci pro následující tzv. výkonové práce pro samotnou stavbu, která obsahuje technické řešení stavby v rámci použitých materiálů a jejich výrobců, konstrukčních prvků, položkový rozpočet. Slouží jako podklad pro stavební dozor a technický podklad pro realizační firmu.

Co obsahuje projekt rodinného domu
Projektová dokumentace obsahuje jednak výkresy budovy, ale také situační výkresy, dokladovou část, průvodní a souhrnně technické zprávy.

Projekt pro provedení stavby obsahuje:

 • Průvodní zprávu – údaje o stavbě, členění stavby, technologická zařízení.
 • Souhrnnou technickou zprávu – popisuje území stavby, popis stavby a připojení na infrastrukturu, terénní úpravy, vliv na životní prostředí, organizaci výstavby.
 • Situační výkresy – situační výkres širších vztahů, katastrální výkres, výškopisné a polohopisné umístění stavby, inženýrské sítě, požárně nebezpečný prostor.
 • Dokumentaci objektu – technickou zprávu o architektonickém stavebním řešení, statické výpočty, základy, půdorysy podlaží, výkres krovu, střechy, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, výkresy odstupových vzdáleností, vytápění, větrání, zdravotechniku jako je kanalizace, vodovod, plynovod a elektroinstalace.
 • Dokladovou část – vyjádření dotčených orgánů a souhlasy vlastníků dopravní a technické infrastruktury, jiné posudky a vyjádření, energetický štítek budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

PENB je nedílnou součástí projektu rodinného domu a slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Je to povinný průkaz podle zákona č. 406/2000 Sb. s platností 10 let od data vyhotovení. Zhotovuje se nejen při výstavbě nového rodinného domu, ale i při jeho prodeji či pronájmu. Energetický štítek hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tj. vytápění, ohřev teplé vody, větrání, klimatizace a energie na osvětlení. Průkaz zpracovává energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem průmyslu a obchodu. Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy je cenově levný, vyjde na 3 500 – 5 000,- Kč.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Celý projekt rodinného domu ale v zásadě není levnou záležitostí. Za vypracovaný projekt až do fáze stavebního povolení a územního rozhodnutí zaplatíme projekční kanceláři od 60 000,- Kč do 200 000,- Kč. Cena se odvíjí od rozsahu projekčních prací. Více o ceně projektové dokumentace rodinného domu.

Projekt rodinného domu - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
Exit Popup - obecná-min