Co musí obsahovat projekt rodinného domu pro stavební povolení

soutez

Plánujete stavět dům a potřebujete podklady pro vyřízení stavebního povolení? Jedním z podkladů je samozřejmě i projektová dokumentace. V tomto článku je shrnuto vše, co takový projekt rodinného domu pro stavební povolení obsahuje.  

Povolovací procesy v rámci zákonů a vyhlášek

Projekty rodinných domů se řeší v několika stupních dokumentace a řídí se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a přílohou č. 12 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení vyhlášky 499/2006 Sb.

Projekt rodinného domu obsahuje tyto části:

 • Průvodní zprávu
 • Souhrnnou technickou zprávu
 • Situační výkresy
 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Jednotlivé části dokumentace jsou podrobně rozpracovány v příloze č. 12 vyhlášky 499/2006 Sb.

Projekt rodinného domu a územní plán

Projektová dokumentace rodinného domu musí být vypracována v souladu s územním plánem, regulačním plánem a politikou územního rozvoje. Zde se můžete setkat s různými omezeními např. jaký typ domu lze v daném území postavit, jaký tvar střechy musí mít, jakou zvolit barvu a typ krytiny apod. S podobnými nároky se setkáte nejen v chráněných krajinných oblastech, ale také v obcích s řadovou nebo samostatně stojící zástavbou. O tyto informace se zajímejte ještě před koupí stavebního pozemku.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Stupně projektové dokumentace rodinného domu

Architektonická studie rodinného domu

Nejjednodušší forma projektové dokumentace, která ukazuje koncept a dispozice plánované stavby. Slouží k návrhové části barevného a materiálového řešení výstavby domu. Sestává z vizualizací a vnitřních pohledů stavby. Cena studie vyjde do 50 000,-Kč.

Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Slouží jako podklad k získání územního rozhodnutí či územnímu souhlasu vydávaného příslušným stavebním úřadem. Téměř vždy se slučuje s dokumentací pro ohlášení stavby.

Stavební úřad přezkoumá, zda:

 • je stavba v souladu s územním plánem,
 • je stavba napojena na kanalizaci, elektřinu, příjezdovou komunikaci a ostatní technickou a dopravní infrastrukturu,
 • stavba splňuje platné normy pro výstavbu (např. radonové riziko).

Dokumentace pro územní řízení obsahuje jednoduché výkresy s popisem tvaru a polohy domu a jeho umístění na pozemku. Dokumentace řeší elektroinstalační přípojky a protipožární zabezpečení stavby. K DUR se vyjadřují dotčené orgány, např. odbor životního prostředí nebo vlastníci dopravní a technické infrastruktury (vodárny a kanalizace, provozovatel elektrických sítí, dopravní infrastruktury a jiné). Je nutné zajistit potřebná souhlasná vyjádření od všech účastníků řízení, tzn. i od majitelů okolních pozemků nebo sousedů. Délka vypracování dokumentace pro územní řízení je přímo závislá na rychlosti vyjádření jednotlivých účastníků, může trvat i dva měsíce.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Navazuje na dokumentaci pro územní řízení DUR. Tato dokumentace je vyžadována u všech staveb, které musí mít svým rozsahem stavební povolení. Musí být zpracována tak, aby poskytla podklad pro stavební řízení, nedá se podle ní ovšem stavět. Obsahuje mimo jiné i připomínky dotčených účastníků stavebního řízení. Jejím obsahem je konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání a materiálová specifikace stavby. Součástí jsou také dílčí řešení zpracovaná projektovými specialisty pro vytápění, elektroinstalace, plynofikace apod. Všechna řešení musí být v souladu s územním plánem.

Dokumentaci pro stavební povolení a územní rozhodnutí lze také sloučit do jednoho řízení a vypracovat dokumentaci jednostupňovou, která musí obsahovat náležitosti pro obě řízení. Při realizaci stavby je nutné vypracovat položkový rozpočet.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Jde již o podrobnou, prováděcí dokumentaci pro následující tzv. výkonové práce pro samotnou stavbu, která obsahuje technické řešení stavby v rámci použitých materiálů a jejich výrobců, konstrukčních prvků, položkový rozpočet. Slouží jako podklad pro stavební dozor a technický podklad pro realizační firmu.

Co obsahuje projekt rodinného domu
Projektová dokumentace obsahuje jednak výkresy budovy, ale také situační výkresy, dokladovou část, průvodní a souhrnně technické zprávy.

Projekt pro provedení stavby obsahuje:

 • Průvodní zprávu – údaje o stavbě, členění stavby, technologická zařízení.
 • Souhrnnou technickou zprávu – popisuje území stavby, popis stavby a připojení na infrastrukturu, terénní úpravy, vliv na životní prostředí, organizaci výstavby.
 • Situační výkresy – situační výkres širších vztahů, katastrální výkres, výškopisné a polohopisné umístění stavby, inženýrské sítě, požárně nebezpečný prostor.
 • Dokumentaci objektu – technickou zprávu o architektonickém stavebním řešení, statické výpočty, základy, půdorysy podlaží, výkres krovu, střechy, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení, výkresy odstupových vzdáleností, vytápění, větrání, zdravotechniku jako je kanalizace, vodovod, plynovod a elektroinstalace.
 • Dokladovou část – vyjádření dotčených orgánů a souhlasy vlastníků dopravní a technické infrastruktury, jiné posudky a vyjádření, energetický štítek budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

PENB je nedílnou součástí projektu rodinného domu a slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Je to povinný průkaz podle zákona č. 406/2000 Sb. s platností 10 let od data vyhotovení. Zhotovuje se nejen při výstavbě nového rodinného domu, ale i při jeho prodeji či pronájmu. Energetický štítek hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tj. vytápění, ohřev teplé vody, větrání, klimatizace a energie na osvětlení. Průkaz zpracovává energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem průmyslu a obchodu. Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy je cenově levný, vyjde na 3 500 – 5 000,- Kč.

Celý projekt rodinného domu ale v zásadě není levnou záležitostí. Za vypracovaný projekt až do fáze stavebního povolení a územního rozhodnutí zaplatíme projekční kanceláři od 60 000,- Kč do 200 000,- Kč. Cena se odvíjí od rozsahu projekčních prací. Více o ceně projektové dokumentace rodinného domu.

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů