Demolice budovy – povolení odstranění stavby

Povolení odstranění stavby se řídí § 128 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zda bude demolice budovy potřebovat povolení odstranění stavby, závisí na typu a velikosti stavby. Obecně platí, že stavby, které pro jejich stavbu nevyžadovaly stavební povolení, nebo ohlášení stavby, nevyžadují ani povolení odstranění stavby.

Demolice staré budovy

Pokud k budově neexistuje žádná projektová dokumentace, která je v některých případech pro ohlášení odstranění stavby potřeba, je nutné zajistit pasport budovy neboli zjednodušenou dokumentaci stavby. Ta slouží jako podklad pro vypracování projektu odstranění stavby.

Ohlášení demolice

V § 128 stavebního zákona odst. 1 je uvedeno:

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.

Ohlášení odstranění stavby není potřeba pro demolici oplocení, bazénu, skleníku, stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky (například menší garáž nebo zahradní domek), přístřešky a další podobné menší stavby.

Žádost o souhlas s odstraněním stavby

Formulář pro ohlášení odstranění stavby naleznete v příloze č. 15 Vyhlášky č. 503/2006 Sb. Na formuláři je nutné vyplnit základní údaje, jako je jméno vlastníka, označení demolované stavby, základní údaje o stavbě, způsob odstranění stavby, užití sousedních pozemků, informace o naložení s vybouraným materiálem a o tom, jak bude pozemek dále využit.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pokud je ohlášení demolice kompletní, stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne prodání ohlášení.

Kdy demolice budovy vyžaduje ohlášení demolice?
Ohlášení demolice budovy je vyžadováno zpravidla u budov, které při jejich budování vyžadovaly ohlášení stavby, nebo stavební povolení.

Co obsahuje ohlášení odstranění stavby

 • Základní údaje o stavbě
 • Předpokládaný termín započetí a ukončení prací
 • Způsob odstranění stavby
 • Identifikaci stavebních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací

Pokud se jedná o demolici rodinného domu, garáže, sklepu, hospodářské budovy a jiných větších staveb, bude pro ohlášení demolice stavby potřeba také:

 • Dokumentace bouracích prací
 • Závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • Dokument prokazující vlastnické právo ke stavbě, pokud ji nelze prověřit v katastru nemovitostí

Projekt bouracích prací

Projekt bouracích prací se dokládá v případě demolice rodinného domu, garáže, hospodářské budovy či jiné větší stavbě, která vyžaduje ohlášení stavby či stavební povolení.

Projekt demolice objektu musí obsahovat náležitosti uvedené ve vyhl. č. 499/2006 Sb., v příloze č. 15.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Projekt demolice musí obsahovat situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací a informace o dodržení požadavků dotčených orgánů. Projekt odstranění stavby se předkládá ve dvojím vyhotovení.

Jak probíhá demolice budovy

Demolici stavby můžete provést svépomocí, pokud se nejedná o stavbu vyžadující stavební povolení a pokud si zajistíte stavební dozor. V opačném případě musí demolici budovy provést stavební podnikatel.  Pokud odstraňujete svépomocí stavbu obsahující azbest, musí provádět stavební dozor osoba, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Demolice budovy musí probíhat podle platných právních předpisů, současně musí být splněny požadavky dotčených orgánů.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů