Stavba do 25 m² – bez stavebního povolení či ohlášení stavby

Mezi lidmi všeobecně koluje přesvědčení, že na svém pozemku si můžu postavit, co chci. Bohužel, stavební zákon to vidí jinak. Některé stavby skutečně lze postavit bez jakéhokoliv povolení (typickým příkladem je stavba do 25 m2), ovšem podstatné je, o jakou stavbu se jedná a jaký druh staveb je na daném pozemku přípustný z hlediska územního plánu.

Konkrétní podmínky stanovuje Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, který zároveň přesně specifikuje stavby, které lze realizovat pouze na ohlášení a které nepotřebují ani ohlášení ani stavební povolení.

Vyžaduje stavba do 25 m2 stavební povolení, nebo ohlášení stavby?

Nelze všeobecně říct, že je možné realizovat jakoukoliv stavbu do 25 m2 bez stavebního povolení nebo ohlášení. Je třeba specifikovat:

 • druh stavby,
 • její využití,
 • na jakém pozemku je umístěna,
 • v jakých vzdálenostech od hranic pozemku,
 • jaké jsou požadavky územního plánu
 • a zda nebude vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Vždy je třeba před zahájením takovéto stavby kontaktovat místně příslušný stavební úřad a informovat se.

Musí být stavba do 25 m2 zapsané v katastru nemovitostí?

Zápisy staveb do katastru nemovitostí se řídí katastrálním zákonem – zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Pro zápis do katastru nemovitostí bude podstatné, zda se stavba stala součástí pozemku a zda se jedná o stavbu vedlejší nebo stavbu hlavní. Jestliže se nejedná o drobnou stavbu dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška), tj. stavba je větší než 16 m2 zastavěné plochy a výšky 4,5 m budovy, potom taková stavba podléhá zápisu do katastru nemovitostí. Bližší specifika a požadavky na doložení potřebných dokladů vám sdělí na příslušném katastrálním úřadě.

Kdy lze stavbu postavit bez povolení

V ustanovení § 79 odst. 2) stavebního zákona jsou vyjmenovány stavby, které nevyžadují územní souhlas ani územní rozhodnutí.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Stavba do 25 m2 k bydlení
Stavba do 25 m2, která je určena k bydlení, vyžaduje ohlášení stavby.

Nás konkrétně zajímají právě stavby do 25 m2. K těmto stavbám je v ustanovení § 79 odst. 2) bod o) stavebního zákona, uvedeno, že územní souhlas ani územní rozhodnutí nevyžaduje stavba, která splňuje všechny následující požadavky:

 • stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m,
 • umístěná na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
 • stavba souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci,
 • neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení,
 • nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost,
 • stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací,
 • je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m,
 • plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
Stavba do 25 m² podsklepená do 3 m
Stavba do 25 m² podsklepená do více jak 3 m vyžaduje ohlášení stavby.

Splnění podmínek – žádná povolení

Splní-li tato stavba do 25 m2 všechny uvedené podmínky, lze ji postavit bez jakéhokoliv povolení či ohlášení. Jestliže však byť jediná podmínka splněna nebude, musíte na umístění takové stavby požádat minimálně o vydání územního souhlasu, a v případě záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, je dokonce projednat v územním řízení.

Podstatné tedy je, aby byla stavba umístěna na pozemku u rodinného nebo rekreačního domu, minimálně ve vzdálenosti 2 m od hranic se sousedy, neobsahovala obytné místnosti, nesloužila pro podnikání nebo jako sklad hořlavin či výbušnin a svými rozměry nepřesahovala zastavěnou plochu 25 m2 a výšku 5 m. Pokud je toto splněno, můžete stavět bez jakéhokoliv povolení. Jedná se tedy zejména o drobné stavby, jako jsou sklady nářadí, garáže, altány a podobně.

Nejlepší je obrátit se na příslušný stavební úřad, kde vám poradí ve vašem konkrétním případě.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů