Co obsahuje pasport budovy

Pasport budovy je zjednodušená dokumentace obsahující popis a výkresy se skutečnými, zaměřenými rozměry budovy. Jeho přesný obsah je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., konkrétně přílohou č. 14 s názvem Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. Bod 2 této přílohy potom určuje náležitosti pasportu. 

Z kterých částí se skládá pasport budovy

Pasport budovy obsahuje 4 základní části, z nichž první dvě jsou textové a další dvě výkresové:

Průvodní zpráva pasportu budovy

A Průvodní zpráva – obsahuje zejména identifikační údaje stavby, vlastníka a zpracovatele dokumentace, to znamená název a místo stavby, její adresu, katastrální území a parcelní čísla pozemků. Jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu vlastníka a zhotovitele, případně firmu a její identifikační číslo.

Dále zde najdete základní informace o všech důležitých rozhodnutích, která souvisí se stavbou, označení stavebního úřadu a rok dokončení stavby (alespoň orientační). Pokud se dochovala technická dokumentace, je třeba v úvodní zprávě uvést i informace o jejím vydání a původním zhotoviteli, případně i ostatní podklady, jestliže existují.


Pasport budovy - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty-IN
Vyberte typ stavby:

Popis budovy

Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Souhrnná technická zpráva   

B Souhrnná technická zpráva – slouží k popisu stavby a obsahuje také údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (nejčastěji se jedná o památkovou zónu, chráněné nebo záplavové území). Jsou zde uvedeny informace o účelu užívání stavby (například stavba na bydlení, na rekreaci, pro výrobu a obchod, podzemní stavby, terénní úpravy, stavby pro zemědělství, chovatelství a další) a jestli se jedná o stavbu trvalou nebo dočasnou. Dočasné stavby se běžně staví na cizím pozemku, kde nemůžou být umístěny trvale (což může být třeba mobilní stavební buňka, pódium, cirkusový stan).

Pasport budovy - obsah
Pasport budovy obsahuje kromě průvodní a souhrnné technické zprávy také jednoduchou situaci a zjednodušenou dokumentaci stavby.

Technická zpráva také obsahuje informaci, jak velká je zastavěná plocha a užitná plocha stavby, přičemž zastavěnou plochou se rozumí plocha, která vznikne svislým promítnutím vnějšího líce obvodových stěn na plochu pozemku, užitná plocha je pak součet ploch všech místností. Rovněž zde najdete velikost obestavěného prostoru (pod tímto pojmem se skrývá objem stavby v m³), velikost jednotlivých, nejčastěji bytových, jednotek a jejich celkový počet. Dále technický popis stavby včetně zařízení a zhodnocení jejího stavu. To znamená, z jakého materiálu je stavba postavena, jaké má základy, z čeho jsou stropy a podlahy, jaké má povrchové úpravy stěn a podlah, jaké jsou výplně otvorů nebo jaký má budova typ krovu a střešní krytiny.  

V technické zprávě by měly být uvedeny i základní bilance, to jsou údaje o dodávaných energiích a jejich spotřebě, způsob nakládání s dešťovou vodou nebo druhy produkovaných odpadů a emisí, a také informace o tom, jaký má stavba vliv na životní prostředí.

Zjednodušený situační výkres

C Zjednodušený situační nákres – zpracovává se v měřítku podle použité katastrální mapy a je to v podstatě její výřez, do kterého se zakreslí umístění stavby na pozemku s vyznačením vzdáleností od hranice pozemku a okolních staveb. Také jsou zde zakresleny přípojné body inženýrských sítí včetně hlavních tras stávajících rozvodů, ze kterých budou přípojky vedeny.

Zjednodušená dokumentace stavby

D Zjednodušená výkresová dokumentace – obsahuje zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby. Jejich rozsah a podrobnosti jsou dány druhem stavby. Pro majitele jsou nejdůležitější půdorysy, na kterých jsou označeny jednotlivé místnosti, jejich účel a velikost plochy, svislé řezy s výškovými kótami jednotlivých místností a podlaží, a pohled na celý dům minimálně z čelní strany.

Tip: Potřebujete pasport nebo projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Čtěte dále: Kdy je pasport stavby potřeba? V jakých situacích se bez něj neobejdete?

Pasport stavby - nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Pasporty
Typ stavby:
Střecha objektu je:
Budova je:

Místo realizace:

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů