Domácí čistírna odpadních vod. Kdy si ji pořídit?

Čistírna odpadních vod (ČOV), hovorově označovaná jako čovka je zjednodušeně řečeno zařízení, které zajišťuje biologicky-mechanické čištění odpadních vod. Přesto mají čistírny mnohem širší využití a s mírnými úpravami se mohou používat i k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby, ale existují i čističky smíšené. Ty potom dokáží čistit jak vody komunální, tak průmyslové, kde si musí poradit s větším množstvím chemických látek.

Zkrátka řečeno, ČOV lze použít pro vyčištění prakticky jakkoli znečištěné vody tak, aby ji posléze bylo možné vypustit zpět do přírody. V městech, ale i menších obcích jsou již splaškové kanalizace vybudované a svedené do malých čistíren odpadních vod, existují však pořád obce, kde nakládání s odpadními vodami není vyřešeno. Čistírna odpadních vod ani kanalizace zde není a odpadní vody se tedy zadržují v septicích či žumpách, které se musí pravidelně vyvážet.

Majitelé nemovitostí, u kterých jsou odpadní vody svedené do septiku či žumpy (rozdíl mezi septikem a žumpou), jistě mohou potvrdit, že zajišťování pravidelného odvozu odpadní vody fekálním vozem je nejen finančně náročné, ale také nekomfortní.

Kdy je vhodné pořídit si domácí ČOV?

Tím nejjednodušším způsobem, jak se zbavit odpadní vody z domácnosti, je napojit se na kanalizaci. Bohužel stále existují místa, kde kanalizace, ať už z jakéhokoliv důvodu, prostě není. Samozřejmě zde existují i další možnosti, jako je žumpa, septik, nebo prosté vypouštění předčištěné odpadní vody do povrchových vod, jako jsou rybníky, nebo různé vodní nádrže. Když opomeneme to, že poslední možnost kvůli přísným předpisům často ani možná není, dále v článku si ukážeme, proč je ČOV tou nejlepší možností.

Stavba splaškové kanalizace - čistírna odpadních vod
Stavba splaškové kanalizace

Kdy se zařizování domácí čistírny odpadních vod naopak vyhnout?

V případě, že obec nabízí využití čističky odpadních vod, rozhodně se příliš neoplatí stavět si vlastní, ale měli byste zvážit možnost připojit se na obecní ČOV. Obecní čistírny vždy podléhají velice přísným hygienickým nařízením a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. Rozhodně se tedy využívání obecní ČOV nemusíte bát. Pro vás to znamená pouze zaplatit účty za stočné, nemusíte se starat o výstavbu a provoz vlastní domácí čistírny odpadních vod.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pokud chcete, aby domácí ČOV řádně a dlouho fungovala, potřebujete zajistit pravidelný přítok odpadní vody. V opačném případě by mohlo dojít k úmrtí bakterií, které zajišťují čištění. Samozřejmě nejsou stanovené přesné limity, ale pokud víte, že během roku navštívíte chalupu s čističkou odpadních vod jen párkrát, je třeba poohlédnout se po jiném řešení.

Čistírna odpadních vod a její výhody

Jak už jsme zmínili, řešením na otázku, co s odpadními vodami, můžeme samozřejmě vyřešit pomocí žumpy nebo třeba septiku. Čistírna odpadních vod je ale variantou mnohem úspornější, a navíc i ekologičtější. Jelikož vyčištěná odpadní voda lze znovu používat jako užitková voda, investice do ČOV se tak dřív nebo později vždycky vrátí.

A jaké jsou naopak nevýhody ČOV?

Samozřejmě nic není dokonalé a bez jakékoliv vady. A stejně tak existují určité nevýhody i zde. Zcela jistě je důležité dávat pozor, jaké mycí prostředky v domácnosti používáte. Jak si detailně vysvětlíme níže, většina čističek funguje na principu čištění pomocí bakterií, proto není vhodné používat příliš agresivní prostředky, které by bakterie mohly zahubit. Kromě toho čistírna odpadních vod vyžaduje pravidelnou údržbu a je nutné mít zvládnutou platnou legislativu.

Čistírna odpadních vod – jaká jsou provedení?

Jak už jsme nastínili výše, čistírny mohou mít různé podoby a samozřejmě i mírně odlišné funkce. Ty se od sebe potom odlišují hlavně velikostí a způsobem čistírenského procesu.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Podle velikosti odlišujeme:

 • Domovní čistírny – pro 1-15 obyvatel
 • Komunální čistírny – pro více osob

Podle způsobu čistírenského procesu:

 • Mechanické čistírny
 • Biochemické čistírny
 • Chemické čistírny

Přesto lze říct, že většina zařízení dnes různě kombinují všechny dostupné čistící procesy pro zefektivnění čištění. Tou nejběžnější a v ČR nejvíce využívanou je mechanicko-biologická čistírna.

Dalším rozdělením může být například dělení na čistírny aerobní a anaerobní. První zmíněný typ potřebuje k fungování kyslík a je vhodný hlavně pro trvale obývané objekty. Oproti tomu anaerobní čističky k fungování nepotřebují ani kyslík, ani přísun elektrické energie. Ve výsledku jsou ale asi o cca 10% méně účinné než čistírny aerobní.

Jak funguje čistička odpadních vod?

Proces celého čistění je rozdělen do tří dílčích procesů, a to: mechanického předčištění, biologického čištění a dočištění (někdy také terciální čištění). Dále si všechny tři procesy podrobně popíšeme.

Mechanické čištění

Mechanické předčištění, tedy první fáze, má za úkol zbavit vodu hrubých nečistot a nerozpustitelných látek. Mezi takové patří například písek, štěrk, ale například i kusy dřeva, navlhčené ubrousky, nebo vlasy a chlupy. Dalším mezistupněm jsou tzv. česle, nebo třeba obyčejná síta. Ty mají za úkol zajistit opravdu dokonalé odstranění všech plovoucích nečistot. Zde je třeba mít na paměti, že česle i síta se musí po určité době ručně vyčistit, jinak nemohou správně vykonávat svou funkci. Samozřejmě záleží na velikosti ČOV a jejím využití. U domácích čističek se nepředpokládá nutnost zachycování velkých hrubých nečistot, proto většinou stačí používat síto.

Poslední částí u mechanického čištění je usazovací nádrž, ve které probíhá usazování jemných nerozpustných látek a stírání plovoucích nečistot z povrchu. Zde také vzniká tzv. primární kal, který je později zpracováván v kalovém hospodářství.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Biologické čištění

Existuje několik způsobů a technologií, kterými můžeme provádět biologické čištění. V současnosti je však stále pravděpodobně nejpoužívanější tzv. aktivace.

Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru, kde je znečištění odpadních vod odstraňováno pomocí mikroorganismů. Ty nazýváme aktivovaný kal, odtud tedy název celého procesu. Směs vody a aktivovaného kalu pak teče do dosazovací nádrže, kde dochází ke konečnému oddělení vyčištěné vody od aktivního kalu v důsledku jeho sedimentace. Část aktivovaného kalu je vrácena zpět do biologického reaktoru a část je odváděna ke zpracování do kalového hospodářství.

Terciální čištění neboli dočištění

Terciální čištění není používáno vždy, ale přistupuje se k němu pouze v případě vyšších nároků na čistotu vody. Jedná se především o chemické procesy, které vedou především k odstranění fosforu, dusíku, patogenů a celkové hygienizaci vody.

Jak dále nakládat s vyčištěnou vodou?

Podle vodního zákona se lze přečištěné vody z ČOV zbavit několika následujícími způsoby:

 • Vypouštění do povrchových vod
 • Vypouštění do podzemních vod

Na stavbu ČOV je potřeba povolení

Domácí čistička odpadních vod je vodním dílem a je tedy stavbou, která potřebuje povolení. Úplně nejdřív je nutné získat územní souhlas (jak vyřídit územní souhlas), příp. rozhodnutí od stavebního úřadu. Poté je třeba získat stavební povolení (někdy je možno jej nahradit prostým ohlášením stavby) a také povolení k vypouštění vyčištěných vod (jak vyřídit stavební povolení).

Požádejte o dotaci

Státní fond životního prostředí České republiky vyčlenil ze svého rozpočtu na dotace 200 milionů korun. Žadatelem o dotaci ovšem nemůže být fyzická osoba, která vlastní nemovitost, ale vždy pouze obec. Soukromým osobám však obec může z peněz z této dotace pokrýt alespoň část pořizovacích nákladů. Vše je ale samozřejmě jen otázka vzájemné komunikace mezi občany a samosprávou.

Chcete si pořídit ČOV?

Shrňme si tedy základní informace. Ještě, než nad stavbou vlastní ČOV začnete přemýšlet, zjistěte si, jestli v obci náhodou neexistuje obecní ČOV. I kdyby se vám podařilo získat všechna potřebná povolení, obec má ze zákona právo vás k přestupu k obecní ČOV přinutit a vaše peníze i čas strávený na úřadech by tak vyšel nazmar.

Poté si můžete položit dvě základní otázky, od kterých se bude odvíjet například velikost a materiál vaší čističky odpadních vod, ale i další legislativní postup:

 • Kolik osob bude používat objekt napojený na čistírnu odpadních vod?
 • Kam se bude vypouštět vyčištěná voda?

Cenově vás nová ČOV i se všemi poplatky vyjde cca na 35-40 tisíc korun. Při použití kvalitního materiálu a samozřejmě pravidelné údržbě vám čistička odpadních vod může vydržet i několik desítek let.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů