Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení?

nacenění

Vyřídit stavební povolení není jen tak. Chce to pevné nervy, dostatek času a hlavně podat kompletní žádost, aby se celý proces nemusel pozastavit a posléze zbytečně prodlužovat. Pro hladký průběh vyřízení stavebního povolení je tedy velmi důležité mít připraveny všechny podklady, které jsou dány stavebním zákonem.

Pro úspěšné vyřízení stavebního povolení musíte navštívit stavební úřad, kde odevzdáte formulář „Žádost o stavební povolení“, ke kterému přiložíte veškeré povinné přílohy. Už samotné zkompletování veškerých příloh zabere nějaký ten týden. Nejde pouze o doložení vlastnických práv, plánu kontrolních prohlídek stavby, seznamu a adres osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich apod., ale musíte doložit také kompletní projektovou dokumentaci a závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

TIP: Formulář „Žádost o stavební povolení“ naleznete ZDE a výčet veškerých příloh k žádosti o stavební povolení naleznete buď v článku Jak postupovat při vyřizování stavebního povolení, nebo v závěru tohoto článku.

Stanoviska dotčených orgánů

Už samotná stanoviska dotčených orgánů zaberou několik dní, přinejhorším týdnů. Počet stanovisek závisí vždy na konkrétním případu. Seznam toho, co musíte doložit, je vhodné si ověřit na příslušném stavebním úřadě (seznam stavebním úřadů) ještě před tím, než s přípravou podkladů pro vyřízení stavebního povolení vůbec začnete.

Kolik měsíců trvá vyřízení stavebního povolení?

Jakmile máte připravenou žádost a všechny přílohy, které na stavebním úřadě odevzdáte, stavební úřad zahájí stavební řízení. Dle § 112, odst. 3 stavebního zákona:

(3) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Vyřízení stavebního povolení tedy trvá 2 – 3 měsíce v závislosti na složitosti případu. Vyřízení může trvat kratší dobu, ale také déle, zvlášť pokud se narazí na nějaký vážnější problém při ohledání na místě. Stavební úřad totiž všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámí zahájení stavebního řízení nejméně 10 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Tak jest psáno v odst. 2 § 112 stavebního zákona.

Pokud tedy některý z účastníků stavebního řízení vznese námitky či důkazy, může průběh stavebního řízení ovlivnit a prodloužit. Musí se ovšem jednat o podstatné námitky. Často se lze setkat s nenechavými sousedy, kteří se snaží vymyslet naprosto cokoli, aby svému sousedovi stavbu znemožnili. K takovým námitkám se proto často vůbec nepřihlíží.

Celkově je tedy vhodné počítat s cca 4 – 5 měsíci na vyřízení stavebního povolení.

Pokud vás nemine stavební povolení, jistě vás taktéž bude zajímat, kolik vyřízení stavebního povolení stojí.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Výpis povinných příloh k žádosti o stavební povolení:

 1. Doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem; smlouva o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek).
 2. Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
 3. Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
 4. Plán kontrolních prohlídek stavby.
 5. Projektová dokumentace (kolik stojí projektová dokumentace rodinného domu) podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou:-závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, prováděním stavby dotčeny, -stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu, plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití, nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb.
 6. Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, který provedení stavby povoluje).

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů