Jak položit zámkovou dlažbu svépomocí? Pokládka zámkové dlažby v 6 krocích

Zámková dlažba je nejrozšířenějším typem dlažby. K její oblíbenosti dopomohla příznivá cena, jednoduchá pokládka, dlouhá životnost, dostatečné množství vzorů a barev, ale také lehká opravitelnost dlažby v případě poruchy. Pokládka zámkové dlažby se skládá z 6 základních etap. Které to jsou?

Etapami pokládky zámkové dlažby jsou:

 • Zemní práce
 • Osazení obrubníků
 • Příprava podkladu
 • Pokládka zámkové dlažby
 • Zavibrování (zhutnění) dlažby
 • Zapískování dlažby

Zemní práce

Zámková betonová dlažba se standardně pokládá na vrstvu zhutněného štěrku. Je tedy nutné odtěžit ornici do hloubky cca 290 – 310 mm (za předpokladu, že povrch dlažby bude zalícován s okolním povrchem). Hloubka je odvislá od toho, zda se bude jednat o zámkovou dlažbu pro ryze pochozí plochy či plocha bude pojezdová a bude sloužit pro pohyb osobních automobilů. Pokud se jedná o pochozí dlažbu, hloubka výkopu by měla být 290 mm, pokud se bude jednat o pojezdovou dlažbu, hloubka založení by měla být přibližně 310 mm.

Bude vás zajímat: Jakou zahradní dlažbu zvolit?


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba - IN
Vyberte typ zámkové dlažby:

Detail poptávky

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Výkop proveďte v šířce budoucí zámkové dlažby a k rozměru připočtěte cca 40 – 50 cm, tedy na každé straně 20 – 25 cm pro osazení obrubníku. Po sejmutí ornice odstraňte organické zbytky (například kořeny) a proveďte zhutnění podkladu vibrační deskou.

Osazení obrubníků a palisád

Každá zámková dlažba je lemována buď obrubníkem či palisádou. Obrubník lze sice udělat i monolitický, ale příprava dřevěného bednění je časově náročná. Obrubníky a palisády se ukládají do betonového lože tl. 8 – 10 cm ze zavlhlého betonu. Před pokládkou je třeba napnout šňůru v linii budoucího obrubníku, aby byly obrubníky v jedné výškové a podélné rovině. Napnutá šňůra tedy bude v úrovni horní hrany obrubníku.

Na štěrkovém podkladu o výšce cca 50 mm udělejte základnu z betonu o šířce cca 20 cm a výšce takové, aby mezi betonem a šňůrou byla mezera o něco málo menší, než je výška obrubníku. Obrubník poté položte na beton a poklepáním gumovou paličkou urovnejte obrubník do požadované pozice. Obrubník poté z obou podélných stran zamázněte betonem pod úhlem cca 30° – 45°, a to alespoň to výšky 1/3 výšky obrubníku. Tím se vytvoří tzv. betonová opěrka.

Příprava podkladu pro položení zámkové dlažby

Samotná pokládka zámkové dlažby je velmi jednoduchá, je však potřeba perfektně připravit podklad. Podklad se skládá z vrstvy štěrkodrtě frakce 8/16 mm o tloušťce 200 mm a kladecí vrstvy ze štěrku frakce 4/8 mm o tloušťce 50 mm. Na urovnanou a vibrační deskou zhutněnou podkladní vrstvu ze štěrkodrtě se zhotoví kladecí vrstva, která se již nehutní, provede se však její srovnání pomocí latě. Kladecí vrstva musí být precizně urovnaná, jelikož se na ní pokládá zámková dlažba.

Podklad ze štěrku zhotovte do také výšky, aby položená dlažba přečnívala nad obrubník o cca 5 mm. Následným hutněním dlažby dojde k poklesu dlažby a ke slícování s betonovým obrubníkem.

Tip: Chystáte se na novou zámkovou dlažbu? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pokládka zámkové dlažby
Pokládka zámkové dlažby

Pokládka zámkové dlažby

Zámková dlažba se pokládá na připravený podklad a jemně se přiklepne gumovou paličkou. Systém pokládky je závislý především na zvoleném tvaru a vzoru dlažby. Během pokládky dlažby je třeba kontrolovat rovinatost položené dlažby v několika směrech, především je třeba zkontrolovat vodorovnost, příp. spády ke žlabům a podlahovým vpustím. Během pokládky dlažby je třeba kontrolovat, zda jsou podélné a příčné spáry v jedné rovině a nevlní se. Malé odchylky je možné upravit přiložením desky z boku dlažby a lehkým poklepem. Rovinatost na větších plochách kontrolujte napnutím šňůry.

Pokud je potřeba zámkovou dlažbu zaříznout (okraje, přechody dlažeb), zaznačte si na dlažbě místo řezu tužkou a formátování proveďte buď úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem či na stolové pile s diamantovým kotoučem. Ještě lépe však může posloužit štípačka zámkové dlažby. Úhlovou bruskou je však vždy potřeba dlažbu zahranit. Každá zámková dlažba má zkosené horní rohy, v místě řezu je tedy třeba hranu zkosit, aby bylo dosaženo jednotného vzhledu.

Zavibrování dlažby

Jakmile máte kompletně položenou dlažbu, je na řadě zhutnění zámkové dlažby pomocí vibrační desky. V celé ploše dojde k zhutnění dlažby, která poklesne o pár milimetrů dolů a zhutní se tak. Po zhutnění dlažby je na řadě pískování dlažby.

Spárování zámkové dlažby (zapískování zámkové dlažby)

Pro spárování zámkové dlažby se používá jemný písek frakce 0/2 mm. Použití hrubší frakce není možné, písek by do spár nezapadl. Spárování zámkové dlažby se provádí tak, že na dlažbu se naveze písek, který se rozhodí po celé ploše a pomocí smetáku písek do spár mezi dlažbou postupně zapadává. Poté je vhodné písek nechat na dlažbě po nějakou dobu volně ležet. Poté je možné dlažbu zamést. Pokládka zámkové dlažby je tímto u konce.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Zámková dlažba
Vyberte typ zámkové dlažby:

Section

m

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů