Jak postavit dům – Stavba příček

Další etapou při stavbě domu je zhotovení příček. Příčky jsou svislé stavební konstrukce, které dosahují tloušťky 70 -150 mm a které rozdělují vnitřní prostor na jednotlivé obytné a užitné místnosti. Jsou nenosné, avšak měli by unést svoji váhu spolu se zařizovacími předměty.

Před zahájením výstavby bychom měli mít jasno v tom, co od příčky požadujeme a zvolit vhodný způsob výstavby a typ příčky. Materiálových variant je v dnešní době hodně, avšak u rodinných domků se využívají nejčastěji zděné a sádrokartonové příčky a u dřevostaveb taktéž dřevěné příčky.

Požadavky na příčky

Jedním z požadavků je akustická izolace. Aby se zvuk z jedné místnosti nešířil do dalších, musí mít dobré zvukově-izolační vlastnosti. Ty mají materiály o velké objemové tíze jako např. cihla pálená, ale i sádrokartonová příčka zaizolovaná vrstvou minerální vaty. Pro nejlepší útlum hluku je nejlepší volba dvou řad cihel, mezi které se vloží minerální vata.

Pokud příčka odděluje vytápěný vnitřní prostor od nevytápěného vnitřního prostoru, je nutné, aby byla příčka tepelně-izolační. Tuto vlastnost má dříve zmíněná sádrokartonová příčka s tepelným izolantem. U zděných příček je nutné dodat tepelný izolant o takové tloušťce, aby součinitel prostupu tepla vyhovoval normovým hodnotám.

Protipožární příčky zaručují ochranu proti šíření požáru min. 15 minut. To je splněno v případě použití materiálu, který je zařazen do skupiny požární ochrany A nebo B, tedy nehořlavý.

Kombinace protipožárního a voděodolného sádrokartonu v prostorách kuchyně
Kombinace protipožárního a voděodolného sádrokartonu v prostorách kuchyně (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)
Hotová sádrokartonová příčka z protipožárního sádrokartonu
Hotová sádrokartonová příčka z protipožárního sádrokartonu (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Statické požadavky závisí na způsobu kotvení. Statického posouzení je potřeba v případě příček o výšce 3 m a více nebo o délce více jak 5,4 m.

Konstrukční varianty příček

Variant příček je celá řada a rozdělují se z hlediska připojení ke konstrukci a podle možností přemístění a variability.

Připojení ke konstrukci může být pevné, kdy příčku není možné přemístit, nebo mohou být příčky přemístitelné a pohyblivé. Ty se u rodinných domků příliš často nevyskytují, jejich použití se uplatňuje v administrativních budovách. V rodinných domcích tedy používáme spíš příčky pevně spojené s nosnou konstrukcí. U těch se následně určuje, zda je z hlediska zatížení podepřená, visutá nebo částečně podepřená a částečně visutá. Klasické zděné příčky jsou podepřené po celé délce, avšak montované příčky mohou být zavěšeny na stropě nebo svislé stěně.

Materiálové varianty příček

Pro zhotovení příček se používá cihla plná pálená, tvárnicové zdivo (keramické, pórobetonové, vápeno-pískové), dřevo nebo sádrokarton. V praxi se uplatňuje i sklo a beton popř. jiný materiál, ale zejména v administrativních budovách nebo panelových domech.

Tvárnicové zdivo

Pokud je dům zhotoven z  tvárnicového systému, je nejvhodnější použít příčkové zdivo od stejného výrobce. Kombinování jednotlivých materiálů se nedoporučuje, jednak důvodu z rozdílných vlastností, a také rozdílných rozměrových modulů.

Příčky z tvárnicového zdiva se zhotovují buď mokrým způsobem (zdění na maltu) nebo suchým způsobem (zdění na zdicí pěnu). Každý výrobce má technickou příručku, ve které jsou základní informace ke zdění příček, kterých je doporučeno se držet.

Tloušťky jednotlivých jednoduchých příček jsou dle výrobce 65, 80, 115, 140 mm. Pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti se zhotovují dvojité příčky, které jsou vyzděny ze dvou částí, kde vnitřní prostor mezi nimi je vyplněn minerální izolací (tl. 100 mm). Celková tloušťka konstrukce může dosahovat až 360 mm.

Zdění probíhá obdobně jako u obvodových nosných stěn, kde se nejčastěji zdí na pero a drážku. Kotvení k nosné stěně je realizováno za pomocí ocelových pásků, které jsou umísťovány v každé druhé spáře.

Zděná příčka ze systému Porotherm
Zděná příčka ze systému Porotherm (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Cihla plná pálená

Cihla plná pálená se v dnešní době u novostaveb tolik nevyskytuje. Používá se především u rekonstrukcí starších staveb. Cihla plná pálená má dobré akustickévlastnosti. Příčka zhotovená z CPP může mít tloušťku buď 75 mm, nebo 150 mm s pro zlepšení tepelně-technických vlastností se může z jedné strany opatřit tepleným izolantem, nebo obdobně jako u tvárnicových systémů vyzdít dvě řady a prostor mezi nimi vyplnit minerální vatou. Tato kombinace zvýší i zvukovou neprůzvučnost.

Takto vyzděná příčka je kotvena do nosné stěny buď do drážky, do předem zhotovených kapes nebo ozubů.

Dřevěné příčky

Dřevěné příčky se nejčastěji vyskytují u dřevostaveb nebo chalup. Není to ovšem pravidlo, vyskytují se i u běžných zděných rodinných domků. Jejich zvukově-izolační vlastnosti nejsou příliš dobré, neboť objemová hmotnost takové příčky není vysoká. Pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti používáme vhodné izolanty. Na druhou stranu dřevěné příčky vypadají velmi esteticky, dobře působí na psychiku člověka a zútulňují prostředí.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Základní nosná konstrukce je tvořená trámky a latěmi o dimenzi 60×60 nebo 60×100 mm. Vodorovné latě jsou připevněny ke stropu a k podlaze a mezi nimi jsou přikotveny svislé trámky. Ke zhotovení nosného roštu používáme různé tesařské spojky a spojovací materiál. Do roštu je vkládán tepelný nebo zvukový izolant, parozábrana a opláštění je zhotoveno z desek, z palubek nebo OSB desek. Povrchová úprava je realizována jako nátěr nebo penetrace.

Sádrokartonové příčky

Sádrokartonové systémy jsou ve stavební praxi hodně rozšířené. Jsou totiž jednoduché a rychle realizovatelné a ušetří tak čas a peníze. Navíc jsou dobře tepelně i zvukově izolační. Velkou výhodou je nízká hmotnost a suchý způsob výstavby a také to, že zhotovenou příčku již nemusíme omítat, ale přistoupíme rovnou k malování. Díky možnosti řezání desek je možné ze sádrokartonu udělat jakýkoli tvar. Mohou se použít prakticky pro jakoukoli stavbu v jakékoli místnosti. Nevýhodou sádrokartonových příček je jejich křehkost a případné praskání tmelu ve spárách.

Sádrokartonové příčky se staví podobně jako dřevěné příčky. Z nerezových svislých a vodorovných profilů se zhotoví nosný rošt, do kterého se vkládá tepelná izolace, popř. se zde umístí instalace.

Po vložení tepelné izolace se sádrokartonová příčka opláští deskami za pomocí samořezných šroubů. Sádrokartonové desky se vyrábí v tloušťkách 6,5; 9,5; 12,5; 15 a 18 mm. Nejpoužívanější rozměr je 12,5 mm. Desky se dodávají v několika úpravách – stavební, protipožární, impregnovaná, protipožární impregnovaná. Každá úprava má své písemné a barevné označení.

Na opláštěné příčce se zatmelí šrouby a sraz desek a může se začít s malbou.

CW a UW profily nachystané pro osazení izolace a opláštění
CW a UW profily nachystané pro osazení izolace a opláštění (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)
Otvory pro instalace se snadno vyřežou pomocí pilky
Otvory pro instalace se snadno vyřežou pomocí pilky (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)
Instalace CW a UW kovových profilů
Instalace CW a UW kovových profilů (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)
Sádrokartonové příčky s vloženou zvukovou izolací
Sádrokartonové příčky s vloženou zvukovou izolací (zdroj: fotoarchiv stavimbydlim.cz)

Postup provádění zděných tvárnicových příček

 1. Během zdění obvodových nosných stěn se do ložné spáry zabudovaly nerezové ocelové pásky (kotvy) v každé druhé spáře. První kotva je uložena v první spáře od spodu. Kotvy musí být před zabudováním namáčeny ve zdicí maltě.
 2. Na zemi se vyznačí pomocí šňůry poloha příčky, včetně dveřních otvorů. Na tomto místě se zhotoví vyrovnávací maltová lože pomocí vyrovnávací soupravy v celé délce dělicí stěny. Postup je obdobný jako u zdění.
 3. Při ukládání tvárnic do maltového lože se musí dbát na promaltování styčné spáry na styku příčky s nosnou obvodovou stěnou. Dále se tvárnice skládají na pero/drážku. Během zdění se kontroluje rovinatost konstrukce pomocí vodováhy a svislost pomocí olovnice a také správné dodržení provázání zdiva.
 4. Po vyzdění celé výšky příčky se mezi horními tvárnicemi a zhotovenou stropní konstrukcí umístí přířez z tepelného izolantu a spára se zatmelí trvale pružným tmelem. Zabrání se tak namáhání nenosné příčky od případného průhybu stropu.

Postup provádění sádrokartonových příček

 1. Na podlaze se nejprve vyznačí pomocí šňůry poloha budoucí příčky včetně otvoru pro dveře. Průběh příčky se zaznačí i na stěnu a strop.
 2. Nerezové připojovací profily se opatří napojovacím pěnovým těsněním a připevní se na strop a podlahu vhodnými kotevním prostředky s maximální roztečí 80 cm. První přípojný šroub se umisťuje 20 cm od stěny.
 3. Do ukotvených vodorovných profilů se vloží profily svislé tak, že se napřed vloží do spodního profilu a následně do horního. Stojina je o 10 -15 mm kratší než výška místnosti, tak aby stojina přesahovala stropní profil o 20 mm. Stojiny se rozestaví s roztečí 62,5 cm. Podlahový profil přerušíme v místě dveřního otvoru a stojiny přiléhající k zárubni s podlahovým a stropním profilem pomocí dvojic prostřihů a samořezných šroubů.
 4. Opláštění se začíná z jedné strany deskou o plné šířce přišroubovanými ke stojině samořeznými šrouby o roztečích max. 25 cm. Mezi hranou stropu a desky musí zůstat mezera cca 10 mm a mezi deskou a podlahou cca. 5 mm pro dodatečné protmelení.
 5. Nyní se do příčky ukládají případné elektroinstalace popř. sanitární instalace a provede se tlaková zkouška. Následně se mezi stojiny umístí tepelná izolace o požadované tloušťce.
 6. Opláštění druhé strany se provede tak, že se začne deskou poloviční šíře, aby proti spáře byla plná plocha desky.
 7. Po opláštění druhé strany se přetmelí hlavy šroubů a spáry. Do spáry se nanese nejprve jedna vrstva, do které se vloží výztužná páska a po zaschnutí se opět přetmelí. Po opětovném zaschnutí se tmel vybrousí do hladka brusným kotoučem.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů