Jednoduchý záznam o stavbě – kdo jej vede a co musí obsahovat?

Při provádění stavebních prací, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, musí být veden stavební deník, ovšem u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) postačí jednoduchý záznam o stavbě. Co je to jednoduchý záznam o stavbě, co musí obsahovat a kdo jej vede?

Zjednodušený záznam o stavbě je dokument, do kterého se zaznamenávají údaje o provádění stavby. Na samotném začátku záznamu jsou uvedeny identifikační údaje stavby, tedy název a místo stavby, jméno a příjmení stavebníka, údaje o dokumentaci, seznam dokumentů a dokladů ke stavbě apod.

Dále se do jednoduchého záznamu o stavbě zaznamenávají všechny skutečnosti spojené se stavbou. Krátce se zmíní postup prací na stavbě, počet pracovníků, počasí v době stavby, dodávky nového materiálu, zjištěné závady, vady, nedodělky atd.

Stavební deník, nebo jednoduchý záznam o stavbě?

Pokud si nejste jisti, zda musíte vést stavební deník, nebo vám postačí jednoduchý záznam o stavbě, projděte si seznam uvedený níže. Jedná se o seznam ohlašovaných staveb uvedených ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. v § 104 odst. 1 písm. e) až k). Pokud vaše stavba spadá do některého z uvedených bodů, postačí vám jednoduchý záznam o stavbě. Pokud nespadá, budete muset vést stavební deník (jak vést stavební deník a co vše stavební deník obsahuje).

Jednoduchý záznam o stavbě vám nepostačí například při stavbě rodinného domu či stavby pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Pokud tedy stavíte rodinný dům, chatu, nebo chalupu, dle stavebního zákona musíte vést stavební deník.

Související článek – Kdy budete potřebovat stavební deník?


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Výpis staveb, u kterých si vystačíte s jednoduchým záznamem o stavbě:

§ 104

Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení

(1) Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u

e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,

h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,

i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),

j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),

k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Kdy se musí vést jednoduchý záznam o stavbě?

Jednoduchý záznam se vede od započetí prací na stavbě až do předání staveniště, resp. do té doby, dokud nejsou na stavbě odstraněny všechny vady a nedodělky. Jednoduchý záznam je třeba vést v takovém rozsahu a intervalech, aby byl zachycen reálný průběh výstavby domu. Je tedy třeba udělat zápis vždy při provádění významných prací konstrukcí, zvlášť těch, které mají vliv na celkovou životnost a funkčnost stavby.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Kdo vede jednoduchý záznam o stavbě?

Jednoduchý záznam vede zhotovitel stavby (tedy realizační firma v případě stavby domu „na klíč“), příp. sám stavebník, pokud staví svépomocí. Záznamy může provádět stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, technický dozor investora a osoba vykonávající kontrolní prohlídku stavby a další.

Věděli jste, že pokud stavíte dům svépomocí, musíte si dle stavebního zákona zajistit stavební dozor?

Co obsahuje záznam o stavbě?

Jak už jsem zmínil výše, jednoduchý záznam o stavbě obsahuje kromě základních identifikačních údajů také záznamy o různých důležitých skutečnostech, které se na staveništi odehrávají. Jejich kompletní seznam je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb. Jedná se o:

Obsah

Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje:

a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací,

b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení,

c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.),

e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,

f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

a) postup prací a použití materiálů,

b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,

c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby,

d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,

e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,

f) plnění ujednání obchodních smluv,

g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,

h) dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů