Stavební deník – kdy jej budete potřebovat?

Každá stavba má určitá pravidla, a nejen ta, která je postavena stavební firmou tzv. na klíč. I v případě stavby rodinného domu svépomocí se objevují různé požadavky a potřeby ze strany stavebního zákona. Sem jistě patří i vedení dokumentace, která je označovaná jako stavební deník. Co do něj zapisovat, jak má vypadat a jak psát stavební deník?

Co je to stavební deník?

Stavební deník si můžeme charakterizovat jako deník s určitými záznamy, které se vedou v souvislosti s průběhem stavby a s tím, co se na ní realizovalo. Základem stavebního deníku by měly být vždy originální zápisy, ze kterých jsou pro možnost archivace vytvářeny ještě 2 další kopie. Další nezbytností každého stavebního deníku jsou i číslované stránky, které eliminují snahu o jakoukoli úpravu. Z toho plyne i povinnost zapisování informací o průběhu stavby postupně, bez přeskakování a ponechávání prázdných stránek.

Povinnost vést stavební deník je zakotvena ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. V § 157 odst. 1 je uvedeno:

 • Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) postačí jednoduchý záznam o stavbě.

Stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až k) uvádíme níže:

 1. e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
 2. f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
 3. g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
 4. h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
 5. i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
 6. j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
 7. k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.

Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby (realizační firma při stavbě domu na klíč), nebo stavebník v případě, že provádí stavbu svépomocí.

Proč stavební deník vést?

Kromě toho, že se jedná o povinnost danou zákonem, je třeba jeho vedení zdůvodnit i tím, že se jedná o možnou pomůcku v případě řešení určitého problému, který v souvislosti se stavbou nastal. Následně je možné procházet deník krok za krokem, den za dnem. Podle záznamů je možné odhalit chybu, která může souviset třeba s chybným použitím materiálů, se špatným stavebním nebo technologickým postupem či možnou neodborností pracovníka.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Co nesmí chybět ve stavebním deníku?

Z každého deníku musí být jasně patrné i to, ke které stavbě se konkrétně váže. Toto jsou základní informace, které by měly být vyplněny jako první. Jedině tak bude možné kontrolovaný deník jasně spojit i s realizovanou stavbou a s lidmi, kteří se na ní podílejí. Konkrétně se jedná o tato fakta:

 • Název stavby
 • Místo stavy
 • Identifikace zhotovitele, investora, stavbyvedoucího a dalších osob

Jak vést stavební deník?

Jak vyplývá z popisu výše, klasická a základní forma je spojena s jeho vedením v tištěné formě. Dnes už není problém pořídit připravené bloky určené k zápisu. Zároveň je třeba říci, že žijeme v moderní době, čehož je možné vyžívat i v rámci stavebnictví. Existuje totiž stavební deník online. Oproti tištěné verzi přináší jistotu jednoduššího zadávání informací, stejně jako přináší i jistoty toho, že všechna data budou bezpečně uložena a archivována (stavební deník musí stavebník archivovat po dobu 10 let).

V souvislosti se správným způsobem vedení musíme zmínit i to, jak by měly denní záznamy ve stavebním deníku vypadat a co do nich patří. Jedná se především o:

 • Jména pracujících osob
 • Aktuální klimatické podmínky
 • Popisy odvedených prací
 • Fakta o dodávkách materiálů nebo použití stavební mechanizace

Výše zmíněné je detailněji rozebrané v článku: „ Jak psát stavební deník?“.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Proč vést stavební deník online?

První důvody jsme již zmínili. Stavební deník online přináší jistotu bezpečné archivace dat, stejně jako jistotu snadného zadávání, bez nutnosti klasického ručního zapisování na papír. Další velkou výhodou je také to, že je možné zapisovat údaje v podstatě kdykoliv a odkudkoliv. Notebook není problém mít při ruce kdekoliv. Jde to však i jednodušeji. Existuje aplikace stavební deník, díky které je možné tuto zákonnou dokumentaci ke stavbě vést i s využitím chytrého mobilního telefonu, nebo s využitím tabletu.

Aplikace stavební deník pomůže se správným vyplněním

Kladem využívání moderních forem vedení stavebního deníku je i to, že bude zaručena správnost jeho vedení. To proto, že aplikace stavební deník upozorňuje na nutnost vyplnění všech potřebných údajů. Oproti tištěné verzi se na nic nezapomene a bude vedena formálně správně. S tím souvisí třeba i potvrzení konkrétního dne, nebo to, aby byly zápisy do deníku realizovány výhradně oprávněnými osobami. Sem se řadí stavebníci, stavbyvedoucí, ale třeba i osoby vykonávající určitý stavební dozor.

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů