Kolik stojí vyřízení ohlášení stavby?

Vyřízení ohlášení stavby se zcela jistě neobejde bez správních poplatků. Tedy ať už stavíte rodinným dům či jakoukoli menší stavbu, připravte se na vedlejší výdaje spojené s vyřizování ohlášení stavby. Jedná se sice „jen“ o pár set korun, maximálně pár tisíc korun, ale i tak je se správními poplatky lepší dopředu počítat a nebýt nemile zaskočen.

Ohlášení stavby je potřeba vyřídit u staveb, které jsou uvedeny v § 104 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Jedná se například o stavbu rodinného domu, různých staveb limitovaných zastavěnou plochou a výškou, terénní úpravy, udržovací práce a stavební úpravy. Kompletní znění případů, kdy budete potřebovat ohlásit stavbu stavebnímu úřadu, naleznete ZDE. O tom, jak vyřídit stavební povolení jsem se již zmínil v článku „Jak vyřídit ohlášení stavebnímu úřadu a co je k tomu potřeba?“.

Výše správních poplatků, které vám budou na stavebním úřadě naúčtované, jsou uvedeny v zákoně č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích.

Poplatky za vyřízení ohlášení stavby

Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1 000 Kč
Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 500 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1 000 Kč
Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1 000 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1 000 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1 000 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1 000 Kč
Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč

Kromě výše uvedených poplatků je také potřeba počítat s poplatky za vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území. Pokud se však stavební záměr bude realizovat v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, tak dle § 96, odst. 1 stavebního zákona místo územního rozhodnutí postačí územní souhlas (návod jak vyřídit územní souhlas).

Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. Poplatky za jednotlivé úkony jsou zobrazeny v následující tabulce.

Poplatky za vydání rozhodnutí a územního souhlasu

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území:
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů 1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další místo, nejvýše 5 000 Kč
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5000 m2 včetně 1 000 Kč
b) nad výměru 5000 m2 3 000 Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1 000 Kč
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2 000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5 000 Kč
6. Vydání regulačního plánu na žádost 10 000 Kč

Pakliže tedy vyřizujete ohlášení stavby rodinného domu, na správních poplatcích zaplatíte celkem 1 500 Kč. 500 Kč vás v tomto případě bude stát vydání územního souhlasu ke stavbě stavby pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci a 1 000 Kč bude stát vydání souhlasu s ohlášenou stavbou rodinného domu (§ 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona).


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nejedná se však o veškeré výdaje spojené s vyřízením ohlášení stavby. 1 500 Kč necháte pouze za správní poplatky na stavebním úřadě. Pro vyřízení ohlášení stavby a územní souhlasu musíte vyplnit 2 formuláře (formulář „Žádost o územní souhlas“ ZDE a formulář „Ohlášení stavby“ ZDE), ke kterým je potřeba přiložit několik povinných příloh. Tou nejvyšší položkou zde bude jistě projektová dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., jejíž součástí jsou závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Více k ceně projektové dokumentaci pro stavbu rodinného domu si přečtěte v článku „Kolik stojí projekt rodinného domu?“.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů