Ohlášení stavby krok za krokem – jak postupovat při ohlášení stavby

Plánujete stavbu domu, garáže, rekonstrukci střechy, nebo zateplení fasády? V tom případě budete pravděpodobně muset na stavebním úřadě vyřídit ohlášení stavby. Které stavby vyžadují ohlášení stavby, jak ohlášení vyřídit, kde najít formuláře a jak zajistit všechny podklady, se dozvíte v tomto článku.

Existuje několik zákonem určených staveb, které nevyžadují žádná povolení ani ohlášení. Bez jakéhokoli běhání po úřadech si je jednoduše postavíte a nemusíte se nikoho ptát. Jenže většina staveb je zatížena povinností vyřídit ohlášení stavby. Které to jsou?

Stavby, které vyžadují ohlášení stavby

1.Stavby vyžadující ohlášení stavby stavebnímu úřadu jsou specifikovány v § 104 stavebního zákona (jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení). Ohlášení stavby vyžaduje například:

2. stavba rodinného domu (stavba pro bydlení a rodinnou rekreaci) s max. 1 podzemním podlažím do 3 m hloubky a se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,

3. stavba do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nanejvýš do hloubky 3 m (jedná se například o stavbu dílny, garáže, skladu apod.),

4. stavba opěrné zdi do výšky max 1 m, která hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím,


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

5. udržovací práce, jejichž provedení může negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a jedná se o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

6. stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí,

7. podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky 3 m, pokud se nejedná o vodní dílo (jedná se například o stavbu sklepa, bezodtokové jímky – žumpa). Septik a ČOV jsou klasifikovány jako vodní díla, u těchto staveb je tedy vyžadováno stavební povolení,

8. terénní úpravy nad 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemních, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Jak vyřídit ohlášení stavby – krok za krokem

Vyžádání územního plánu obce nebo území

Před tím, než se vůbec pustíte do jakéhokoli plánování a projektování stavby, je potřeba si ověřit, zda váš stavební pozemek je opravdu stavebním pozemkem. Tato informace je dohledatelná v územním plánu obce, ve kterém jsou zaznačeny zastavěné, nezastavitelné a zastavitelné plochy. Pokud je váš pozemek klasifikovaný jako zastavitelný, lze na něm stavět. Je však nutné si v regulačním plánu ověřit, jaké požadavky musí stavba splňovat. Vyhnete se tak do budoucna nepříjemnostem na stavebním úřadě, kdy vám stavbu nepovolí, jelikož bude v rozporu s místními požadavky na výstavbu.

To by však každý dobrý projektant měl vědět a dopředu si ověřit.

Stavební pozemek a zemědělský půdní fond

Za zmínku také stojí to, že pokud stavební pozemek spadá pod ochranu zemědělského půdního fondu, je potřeba provést vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF) – Postup pro vyjmutí pozemku z fondu a výpočet poplatku za vynětí pozemku ze ZPF.

Formulář ohlášení stavby

Pro ohlášení stavby budete potřebovat vyplnit patřičný formulář, který naleznete například na tomto odkazu. Ve formuláři vyplníte základní identifikační údaje o stavebníkovi, údaje o stavebním záměru včetně jeho popisu, předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby, datum a podpis.

K formuláři pro ohlášení stavby je však potřeba přiložit několik příloh, které jsou specifikovány tomtéž formuláři, příp. je naleznete ve stavebním zákoně.

Formulář ohlášení stavby
Formulář ohlášení stavby naleznete v příloze č. 8 Vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Ohlášení stavby – postup v 8 krocích

Souhlas majitele pozemku se stavebním záměrem (pouze v případě, že stavíte na cizím pozemku),

územní rozhodnutí, nebo územní souhlas (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována),

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


závazná stanoviska dotčených orgánů (orgány státní památkové péče, ochrany přírody, ovzduší, báňské úřady, zemědělský půdní fond, orgány protipožární ochrany, hygienické služby atd.),

závazná stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury k možnosti napojit se na místní komunikaci, vodovod, kanalizaci, elektrické vedení a plynovod,

projektová dokumentace vypracovaná podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Součástí takové projektové dokumentace pro ohlášení stavby jsou průvodní a souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace objektů, technických a technologických zařízení a dokladová část. Nejenže musí být projektová dokumentace zpracovaná dle platných předpisů, ale i samotný návrh stavby musí respektovat obecné požadavky na stavby, územní a regulační plány a jiné požadavky uvedené v normách a vyhláškách,

návrh kontrolních prohlídek stavby.

– Pokud plánujete stavbu domu provést svépomocí, budete potřebovat také prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (pokud k takové činnosti nejste sám odborně způsobilý). Součástí příloh je také doklad o kvalifikaci osoby, která stavební dozor bude vykonávat. Ukázkové prohlášení je ke stažení ZDE.

Situační výkres s vyznačenými souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno. Stavební záměr je vždy vhodné dopředu se sousedem prodiskutovat a dopředu počítat s jeho postavením k plánovanému záměru. V horším případě se může stát, že nemusíte povolení na stavbu od úřadu dostat, pokud se sousedovi váš záměr nebude z nějakého důvodu zamlouvat.

Na situačním výkresu by měly být uvedeny parcelní čísla pozemků, a především zakótované odstupové vzdálenosti a výška stavby.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 

2 komentáře u „Ohlášení stavby krok za krokem – jak postupovat při ohlášení stavby“

  1. Dobrý den, prosím o radu. Chceme s manželem bydlet na chatě a tim jí rozšířit o přístavek a to napojit se na stávající sklep zděný výška 2 metry a 15 m čtverečních a na to patro k drevostavbe samozřejmě dřevostavbu také 2 m výška a 15 m čtverečních. Potom celou chatu zateplení a obložení kamenné a střešní krytiny. Musím mít stavební povolení? Podle článku by to mělo stačit ohlášení, ale úředník na stavebním úřadě řekl že musí být povolení, je to divné.

  2. Dobrý den, podle toho co píšete dojde ke změně v užívání stavby, stejně tak ke změně vzhledu stavby. Při rekonstrukci také pravděpodobně budete zasahovat do nosných konstrukcí. Z těchto třech důvodů budete potřebovat vyřídit stavební povolení, alespoň podle znění stavebního zákona. Ohlášení stavby v tomto případě nepostačí, i když mi známý projektant sdělil, že rekonstrukce rodinných domů a domů pro rodinnou rekreaci je vždy na ohlášku. Stavební povolení nikdy nevyřizoval. Možná to zálěží na přístupu účedníka k dané věci.

Komentáře nejsou povoleny.