Regulační plán obce – co obsahuje a kde jej naleznete

Regulační plán pořizuje obec s rozšířenou působností nebo obecní úřad obce po splnění náležitých podmínek. Je součástí územně plánovací dokumentace (územního plánu) a řeší vybranou, konkrétní část území obce, stanovuje podrobné podmínky pro umístění a uspořádání staveb na jednotlivých pozemcích. Určuje využití přízemí budov pro obchody nebo služby, stanovuje polohu a orientaci staveb vzhledem k ulici nebo náměstí. Určuje výšku a šířku budov, míru možného zastavění pozemků, odstupy staveb, tvary střech, případně i materiálové a barevné řešení staveb. Podrobně rozpracovává územní plán.

Otázky týkající se regulačního plánu obce najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR). Regulačním plánem se zabývá také Stavební zákon č.183/2006 Sb. oddíl 3, § 62.

Co obsahuje regulační plán a co nařizuje stavebníkům

Regulační plán je součástí územního pánu. Řeší plochy v zastavěném a zastavitelném území, kde v plném rozsahu nahrazuje územní rozhodnutí, a plochy v nezastavěném území. Pokud pro obec nebyl vydán územní plán, pořizuje se regulační plán pro pozemky v zastavěném území, nezastavitelné pozemky (lesní a zemědělské pozemky, parky a zeleň) a pozemky v nezastavěném území. Regulační plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část určuje podmínky pro využití pozemků v souladu s ochranou životního prostředí a pro plošné a prostorové uspořádání zástavby na stavebních pozemcích.

Jak vás regulační plán ovlivní?

Jak tedy ovlivňuje regulační plán výstavbu rodinného domu a co nařizuje stavebníkům? V závislosti na území, které regulační plán řeší, muže například:

 • ovlivnit výšku zástavby,
 • stanovit počet a výšku podlaží,
 • rovněž může ovlivnit tvar a sklon střechy + typ a barvu střešní krytiny,
 • celkově řeší také tvar stavby v závislosti na hodnotách stávající zástavby.

Velmi podrobně jsou určeny podmínky v chráněných krajinných oblastech nebo v oblastech památkových rezervací a zón a jejich ochranných pásem. Podrobně upravuje také zástavbu architektonických a urbanistických struktur k zajištění ochrany hodnot území. Podrobně vymezuje územní systém ekologické stability pro tvorbu a ochranu   krajinných celků a životního prostředí. Řeší dopravní a technickou infrastrukturu.


Projekt - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Grafická část regulačního plánu

Grafická část regulačního plánu obsahuje hlavní výkres s vymezením řešené plochy a využití pozemků, graficky vyjadřuje podmínky umístění staveb a veřejné infrastruktury, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, ochranná pásma a hranice zastavěného území.

Lze žádat o výjimku při stavbě domu?

Výjimka z obecných požadavků na výstavbu v jednotlivých a odůvodněných případech na základě prováděcího právního předpisu je možná za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Žádost s odůvodněním o povolení výjimky posílejte vždy příslušnému stavebnímu úřadu o posouzení a vyjádření. Za vydání rozhodnutí o povolení výjimky zaplatíte správní poplatek.

Právní předpisy pro posouzení výjimky:

 • zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění.

Projekt - nazávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů