Zastavitelná plocha pozemku dle stavebního zákona

Zastavitelná plocha pozemku je definována zákonem č. 183/2006 Sb. § 2, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.

Vymezení zastavitelných ploch

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v Návrhové části územního plánu, jejímž objednavatelem je vždy příslušná obec a pořizovatelem Městský úřad, odbor architektury, plánování a rozvoje.

Návaznost zastavitelné plochy pozemku na územní plán obce

Územní plán obce se skládá z textové části a mapové části, na které je katastr obce vyznačený liniovou hranicí a jednotlivé plochy jsou zde barevně označeny s příslušnou zkratkou. Stanovuje základní urbanistickou koncepci obce a vymezuje plochy katastru obce. Maximální doba platnosti není stanovena.

Zastavitelná plocha pozemku - územní plán
Územní plán obce, ve kterém je zastavitelná plocha pozemku zaznačena šrafováním a ohraničena červenou čárou.

Jednotlivé části zastavitelných ploch jsou rozděleny v textové části v územním plánu na:

 • Plochy dopravní infrastruktury, Plochy pro dopravu (DS, D) jako jsou místní a účelové komunikace, parkovací plochy.
 • Plochy pro technickou infrastrukturu (TV, TE, TK, TO) pro zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, záchytné příkopy, nakládání s odpady.
 • Plochy pro veřejná prostranství (PV, PZ) jsou chodníky, ulice, návesní prostory, veřejná zeleň a další prostory sloužící k obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 • Plochy pro bydlení jsou další navržené plochy v katastrálním území obce určené k zastavění intravilánem jako tzv. plochy hromadného bydlení (BH). Hlavní využití těchto ploch je pro bydlení v bytových domech. Přípustným využitím je např. technické a hospodářské zázemí, garážování, parkování, odstavné plochy, chodníky, cyklostezky, maloplošná sportovní zařízení a jiné. Nepřípustné využití definuje Územní plán v textové části.
 • nebo tzv. bydlením individuálním (BI). V textové části územního plánu je zakomponováno zasíťování tohoto území v rámci rozvodů elektřiny, plynu, kanalizace a příjezdové komunikace. Jsou to plochy pro individuální bydlení v rodinných domech. Mají podobná přípustná a nepřípustná využití jako plochy HB.
 • Plochy občanského vybavení (OV, OK, OS, OH) jsou určeny pro stavby komerčních zařízení, tělovýchovy a sportu, veřejné vybavenosti, veřejná pohřebiště a s tím spojené služby.
 • Plochy pro výrobu a skladování (VP, VZ, VD) jsou plochy pro průmyslovou výrobu a sklady, drobnou výrobu a výrobní služby, pro zemědělskou výrobu.
 • Plochy vodní (WT), plochy lesní (L), přírodní (P), plochy zemědělské (Z) pro výstavbu rybníků, zalesňování krajiny a ostatní přírodní plochy.
 • Plochy pro rodinnou rekreaci (RI) jsou to pozemky a stavby, které souvisí s rodinnou rekreací a jejím provozem s přípustným využitím pro zbudování dopravní a technické infrastruktury a zařízení zajišťující obsluhu území.
 • Plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady (RZ) jsou plochy pro soustředění zahrádkářských chat, určených výhradně pro zahrádkaření.

Jak koupit stavební pozemek a na co si při jeho koupi dávat pozor?

Zastavitelná plocha pozemku a její význam

Zákon č. 183/2006 Sb. (plným názvem zákon o územním plánování a stavebním řádu) byl 26krát novelizován, velké novely č. 350/2012 Sb. a č. 225/2017 Sb. proveden sedmi prováděcími vyhláškami.

Pro umístěni staveb jsou závazné čtyři podklady:


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

 • politika územního rozvoje
 • územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje; územní plán; regulační plán)

Co se týká závaznosti při umístění stavby je třeba si dát pozor na:

 • regulativy v územním plánu (regulační plán)
 • odstupy objektu od hranice parcely (vzdálenost mezi objekty samotnými)
 • ochranná pásma inženýrských sítí
 • vyhlášku pro umisťování staveb (např. min. plocha zeleně pro vsakování dešťových vod 40 %)

Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů