Rekonstrukce trámového stropu – postup, metody, návody

Stropy ze dřeva jsou vzhledem k použitému konstrukčnímu materiálu náchylné na řadu vad a poruch. Rekonstrukce trámového stropu tak jednou dostihne řadu majitelů starších domů, u kterých se v minulosti dřevěné stropy hojně používaly.

Příčin poruchy trámového stropu může být hned několik, mezi nejčastější patří degradace způsobená hnilobou, dřevokazným hmyzem, houbou (například konioforou sklepní či dřevomorkou domácí) nebo jiným biologickým činitelem. Napadení dřeva hnilobou je v tomto případě úzce spojeno se zvýšenou vlhkostí dřeva, která může být způsobená zatékáním vody, kondenzací vodní páry či vzlínáním vody z nesprávně odizolovaných základů domů.

U trámových stropů nejčastěji narazíte na:

 • Uhnilé zhlaví trámu.
 • Nadměrný průhyb trámů.
 • Nedostatečná únosnost stropní konstrukce.
 • Trámy napadané dřevokaznými činiteli.
 • Nadměrné vibrace stropu.

Jak při rekonstrukci trámového stropu postupovat?

Aby bylo možné navrhnout způsob a postup rekonstrukce trámového stropu, je nejprve nutné provést sondu, která ukáže, v jakém stavu jsou stávající dřevěné trámy. Dřevěné trámy mohou být narušené v celé délce, ale také pouze lokálně. Při realizování sondy lze též zjistit, jak velký průřez trámy mají a v jaké rozteči jsou umístěny, na základě čehož lze stanovit, zda bude mít strop dostatečnou únosnost či jej bude třeba vyztužit.

Tuhost stropu a vibrace stropu lze ověřit obyčejným „poskočením“ na stávajícím stropě. Některé stropy mohou být tak poddimenzované nebo tak nevhodně konstrukčně provedené, že pouhým dupnutím na podlahu se strop rozvibruje a nepříjemně zavlní.


Podkroví - nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví - IN
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Rekonstrukce trámového stropu - uhnilá zhlaví dřevěných trámů
Rekonstrukce trámového stropu – uhnilá zhlaví dřevěných trámů

Jakým způsobem lze trámové stropy opravit?

Způsobů, jak opravit trámový strop, je více. Nejlepší varianta je ta, že se všechny staré neúnosné či napadené trámy odstraní a nahradí novými únosnými a „zdravými“ trámy. Mnohdy se jedná o nejjednodušší, nejrychlejší a také nejlevnější variantu. Vše však záleží na konkrétních podmínkách. Ne vždy lze strop rekonstruovat tímto způsobem. Například v případě památkově chráněných objektech se jedná až o krajní řešení v případě narušené statiky objektu. Takové řešení je také nákladné u městské řadové zástavby, kde jsou podmínky pro tento způsob rekonstrukce trámového stropu znatelně ztížené, zvlášť když probíhá rekonstrukce trámového stropu ve vyšších podlažích.

Výměna trámů probíhá tím způsobem, že se ve zdivu okolo trámů vyseká kapsa, aby se zhlaví trámu uvolnilo. Na jedné straně trámu se ve zdivu nad trámem vyseká svislá drážka, aby bylo možné trám vyjmout. Pokud jsou trámy osazené v obvodových stěnách, lze po dohodě se statikem vysekat díry do zdiva v místech uložení trámů a trámy poté vytáhnout skrze tyto otvory ven do exteriéru.

Rekonstrukce trámového stropu montáží nových dřevěných trámů

Před montáží nového trámového stropu je třeba provést úpravu kapes pro uložení trámů.  Kapsy by měly být tak velké, aby mezi zdivem a novým trámem byla po všech stranách mezera minimálně 50 mm. Pod trám je potřeba umístit vhodnou podložku, která jej bude oddělovat od zdiva. Ta může být buď z impregnovaného tvrdého dřeva, nebo z hydroizolačního pásu. Zhlaví trámu se doporučuje ošetřit vhodným impregnačním prostředkem.

Jak jsem již zmínil, ne vždy lze výměnu všech trámu provést, nebo to jednoduše není z ekonomického hlediska výhodné. V případě, že se v trámovém stropu nachází trámy lokálně zasažené a narušené, lze je opravit tzv. protézováním.

Jak opravit poškozené zhlaví dřevěného trámu? – Protézování trámů dřevěného stropu.

Protézování trámů je metoda založená na náhradě poškozené části trámu novým zdravým a únosným dřevem. Zasažená část trámu se odřízne a pomocí tesařského spoje se na ní naváže nový trám požadované délky. Spoj se pro zvýšení tuhosti doplní většinou o 2 – 3 svorníky za závitových tyčí. Pro ještě vyšší tuhost lze využít hmoždinky buldog, které se umístí mezi trámy a zabrání tak jejich vzájemnému pootočení.

Tip: Chystáte se na stavbu podkroví? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Uhnilé zhlaví trámu lze řešit jednak náhradou za trám ze stejného dřeva napojené na původní trám přeplátováním se svorníky, využít však lze také ocelových trámových patek, které se zabetonují do původní kapsy ve stěně. Trám se poté uloží do této patky a ukotví pomocí několika šroubů, příp. vrutů.

Zhlaví trámu uložené v kapse ve zdivu
Zhlaví trámu uložené v kapse ve zdivu

Jak zvýšit únosnost trámového stropu?

Mnohdy jsou staré trámové stropy sice zdravé, ale jsou málo únosné a poddimenzované, což se projevuje na jejich zvýšeném průhybu při zatížení a nadměrném kmitání při vyvozování dynamického zatížení stropu. Tento problém se vyřeší například „příložkováním“.

Z obou stran stávajícího trámu se pomocí hřebíků či vrutů uchytí dřevěné fošny tl. 40 mm a výšky nejlépe shodné s výškou trámu. Příložky by měly být nejlépe zapuštěné do stěny. Je tedy třeba počítat s vysekáním kapsy pro uložení těchto příložek. Příložky se mohou na trám ukotvit v místě zhlaví, čímž se zvýší smyková únosnost trámu (vyztužení zhlaví), příp. v celé délce trámu, čímž se mimo smykovou únosnost zvýší celková únosnost a tuhost trámu a sníží se průhyb stropu.

Příložka nemusí být nutně ze dřeva, lze ji zhotovit i z ocelové pásoviny, příp. z ocelového profilu U. Ocelové profily je nutné ošetřit antikorozním nátěrem, a to především v místě uložení profilu do zdiva.

Nejúčinnější je však v tomto případě zkrácení zatěžovací šířky (zmenšení rozteče trámů), a to vložením nových trámů mezi stávající trámy. Z technologického hlediska se však jedná prakticky o obdobně náročnou metodu rekonstrukce trámového stropu, jako je samotná výměna původních dřevěných trámů za nové.

Mohlo by vás zajímat:

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Jak probíhá rekonstrukce rákosového stropu? Jaké jsou metody, jak postupovat a co k tomu budete potřebovat?

Spřažení stávajících trámů s konstrukcí z deskových materiálů nebo betonovou vrstvou

Další metodou rekonstrukce trámového stropu je spřažení trámového stropu. To lze provést v případě, že je strop únosný, ale nevyhovuje na průhyb a kmitání. Spřažení trámů lze provést až poté, co proběhne sanace stávajících trámů, tedy výměna napadených částí, příp. jejich lokální zesílení, vyztužení a ošetření před degradací.

Spřažení trámů dřevěného stropu se provádí dvojím způsobem:

Tip: Firmu pro váš projekt seženete nejrychleji na konci článku. Bezplatně a nezávazně.

– suchá metoda

– mokrá metoda

Suchá metoda je přijatelnější volba, jelikož se během stavebních prací do stavby nevnáší vlhkost, která by mohla podpořit vznik hniloby, plísní a hub. Spřažení se provádí pomocí křížem položených fošen, které se do trámů kotví hřebíky nebo vruty. Místo fošen lze využít také OSB desky, překližku či CLT panely. Na takto ztužené konstrukci lze poté provést skladbu podlahy s ohledem na vnitřní akustiku. Především je nutné eliminovat kročejový hluk, důležitá je ale i vzduchová neprůzvučnost trámového stropu.

Mokrá metoda je založena na zhotovení betonové desky přímo na trámovém stropu. Jako bednění poslouží dřevěný prkenný záklop. Do trámů se z vrchní strany zatloukají hřeby, které se nechají nad deskami mírně vyčnívat a posléze se přilijí betonem. Díky tomu dojde k dokonalému propojení dřevěné konstrukce trámového stropu a nově realizované betonové desky a k lepšímu spolupůsobení obou konstrukcí.

Vyžaduje rekonstrukce trámového stropu stavební povolení?

Při rekonstrukci trámového stropu dojde často k zásahu do nosných konstrukcí. Nejedná se pouze o dřevěné trámy, ale také o nosné stěny, které přenáší zatížení ze stropů do konstrukcí nižšího podlaží či do základů.

V § 104, odst. 1, písm. k) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je uvedeno:

„Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.“

Jelikož se během rekonstrukce stropů do nosných částí zasáhne, je vyžadováno vyřízení stavebního povolení. Stavební povolení bude vyžadováno také v případě, že se jedná o kulturní památku, byť u ní nedojde k zásahu do nosných konstrukcí.  Jak vyřídit stavební povolení včetně potřebných formulářů a seznamu požadovaných příloh naleznete v článku Postup vyřízení stavebního povolení.

Nové podkroví - nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Podkroví
Jedná se o:

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů