Situační výkres – širších vztahů, katastrální a koordinační

soutez

Situační výkres znázorňuje vztah projektované stavby k okolním objektům, které se do situace přejímají z již existujících mapových podkladů nebo do map vzniklých pro daný účel při místním šetření. Situační výkresy jsou povinnou součástí projektové dokumentace podle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a podle této vyhlášky se také jednotlivé situační výkresy rozlišují.

Typy situačních výkresů

Vyhláška definuje 4 druhy situačních výkresů:

  • Situační výkres širších vztahů – zpracovaný v měřítku 1:1000 až 1:50000
  • Katastrální situační výkres – v měřítku podle použité katastrální mapy
  • Koordinační situační výkres – měřítko 1:200 až 1: 1000, u rozsáhlých staveb až 1:5000
  • Speciální situační výkresy – zhotovují se v měřítku, které vyhovuje speciálním požadavkům

Co obsahují jednotlivé druhy situačních výkresů

Situační výkres širších vztahů

Na situačním výkrese širších vztahů jsou do mapového podkladu vyznačeny především hranice dotčeného území, slouží hlavně k celkové orientaci a ukazují širší okolí stavby. Nejčastěji bývá zachycen na ortofoto mapě, příp. na katastrální mapě.

Situační výkres širších vztahů
Situační výkres širších vztahů slouží pro zaznačení hranic dotčeného území.

Katastrální situační výkres

Katastrální situační výkres využívá jako podkladu katastrální mapu, do které je zakreslen stavební pozemek a umístění stavby včetně vazeb na okolí, to znamená, že obsahuje čísla a hranice parcel a majetkoprávní vztahy.

Katastrální situační výkres
Katastrální situační výkres

Koordinační situační výkres

Koordinační situační výkresy jsou nejpodrobnější a slouží zejména pro umístění stavby na pozemku s vyznačením odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb na nich umístěných. Rovněž se využívají pro zakreslení doplňkových staveb, jako jsou různé altány, bazény, kůlny nebo skleníky a pro koordinaci inženýrských sítí a domovních přípojek včetně napojení na hlavní řady. Dále také pro vyznačení komunikací, zpevněných ploch a dopravního řešení i s parkovacími místy. Najdeme zde také vyznačená ochranná a bezpečnostní pásma, zábory a řešení vegetace.


Projekt - nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty-IN
Na co projektová dokumentace bude?

Popis budovy

Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Koordinační situační výkres se v případě ohlášení stavby stavebnímu úřadu využívá jako podklad pro zaznačení souhlasu souseda se stavbou.

Koordinační situační výkres
Koordinační situační výkres zachycuje umístění stavby vzhledem k okolním budován a hranicím pozemku, dále zachycuje umístění inženýrských sítí a přístupových cest.

Speciální situační výkresy

Speciální situační výkresy se zpracovávají v případě speciálních požadavků stavebních objektů, technologických zařízení nebo inženýrských sítí. Může to být například i situace vegetace nebo dopravy včetně vyznačení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Způsoby znázornění v situačních výkresech

Navrhované stavební objekty se zakreslují do situace pouze obrysem a pro zvýraznění je možné použít šrafování nebo barevnou plochu. Obrys se kreslí velmi tlustou plnou čárou, pro objekty pod zemí se použije čára čerchovaná. Pro zakreslení inženýrských sítí se používají předepsané značky. Situace se kreslí jednobarevně nebo barevně, což je podstatně přehlednější.

Situační výkresy jsou podstatnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby. V následujícím článku naleznete, co vše musí obsahovat projekt rodinného domu.

Tip: Potřebujete projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Projekt - nazávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Projekty
Na co projektová dokumentace bude?
Střecha objektu bude...
Stavba bude...
Projektová dokumentace bude obsahovat...

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů