leaderboard

Výpovědní lhůta z nájmu dle Nového občanského zákoníku

kalkulace_Porfix
kalkulace_Porfix

I výpověď z nájmu má svá pravidla, která byste měli znát, pokud se chcete vyhnout budoucím problémům s neplatiči nebo se nechcete dostat do střetu se zákonem. Výpovědní lhůta z nájmu je upravena Novým občanským zákoníkem v předpise č. 89/2012 Sb. ve znění od 1. 1. 2021.

Důvody k výpovědi z nájmu

Nájemní smlouva na dobu určitou

Důvody k výpovědi mohou být různého charakteru. Pakliže pronajímáte investiční byt s nájemní smlouvou na dobu určitou, jde především o hrubé porušení nájemní smlouvy v rámci poškozování bytu a vybavení bytu, neplacení nájemného a nákladů za služby alespoň 3 měsíce nebo užívání bytu třetí osobou, která není uvedena v nájemní smlouvě tzv. podnájem. K ukončení nájmu mohou vést také dlouhodobé stížnosti jiných osob, které v domě bydlí, na nájemníky vašeho bytu. Dále je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

Nájemní smlouva na dobu neurčitou

Nájemní smlouva na dobu neurčitou může být vypovězena z výše uvedených důvodů, ale také tehdy, kdy se chcete do vašeho bytu sami nastěhovat, a to z rodinných důvodů, kterými jsou např. rozvod anebo potřebujete byt pro jiného rodinného příslušníka.

Samotnou výpověď a důvod výpovědi musíte vždy uvést písemnou formou doporučeným dopisem, nejlépe s dodejkou. Za písemnou formu výpovědi lze považovat i email.

Za zmínku stojí výjimka výpovědi z nájmu, která byla od 12. března do 31. července 2020. Dle zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Pronajímatel nesměl dát výpověď nájemci, který v tomto období neuhradil nájemné. Neodpadla však povinnost hradit náklady na služby a energie.

Může vás zajímat: Kdy je potřeba ohlášení rekonstrukce bytu a jak postupovat při vyřízení ohlášení?


Jakého odborníka hledáte?

gif - poptávka
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Standardní délka výpovědní lhůty z nájmu

Pokud není domluveno mezi pronajímatelem a nájemcem jinak, standardní výpovědní lhůta z nájmu na dobu určitou i na dobu neurčitou jsou 3 měsíce.

Výpovědní lhůta z nájmu je minimálně 3 měsíce.
Výpovědní lhůta z nájmu je minimálně 3 měsíce.

Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

kalkulace_Porfix

Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

kalkulace_Porfix

Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned.

Tip: Pokud hledáte projektanta, statika, geodeta, nebo jakéhokoli jiného odborníka přes stavby, na konci článku jsme pro vás připravili formulář. Zdarma a s minimem starostí si tak najdete toho nejvýhodnějšího ve vašem okolí.

Od kdy začíná výpovědní lhůta z nájmu běžet

Je-li nájem vypovídán s výpovědní dobou, začíná výpovědní lhůta běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy výpověď druhé straně došla. (Např. výpověď je doručena 15. 12. a výpovědní lhůta začíná běžet 1. 1.). U výpovědi bez výpovědní doby nájem zaniká doručením výpovědi druhé straně nájemního vztahu.

Jaká je minimální výpovědní lhůta z nájmu dle zákona?

Standardní a minimální lhůta pro výpověď z nájmu jsou 3 měsíce. Pokud nájemce poruší hrubě své povinnosti, které to jsou je uvedeno výše v článku, může jej pronajímatel vyhodit z bytu bez výpovědní lhůty. Výpověď musí být vždy písemná a je nutné v ní uvést důvod, proč byl nájemní vztah ukončen.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 
Exit Popup - obecná-min