Výpovědní lhůta z nájmu dle Nového občanského zákoníku

I výpověď z nájmu má svá pravidla, která byste měli znát, pokud se chcete vyhnout budoucím problémům s neplatiči nebo se nechcete dostat do střetu se zákonem. Výpovědní lhůta z nájmu je upravena Novým občanským zákoníkem v předpise č. 89/2012 Sb. ve znění od 1. 1. 2021.

Důvody k výpovědi z nájmu

Nájemní smlouva na dobu určitou

Důvody k výpovědi mohou být různého charakteru. Pakliže pronajímáte investiční byt s nájemní smlouvou na dobu určitou, jde především o hrubé porušení nájemní smlouvy v rámci poškozování bytu a vybavení bytu, neplacení nájemného a nákladů za služby alespoň 3 měsíce nebo užívání bytu třetí osobou, která není uvedena v nájemní smlouvě tzv. podnájem. K ukončení nájmu mohou vést také dlouhodobé stížnosti jiných osob, které v domě bydlí, na nájemníky vašeho bytu. Dále je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

Nájemní smlouva na dobu neurčitou

Nájemní smlouva na dobu neurčitou může být vypovězena z výše uvedených důvodů, ale také tehdy, kdy se chcete do vašeho bytu sami nastěhovat, a to z rodinných důvodů, kterými jsou např. rozvod anebo potřebujete byt pro jiného rodinného příslušníka.

Samotnou výpověď a důvod výpovědi musíte vždy uvést písemnou formou doporučeným dopisem, nejlépe s dodejkou. Za písemnou formu výpovědi lze považovat i email.

Za zmínku stojí výjimka výpovědi z nájmu, která byla od 12. března do 31. července 2020. Dle zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Pronajímatel nesměl dát výpověď nájemci, který v tomto období neuhradil nájemné. Neodpadla však povinnost hradit náklady na služby a energie.

Může vás zajímat: Kdy je potřeba ohlášení rekonstrukce bytu a jak postupovat při vyřízení ohlášení?


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Standardní délka výpovědní lhůty z nájmu

Pokud není domluveno mezi pronajímatelem a nájemcem jinak, standardní výpovědní lhůta z nájmu na dobu určitou i na dobu neurčitou jsou 3 měsíce.

Výpovědní lhůta z nájmu je minimálně 3 měsíce.
Výpovědní lhůta z nájmu je minimálně 3 měsíce.

Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

Nájemce odevzdá byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned.

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Od kdy začíná výpovědní lhůta z nájmu běžet

Je-li nájem vypovídán s výpovědní dobou, začíná výpovědní lhůta běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy výpověď druhé straně došla. (Např. výpověď je doručena 15. 12. a výpovědní lhůta začíná běžet 1. 1.). U výpovědi bez výpovědní doby nájem zaniká doručením výpovědi druhé straně nájemního vztahu.

Jaká je minimální výpovědní lhůta z nájmu dle zákona?

Standardní a minimální lhůta pro výpověď z nájmu jsou 3 měsíce. Pokud nájemce poruší hrubě své povinnosti, které to jsou je uvedeno výše v článku, může jej pronajímatel vyhodit z bytu bez výpovědní lhůty. Výpověď musí být vždy písemná a je nutné v ní uvést důvod, proč byl nájemní vztah ukončen.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů