Vývoz žumpy od 1. 1. 2019. Kolik stojí vývoz žumpy?

1.1.2019 vešla v účinnost novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), která obsahuje přechodné ustanovení. Dle něj je vlastník jímky podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let. Pokud tedy objekt není v současnosti napojen na obecní kanalizaci a o vyvážení odpadních vody se vlastník nemovitosti nestará, do budoucna by mohl mít problém. Jak tedy dokládat řáný vývoz žumpy?

V budoucím znění Zákona č. 113/2018 Sb., který má vejít v účinnost počátkem roku 2021, je v § 38 odst. 8 uvedeno:

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Provoz a vývoz žumpy – pokuty

Pokud by vlastník na vyzvání doklady o odvozu a likvidaci odpadních vod nepředložil, hrozí mu za tento přestupek dle § 116 odst. 2 písm. a pokuta do výše až 20 000 Kč. Pokud se navíc prokáže, že vlastník neučinil při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí, může mu být udělena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Abyste se jako majitel bezodtokové jímky nedostal do průšvihu a nemusel zaplatit vysokou pokutu, je tedy lepší zajistit vývoz žumpy.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pozor: Nepleťte si pojmy septik a žumpa. Jedná se o dvě různé věci. Jaký je rozdíl mezi septikem a žumpou?

Kolik stojí vývoz žumpy?

Cena za vývoz žumpy a likvidaci odpadní vody závisí na lokalitě, vzdálenosti a objemu jímky. Celková cena za vývoz jímky za rok je také ovlivněna spotřebou vody, resp. produkcí odpadní vody, což je ovlivněno jednak počtem osob v domácnosti a také způsobem jejich hospodaření s vodou.

V tabulce jsou uvedeny přibližné ceny za vývoz odpadní vody. Cena se skládá zpravidla z fixní ceny za velikost cisterny, výjezd cisterny a počet ujetých kilometrů na místo jímky a dále na místo likvidace odpadních vod.

Velkost cisterny v m3 Cena za vývoz jímky s DPH (Kč) Cena za výjezd vozidla (Kč) Cena za ujetý kilometr (Kč/km)
3 1300 – 2200 300 – 800 15 – 20
7 1500 – 2400 300 – 800 20 – 25
10 1800 – 2800 300 – 800 30 – 35
12 2200 – 3500 300 – 800 30 – 45

Kolik odpadní vody člověk vyprodukuje?

Obecně se tvrdí, že člověk spotřebuje denně přibližně 100 litrů vody. Jedná se však o odhad a skutečná čísla mohou být různá. Ve většině případů je spotřeba nižší, a to okolo 80 litrů na osobu za den. Průměrná spotřeba vody je individuální, závisí na zvyklostech osoby a její šetrnosti.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

Pokud budeme uvažovat s produkcí 80 litrů odpadní vody na osobu a den, tak v případě 4 členné rodiny bude žumpa o velikosti 10 m3 naplněna během jednoho měsíce, což představuje měsíční náklady ve výši 2000 – 3500 Kč na vývoz žumpy. Je tedy evidentní, že tento způsob nakládání s odpadními vodami není ekonomický a pokud je to technicky možné, je výhodnější napojit nemovitost na obecní kanalizaci či postavit malou domácí čistírnu odpadních vod.

Z důvodu finanční náročnosti se bezodtokové jímky nachází zpravidla u méně často využívaných rekreačních nemovitostí, kde je produkce odpadní vody nižší než u objektu trvale využívaného.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů