Zesílení krovu a zvýšení únosnosti střechy

soutez

Jestliže plánujete jakoukoli úpravu či rekonstrukci střechy na vaší nemovitosti, tak se budete nejspíše potýkat s problematikou únosnosti střechy, resp. zesílení krovu. Pokud jste se rozhodli, že zainvestujete do výměny střešní krytiny, zateplení krovu či osazení fotovoltaických panelů, zjistěte si nejprve, v jaké kondici je váš krov a zda unese nově vzniklé tíhy a odolávat novým zatížením.

Na rozhodnutí, jestli má vaše střecha dostatečnou únosnost, si povolejte pověřeného statika, který vám vystaví statický posudek, na jehož základě se budete rozhodovat, jak dále postupovat. V případě, že krov nevyhoví statickým požadavkům, tak se budete muset uchýlit i k jeho rekonstrukci, konkrétně tedy ke zvýšení únosnosti jeho zesílením.

Uhnilé zhlaví vazného trámu - zesílení krovu, oprava krovu
V některých případech již zesílení krovu nepřichází v úvahu a je nutné řešit celkovou rekonstrukci krovu. Na snímku lze vidět uhnilé zhlaví vazného trámu.

Statické posouzení střechy

Statický posudek od vyškoleného statika je v každém případě prvním krokem, který musíte provést v případě, že plánujete jakékoli stavební úpravy v oblasti střechy. Často se totiž stává, že má majitel pocit, že jeho krov je zcela v pořádku a není tedy důvod, proč by neunesl i větší zatížení způsobené například novou krytinou nebo tepelnou izolací. Bohužel, pro laické oko, může zůstat spousta věcí skryta, a na pohled zdravý trám může být klidně napaden dřevokazným hmyzem či houbou. Tím pádem se sníží i jeho únosnost.

Statický posudek ukáže směr

Právě za tímto účelem je vždy vhodné povolat specializovaného statika, který na základě původních i nově vzniklých zatížení vyhodnotí, zda je potřeba provést úpravu krovu či nikoli. Výsledkem jeho práce je statický posudek, podle kterého budete nadále postupovat. Aktuální cena takového statického posudku se pohybuje v rozmezí 6 000-10 000 Kč. Je ale nutné počítat s tím, že někteří statici si účtují také osobní konzultace na místě stavby anebo urychlení běžné doby trvání procesu, takže se ve výsledku můžete dostat skoro až na dvojnásobek uvedené ceny. Každopádně věřte tomu, že je to stále menší investice, než opravy a náklady v případě, že vám střecha po nově vzniklou tíhou spadne na hlavu.

Únosnost střechy

Celková únosnost střechy se stanoví statickým výpočtem na základě kombinací různých druhů zatížení. Statický výpočet bývá přesně stanoven technickou normou a je prováděn, jak je již výše zmíněno, školeným statikem. Co všechno ale ovlivňuje celkovou únosnost a odolnost střešní konstrukce?


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka - IN3

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

  • stálé zatížení – do této skupiny zatížení patří zatížení od samotné konstrukce kovu. Obecně se jedná o druh zatížení, které je v čase neměnné, tudíž sem krom střešní krytiny řadíme také zatížení od izolace, latí, kontralatí či právě nově osazených fotovoltaických panelů. U střešní krytiny však dochází k největším rozdílům v celkové tíze. V případě plechové krytiny je totiž průměrná tíha cca 5 kg/m2. Oproti tomu průměrná tíha keramické krytiny, tedy střešních tašek, je téměř desetinásobná a pohybuje se okolo 40–50 kg/m2. Určitě je vám jasné, jaký výsledný rozdíl v zatížení taková výměna střešní krytiny udělá.
  • proměnné zatížení – jiným výrazem také nahodilé zatížení, které zahrnuje všechny zatížení, která se v průběhu času mění. Obecně sem řadíme klimatické vlivy na střešní konstrukci, a to tedy hlavně působení větru a tíhu sněhu. Tento druh zatížení se počítá podle oblasti, ve které se daná nemovitost nachází. Je jasné, že střechy na Jižní Moravě nebývají navrženy na stejné sněhové podmínky jako střechy domů v Alpách. Proto se při výpočtu vychází z map sněhových a větrných oblastí.
  • mimořádné zatížení – v této kategorii se vyskytují zatížení, které nastávají jen výjimečně, například v důsledku katastrofických událostí. Řadí se sem tedy zemětřesení, tornáda nebo laviny. V našich podmínkách jsou zatížení v této kategorii ty nejméně důležitá, neboť tyto katastrofické scénáře nejsou v ČR příliš časté.

Na únosnost krovu má vliv i stáří

Všechny výše zmíněné zatížení tedy mají vliv na celkovou únosnost krovu. Krom zatížení únosnost ovlivňuje také stáří a materiál konstrukce. Vlivem vlhkosti či jiných vlivů může krov postupem času ztrácet svou únosnost, takže v případě starších domů, u kterých nebylo provedeno statické posouzení, je jeho provedení poměrně důležitou prevencí. Jestliže v nějakém případě statik prokáže nedostatečnou únosnost konstrukce krovu, tak je nutné provést její úpravu, což se v nejjednodušším případě provádí pomocí zesílení krovu.

Zesílení krovu - přeplátování krokve
Může se stát, že některé konstrukční prvky jsou zasaženy dřevokazným hmyzem, nebo jsou působením vlhkosti uhnilé. Před zesílením krovu je nutné tyto zasažené části sanovat.

Zesílení krovu

Může se stát, že na základě statického posouzení se zjistí, že střecha je v takovém stavu, že jediným řešením je kompletní konstrukce krovu a ostatních konstrukčních prvků. To je ovšem až úplně krajní řešení a ve většině případů, je možné mu předejít, právě například zesílením krovu. Jedná se o častou prevenci, kterou si však pojistíte, že vám vlivem zvýšení tíhy střešní konstrukce vaše střecha nespadne na hlavu. Existují různé způsoby, jak dosáhnout zesílení krovu, a tudíž i požadované únosnosti:

1.      Příložkování

Dřevěnými příložkami, které se přiloží ke stávajícím prvkům krovu dojde ke zvýšení únosnosti a snížení průhybu jednotlivých dřevěných prvků. Na příložky se obvykle používají dřevěné hranoly, fošny nebo desky a prkna na bázi dřeva. Pokud je konstrukční prvek namáhaný na ohyb, tak je možné použít příložky z vrchní a spodní strany, a tudíž zvětšit konstrukční výšku prvku. Cílem příložkování je dosažení vyšší únosnosti a zvýšení celkové tuhosti konstrukce krovu.

2.      Zesílení krovu ocelovými konzolami

Jedná se o způsob zesílení krovu za pomocí ocelových konzol, kterými jsou obloženy potřebné konstrukční prvky. V tomto případě je nutné zajistit řádné uchycení konstrukce, aby nedocházelo k žádným pohybům a aby bylo zajištěno správné spolupůsobení sil. Nevýhoda této varianty je její vzhled, protože dřevo je překryto ocelí a je jasné, že takový pohled není příliš lákavý. Proto se toto řešení využívá v prostorech, kde nejsou střešní trámy pohledové, ale skryté, například půdou či podhledem. Existují však už i monolitní pohledové ocelové profily, které jsou speciálně upravené a vymyšlené tak, aby po aplikaci nebyly vidět a nerušily tak celkový estetický dojem.

Tip: Plánujete vlastní projekt? Na konci článku najdete formulář pro porovnání nabídek firem ve vašem okolí. Zdarma a bez práce si tak najdete tu nejvýhodnější.

3.      Přidání konstrukčních prvků

V případě, že vám to rozestupy mezi krokvemi vašeho krovu dovolí, tak se jedná o nejjednodušší způsob, jak zvýšit únosnost střechy. Prostě do stávajících rozestupů mezi krokvemi umístíte další krokve a tím dojde k rovnoměrnějšímu rozdělení působícího zatížení. Při této úpravě je výhodné, aby byly spolu s krokvemi přidány i kleštiny. Tímto úkonem dojde ke zvýšení celkové tuhosti.

Při jakémkoli způsobu zesilování krovu je potřeba dbát na správné provedení a následnou údržbu. Tím, že zároveň se zesílením dořešíte také opravu hydroizolace, aby nedocházelo k navlhání dřevěných prvků, zvýšíte životnost krovu o desítky let. To stejné platí také pro povrchovou úpravu dřeva a impregnaci, která chrání dřevo proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Zkrátka, když už se něco dělá, tak nejlépe se vším všudy.

dodavatel

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů