Jak postavit klenutý prefabrikovaný sklep?

Taky se vám líbí klenuté vinné sklepy? A chcete mít takový vinný sklep u vás doma na zahradě? Žádný problém. S betonovými prefabrikovanými sklepy můžete mít plnohodnotný zahradní sklep pro skladování vína, ovoce a zeleniny.

Proč si postavit zahradní sklep?

Sklep, jakožto podzemní stavba chráněna před slunečními paprsky, dokáže udržet konstantní teplotu a vlhkost vnitřních prostor. Jelikož je sklep zpravidla celý pod úrovní terénu, celoročně se ve sklepě pohybuje teplota okolo 5 – 13 °C. Tím pádem je sklep ideálním místem pro dlouhodobé skladování ovoce, zeleniny, vína, ale i zavařenin a jiných potravin. Velký klenutý sklep však nemusí sloužit pouze pro skladování potravin, ale i pro stylové posezení u sklenky dobrého vína. Vícezónové sklepy mohou být rozděleny na několik částí, které mohou být vytápěny například krbem. Kompletní sociální zázemí je taktéž samozřejmostí, tudíž plnému využití sklepa nic nebrání.

Z čeho klenutý sklep postavit?

Zahradní klenuté sklepy nyní zažívají velký boom, a to především díky cenové dostupnosti a rychlé realizaci. Výrobou klenutých klepů se zabývá několik firem, z nichž každá na trh dodává jiné systémové řešení. Z konstrukčního hlediska lze tyto sklepy rozdělit na montované prefabrikované sklepy a polo-montované prefabrikované sklepy.

Prefabrikované betonové sklepy montované jsou složeny z několika segmentů. Těmto sklepům je věnován článek Betonové prefabrikované zahradní sklepy. Jedná se nejčastěji o půlkruhovou, nebo eliptickou klenbu tl. 150 – 200 mm a šířky 1 – 2 m. Šířka klenby je v její patě až 6 m a výška klenby je cca 2,5 – 3 m. Díky tomu, že je sklep skládán z jednotlivých segmentů, může být sklep neomezeně dlouhý. Jednotlivé prefabrikované segmenty se k sobě sesadí těžkou technikou a ukotví. Na vnějším povrchu pak již stačí realizovat hydroizolaci a případně i tepelnou izolaci pro případě, že sklípek bude využíván k pobytu osob. Jedná se vlastně o hotovou stavbu, která se osadí na základovou betonovou desku, zaizoluje se a zahrne zeminou.

Prefabrikované sklepy polo-montované jsou taktéž postaveny z betonových segmentů, ovšem výstavba sklepu je založená na jiném principu.  Jedná se totiž pouze o nosná betonová „žebra“ v určitém osovém rozestupu, která určí tvar sklepu a následně je prostor mezi těmito žebry vyplněn betonovými či keramický vložkami. Betonové segmenty lze použít pro zhotovení klenby přímo na základové desce nebo mohou být osazeny na předem vyzděné obvodové stěny. Segmenty jsou taktéž vhodné pro rekonstrukci zahradního sklepu, u kterého mohou být původní stěny ponechány a betonové segmenty se ukotví přímo na ně.

Prefabrikované segmenty se ukládají na nosný podklad v určených osových roztečích a následně se mezi ně vyskládají nosné vložky, na jejichž povrchu se zhotoví výztuž a celá konstrukce se zmonolitní vrstvou betonu.

Jak postavit prefabrikovaný zahradní sklep – postup

Samotnou stavbu sklepa předchází zhotovení projektové dokumentace a v některých případech i vyřízení stavebního povolení. V místě budoucího sklepa je vhodné znát podloží a hloubku podzemní vody. Neznámé složení podloží či vysoká hladina podzemní vody může při stavbě činit značné potíže.

Zemní práce

Pro stavbu sklepa je nutné zhotovit stavební jámu v takové velikosti, aby na každé straně budoucího sklepa byl výrobcem/projektem požadovaný manipulační rozměr. V případě, že je výkop hlubší více jak 1,5 m, je nutné stěny buď svahovat, příp. pažit, aby nedošlo k sesuvu půdy a zborcení výkopu. Pokud je vysoká hladina podzemní vody, bude taktéž nutné zajistit odčerpání této vody. Některé typy zahradních sklepů mohou být buď celé pod úrovní terénu či případně z části nad terénem. Sklepy dokonce mohou být postaveny nad úrovní terénu a následně kolem dokola obsypány zeminou v požadované tloušťce.

Základová deska betonového sklepu

Pod sklepem je nutné zhotovit nosné základy. Buď budou použity základové pasy, nebo základová deska. Hlavní rozdíl je v tom, zda si přejete mít sklep vlhký, či suchý. Pokud si přejet mít sklep vlhký, čeká vás realizace základových pasů, na které přijde hydroizolace a následně konstrukce klenutého sklepu. Podlaha vlhkého sklepu je zhotovena například ze zámkové dlažby na štěrkovém podsypu. Pokud si přejete mít sklep suchý, volte betonovou základovou desku, na které se po celé ploše zhotoví hydroizolace z asfaltových pásů či z PVC fólie.

Základy musí být založeny na vrstvě štěrkového podsypu tl. cca 150 mm a frakce 16/32 mm. Základy musí být vybetonované z dostatečně pevného betonu v projektované tloušťce tak, aby se docílilo patřičné únosnosti základů.

Ať již budete mít sklep suchý či vlhký, vždy je dobré kolem základů sklepů položit drenážní potrubí, které bude odvádět přebytečnou vlhkost. Drenážní potrubí se ukládá do štěrkopískového obsypu v úrovni základové spáry po celém obvodě stavby.

Po vytvrdnutí betonu se na základech zhotoví hydroizolace, kterou je nutné chránit před mechanickým poškozením.

Osazení prefabrikovaných klenutých segmentů

Betonové prefabrikované klenby se osazují na základ buď ručně, nebo pomocí jeřábu a bagru (záleží na velikostech a hmotnostech segmentů). Výstavbu sklepů z velkoformátových segmentů zajišťuje zpravidla sám výrobce s pomocí těžké techniky a školenými techniky, kdežto výstavbu menších kleneb z betonových „žeber“ můžete provádět svépomocí.

S výstavbou klenby se začíná hned za štítovou zdí, kde se osadí betonové žebro a provizorně zafixuje proti překlopení. K oběma patám první klenby se položí vložky, které udávají pozici další betonové klenby s jistou vůlí. Další klenba se osadí na podklad v požadované osové rozteči. Ve vrcholu klenby se taktéž osadí jedna výplňová vložka určující polohu druhé klenby. Po osazení vložky se překontroluje, zda je konstrukce vodorovná/svislá, případné nerovnosti se vyrovnají a následně se obě betonové klenby svážou vázacím drátem, aby vytvořily stabilní celek. Obdobným způsobem se pokračuje dále až k druhé štítové stěně sklepa.

Po osazení všech kleneb se mezi klenby osadí všechny výplňové vložky na maltu vápennocementvou. Konstrukce klenutého stropu se následně ze spodní strany podepře nosnými stojkami.

Z vrchní strany klenby se na vložky položí armovací ocelová síť s přesahy alespoň 100 – 150 mm a následně se dle projektu provede bednění a betonáž krycí desky požadované tloušťky, na které se zhotoví hydroizolace. Podepření stropu je možné odstranit po cca 2 – 3 týdnech, jakmile betonová deska dosáhne potřebné pevnosti.

Může Vás zajímat: Betonové prefabrikované sklepy jsou sice nádherné, nicméně jsou oproti alternativám poměrně drahé. Už jste slyšeli o plastových prefabrikovaných sklepech?

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Hydroizolace betonového sklepu

Aby do sklepa neprosakovala voda, je nutné sklep kvalitně izolovat ze všech stran. Izolace se nejčastěji provádí z asfaltových pásů. Ty se na betonovou konstrukci natavují celoplošně plamenem s přesahem alespoň 100 mm. Po provedení hydroizolace je třeba ji chránit před poškozením buď geotextílií, nebo nopovou fólií (jak správně položit nopovou fólii?). Po dokončení hydroizolace je možné sklep zahrnout zeminou a provést dokončovací práce a terénní úpravy.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů