Hydroizolace spodní stavby – asfaltový pás – návrh, technologický postup, ochrana

nacenění

Dům je nutné chránit před podzemní a vzlínající vlhkostí, která by znehodnotila konstrukce domu a zapříčinila vznik vlhkých map na stěnách a případný výskyt plísní. Kvalita provedení hydorizolace spodní stavby určuje životnost domu.

Hydorizolace však nechrání stavbu jen před vlhkostí, ale i před radonem, což je škodlivý plyn uvolňující se z podloží pod domem. Při vysoké koncentraci je zdraví nebezpečný.

Asfaltové hydroizolační pásy – přehled

Dříve se jako hydroizolace základů proti zemní vlhkosti používala IPA. Jednalo se o papírovou lepenku, která byla z obou stran opatřena asfaltem. Jelikož papír není vodě odolný, časem se rozmočí a steří, IPA nevydržela dlouho a první poruchy hydroizolace se objevily v soklové části domu.

V dnešní době se již IPA pro izolování nepoužívá, dnes jsou pro hydroizolaci spodní stavby vyráběny a dodávány asfaltové pásy skládající se z několika vrstev, včetně asfaltové krycí vrstvy a nosné vložky, která dává pásu jistou pevnost.

Oxidovaný a modifikovaný asfaltový pás

Oxidované asfaltové pásy jsou plastické a neodolávají dobře nízkým teplotám. Při poklesu teploty pod bod mrazu může dojít při ohýbání pásu k tvorbě trhlinek, které výrazně zhoršují hydroizolační vlastnosti pásu. Oxidované pásy také nejsou odolné UV záření, měly by proto být chráněny minerálním posypem, případně být zabudované ve skladbě hydroizolačního souvrství tak, aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření.

Asfaltové pásy modifikované (SBS nebo APP) jsou na rozdíl od oxidovaných pásů elastické a odolávají teplotám až do -25 °C. Jsou odolné UV záření a mají vyšší pevnost. Ve srovnání s oxidovanými pásy jsou mnohem odolnější a jsou tedy vhodné všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na pevnost, odolnost a životnost materiálu.

hydroizolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů
Hydroizolace základů domu asfaltovými pásy

Nosná vložka asfaltového pásu

V minulosti se jako nosná vložka asfaltového pásu používal především papír, který, jak se později zjistilo, není pro izolaci základových konstrukcí, vhodný.

Papír po určité době nahradily nenasákavé vložky z polyesteru, skelné a kovové nosné vložky, příp. jejich kombinace. Nosná vložka asfaltového pásu určuje jeho pevnost a způsob použití.

Nosná vložka je, příp. není chráněna krycí vrstvou – odtud označení asfaltových hydroizolačních pásů typu A, R, S.

Asfaltové pásy typu A jsou pásy s nosnou vložkou, která je napuštěná asfaltem (térpapír), pásy typu R jsou pásy s nosnou vložkou, která je kryta max. 1 mm asfaltu a pásy typu S, která mají povrch speciálně upravený tak, aby bylo pásy možné natavovat a svařovat plamenem.

Pro izolaci spodní stavby proti radonu nelze nikdy použít pouze asfaltový pás s hliníkovou vložkou. Pás musí být doplněn o další asfaltový pás s nekovovou vložkou.

Nejčastější typy asfaltových pásů

GLASTEK 30 STICKER ULTRA – modifikovaný asfaltový pás tl. 3 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, samolepicí asfaltový pás

GLASTEK AL 40 MINERAL – modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm s AL fólií kašírovanou skleněnými vlákny a s minerálním posypem

SKLOBIT 40 MINERAL – oxidovaný asfaltový pás tl. 4 mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnným minerálním posypem

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL – modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm s vložkou s polyesterové rohože a jemnozrnným posypem

ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL – modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm s vložkou s polyesterové rohože a jemnozrnným posypem

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnným posypem

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


DEKBIT V60 S35 – oxidovaný asfaltový pás tl. 3,5 mm s vložkou ze skleněné rohože opatřen separační PE fólií

BITAGIT 35 MINERAL – oxidovaný asfaltový pás tl. 3,5 mm s vložkou ze skleněné rohože opatřený separační PE fólií

ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL – modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm s vložkou z polyesteru s jemnozrnným posypem

SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL – modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm s vložkou ze skleněné tkaniny s jemnozrnným posypem

IPA V60 S35 – oxidovaný asfaltový pás tl. 3,5 mm s nosnou vložkou ze skelné rohože

DEKGLASS G 200 S40 – oxidovaný asfaltový pás tl. 3,5 mm s vložkou ze skleněné tkaniny opatřený separačním minerálním posypem

BITAGIT 40 AL+V60 MINERAL RADON – oxidovaný asfaltový pás tl. 4 mm s Al fólií kašírovanou skleněnými vlákny opatřený separačním minerálním posypem

DEKBIT AL S40 – oxidovaný asfaltový pás tl. 4 mm s Al fólií kašírovanou skleněnými vlákny opatřený separačním minerálním posypem

Vysvětlení názvů jednotlivých asfaltových pásů

Z názvu asfaltového pásu je vcelku jednoduše odhadnout o jaký typ pásu se jedná. Zde je vysvětlení pár zkratek, které pomůžou s orientací.

30;35;40;50 – číslo udává desetinásobek tloušťky asfaltového pásu

S – označuje typ pásu, který je možné natavit na podklad plamenem (S – svařitelný)

Glass, Sklo  – nosná vložka asfaltového pásu ze skelného vlákna, rouna, nebo tkaniny

Mineral – separační minerální jemnozrnný posyp asfaltového pásu

Elastek – asfaltové páry modifikované s polyesterovou vložkou


Čtetě dále: Jak správně položit hydroizolaci naleznete v článku Jak postavit dům – Hydroizolace spodní stavby rodinného domu


Návrh hydroizolace spodní stavby

Návrh hydroizolace základů je široké téma a vždy záleží na požadavcích investora a na odborném návrhu projektanta.

Hydroizolace spodní stavby se navrhuje na základě hydrofyzikálního namáhání izolované konstrukce.

Fydrofyzikální namáhání se dělí do 6 skupin – A – vodní pára, B – vzlínající voda, C – volně stékající voda, D – proudící nebo hnaná voda, E – tlaková voda a F – srážková povrchová a odstřikující voda.

Ke každé této skupině je na základě přístupnosti izolace definovaná minimální doporučená skladba hydroizolace spodní stavby. Například pro klasickou základovou desku rodinného nepodsklepeného domu postačí jeden oxidovaný, nebo modifikovaný asfaltový pás typu S (například GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). V případě svislých, nebo vodorovných konstrukcí umístěných pod zeminou nad hladinou podzemní vody postačí 2 asfaltové modifikované pásy typu S, které jsou mezi sebou plošně spojené s vystřídanými spoji.

Použitá izolace také musí sloužit jako ochrana proti radonu, jehož intenzita uvolňování z podloží je různá a je určena tzv. radonovým indexem. Čím vyšší radonový index, tím lepší musí být ochrana proti nebezpečnému radonu.

Technologický postup – hydroizolace spodní stavby asfaltovými pásy

 Příprava podkladu a okrajové podmínky realizace

Silikátový podklad (beton, zdivo), na který se asfaltový pás natavuje, musí být rovný, suchý, bez nečistot, prachu, ostrých předmětů, hrubých částic, mastnoty a vápenného mléka. Důležité je také odstranit všechny ostré hrany, které by mohly asfaltový pás protrhnout a případné výtluky a díry v desce zapravit betonovou mazaninou. Takto připravený podklad je vhodné napenetrovat asfaltovým penetračním lakem. Ten se nanáší celoplošně kartáčem či válečkem dle technologického postupu uvedeného v technickém listu výrobku, nebo na jeho obalu. Po nanesení penetrace je nutné dodržet technologickou přestávku, a to alespoň 1 den.

Asfaltové pásy modifikované se mohou natavovat při teplotě vzduchu alespoň +5 °C, oxidované při teplotě vzduchu alespoň +10 °C, avšak některé modifikované pásy je možné natavovat již při -5 °C. Asfaltové pásy nelze natavovat při nepřízni počasí během deště či sněžení.

Natavení asfaltových pásů

Asfaltové pásy se na základovou desku s aplikovanou penetrací pokládají tak, aby přesah izolace pásu přes okraj základové desky činil alespoň 300 mm. Asfaltový pás se plamenem dostatečně nataví tak, aby asfalt tekl a dokonale přilnul k podkladu. Asfaltový pás se taví propanbutanovým hořákem za postupného odrolování pásu.

Příčné přesahy jednotlivých pásů jsou minimálně 100 mm, lépe 150 mm. Podélné přesahy pásů jsou minimálně 80 mm, lépe 100 mm. Asfaltové pásy musí být vůči sobě posunuty tak, aby v jednom místě nepotkaly více jak 3 spoje (jinak řečeno aby nevznikl průběžný příčný spoj asfaltových pásů).

V případě, že je hydroizolaci nutné natavit ve dvou či více vrstvách, druhá vrstva hyroizolace se pokládá tak, aby její podélný okraj ležel v polovině šířky pásu ve vrstvě pod ní a její příčný okraj ležel alespoň o 300 mm od příčných spojů nižší vrstvy. Všechny pásy se pokládají v jednom směru, nekříží se a natavují se mezi sebou celoplošně.

Ochrana hydroizolačního souvrství

Po natavení asfaltových pásů je nutné hydroizolaci chránit proti poškození, zejména proti protržení, nebo prořezání.

Hydroizolaci základové desky je možné chránit položením geotextílie o hmotnosti 500 g/m2, položením polystyrenu, nebo zhotovením betonové mazaniny či anhydritového potěru, na který přijde další skladba podlahové konstrukce.

Hydroizolace svislých stěn se nejčastěji chrání deskami z extrudovaného polystyrenu XPS. Ty také slouží jako tepelná izolace soklu a suterénu. Desky z polystyrenu XPS jsou nenasákavé a je možné je tedy zahrnout zeminou. Na podklad se pouze dočasně lepí, následně se přitíží zeminou. Polystyrenové desky se mechanicky nekotví! Dalším možným způsobem je zhotovit přizdívku z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou, nebo hydroizolaci spodní stavby chránit nopovou fólií. Ta zároveň vytváří mikroventilační vrstvu přispívající k lepšímu odvodu vlhkosti od stěny budovy.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Obecná poptávka

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů