Jak získat dodatečné stavební povolení?

Vlastníte černou stavbu? Pak byste měli do konce roku 2021 vyřídit dodatečné stavební povolení. V opačném případě se může stát, že vám stavební úřad nařídí odstranění stavby. Jak tedy získat dodatečné stavební povolení a co k tomu budete potřebovat?

Černá stavba – definice

Nejprve zmíním, co je to černá stavba. Černá stavba je dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. stavba, která je prováděná nebo provedená bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena.

Rozhodnutím vyžadovaným stavebním zákonem se v tomto případě rozumí dle typu a velikosti stavby ohlášení stavby, nebo stavební povolení a územní souhlas, nebo územní rozhodnutí. Jednodušší záměry vyžadují pouze ohlášení stavby, složitější a větší stavby vyžadují stavební povolení.

Stavební záměry realizované v zastavěném území či v zastavitelné ploše, u kterých se poměry v území podstatně nemění a záměry nevyžadují nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu vyžadují územní souhlas, v opačném případě je potřeba vyřídit územní rozhodnutí.

Kde zjistit, zda lze dodatečné stavební povolení vyřídit?

Tuto informaci zjistíte nejlépe na samotném stavebním úřadě. Černou stavbu lze dodatečně povolit, pokud stavebník, nebo vlastník nemovitosti prokáže, že:

a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,

c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Dodatečné stavební povolení – co budete potřebovat k vyřízení

Pokud se jedná o stavbu, která vyžaduje stavební povolení, musí žadatel o dodatečné stavební povolení předložit podklady předepsané k žádosti o stavební povolení (žádost o stavební povolení – postup). Pokud stavební záměr vyžaduje pouze územní rozhodnutí, žadatel musí předložit podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí.

Legalizace stavby vyžadující stavební povolení

Konkrétněji – pokud stavba vyžaduje stavební povolení, žadatel musí k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona předložit následující přílohy:

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Legalizace stavby - dodatečné stavební povolení
Jak zařídit dodatečné stavební povolení pro černou stavbu?

a) souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a,

b) územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas, pokud je jejich vydání tímto zákonem vyžadováno a nevydal je stavební úřad příslušný k povolení stavby,

c) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se společné závazné stanovisko podle § 4 odst. 7,

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

e) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část.

Pozn.: Pakliže se jedná o již postavenou stavbu, ke které se nedochovala původní projektová dokumentace, je potřeba ke stavbě nechat zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci – pasport stavby.

f) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Legalizace stavby vyžadující územní rozhodnutí

Pokud stavba vyžaduje pouze územní rozhodnutí, žadatel musí k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle stavebního zákona předložit následující přílohy:

a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7 nebo závazné stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, anebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část.

Více informací naleznete v článku „Legalizace stavby, aneb jak získat dodatečné stavební povolení?“ a také v článku „Kolik stojí legalizace černé stavby?

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů