Kdy a proč zaměřit a vytyčit pozemek?

Zaměřování a vytyčování pozemků spadá pod geodetické práce prováděné geodetem či geodetickou kanceláří a rozumí se tím vyznačení hranic pozemků v terénu dle dostupných mapových podkladů z katastru nemovitostí. Vytyčení pozemku je nutné provést v několika případech, které si spolu s postupem vytyčování pozemku uvedeme níže.

Kdy je potřeba pozemek zaměřit a vytyčit?

Pozemek je potřeba zaměřit a vytyčit v těchto případech:

  • Máte vytyčené hranice pozemku a chcete ověřit jejich průběh, tedy upřesnit hranice pozemků a jejich skutečnou výměru. Jedná se o takzvané kontrolní vytyčení.
  • Chcete postavit oplocení a nevíte, kudy přesně hranice pozemků vede.
  • Na pozemku chcete postavit dům. Pozemek proto musíte zaměřit a vytyčit, aby bylo možné dodržet minimální předepsané odstupy stavby od hranic pozemků.
  • V případě, že kupujete, nebo prodáváte pozemek.
  • Vytyčení bude potřeba provést také v případě, když budete chtít pozemek rozdělit na více částí.

Zpřesnění hranic pozemků geodetickým zaměřením

Katastr nemovitostí v současnosti pracuje s několika nejednotnými katastrálními mapami různých přesností, čímž dochází k různým odchylkám mezi mapovými podklady a skutečností. Často se vedou sousedské spory, kdy oba dotčení tvrdí, že je pozemek v jejich vlastnictví, nebo že kdysi dávno v těchto místech vedla hranice pozemků, která zde již není. Tomuto se dá předejít jediným krokem, a sice zaměřením pozemku.

Pokud na pozemku není žádná nesporná hranice (plot, zeď, hraniční znaky), geodet pozemek zaměří dle dostupných mapových podkladů, vytyčí a na základě naměřených dat vyhotoví geometrický plán. V tomto případě je nutné, aby všechny dotčené osoby podepsaly souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic. Pokud je však hranice pozemků vyznačená plotem či zdí, geodet provede zaměření existujících bodů, které zanese do geometrického plánu. Geometrický plán poté slouží jako příloha návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě něhož se v katastru nemovitostí provedou změny.

Vytyčení hranic pozemků pro stavbu plotu či jiné stavby

Stavba plotu vyžaduje zaměření hranic pozemků, stejně tak je hranice potřeba vytyčit při stavbě domu na stavebním pozemku. Pokud se hranice pozemku pouze vytyčí na základě mapových podkladů z katastrálního úřadu, geometrický plán není potřeba, geodet zpracuje vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení (protokol o vytyčení je dostupný na stránkách ČUZK například zde).

Zaměřený pozemek jako podklad pro projektanta

Projektant má za úkol navrženou stavbu „osadit“ na stavební pozemek situovat jak polohově, tak i výškově. K tomu je potřeba pozemek zaměřit a vytvořit mapový podklad pro projekt stavby s geodetickým polohovým a výškovým zaměřením pozemku, na základě kterého provede projektant osazení stavby na pozemku. Především je nutné, aby stavba byla osazena v minimálních vzdálenostech od hranice pozemků a také od sousedních staveb, které jsou zákonem požadovány.

Rozdělení pozemku, změna tvaru pozemku, změna průběhu hranic pozemku

Nastanou případy, kdy je nutné pozemek rozdělit na několik parcel, kus z pozemku oddělit či změnit průběh hranice pozemku. V tom případě se zaměří stávající stav a nový stav s navrhovanými změnami a na základě naměřených hodnot geodet vypracuje geometrický plán. Nové hranice je potřeba zaznačit do katastru nemovitostí, k čemuž poslouží právě vyhotovený geometrický plán. Při změně průběhu hranic je třeba, aby byly přítomné všechny dotčené osoby (vlastníci sousedních parcel), kterých se změna dotkne. Vlastníci sousedních parcel musí podepsat souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic.

Zaměření pozemku pro věcné břemeno

Pokud se bude věcné břemeno vztahovat k celé parcele, není potřeba využívat geodetických prací a věcné břemeno lze do katastru zapsat formou smlouvy. Pokud by se však věcné břemeno vztahoval jen k části parcely, je nutné požádat geodeta o zaměření části pozemku, na které bude věcné břemeno váznout. Geodet pozemek zaměří a zpracuje geometrický plán.

Co je potřeba pro zaměření a vytyčení pozemku?

Pro zaměření a vytyčení hranic pozemků je potřeba obstarat aktuální a historické mapové podklady a informace o průběhu hranic pozemků z katastrálního úřadu. Tyto podklady si můžete vyžádat sami, ale zpravidla si podklady pro měření vyžádá geodet, kterého jste si na zaměření pozemku objednali. Pokud si přejete zaměřit pozemek, budou vám k tomu tedy stačit pouze parcelní čísla pozemků a číslo katastrálního území.

Kolik stojí vytyčení pozemku?

Cena vytyčení pozemku se liší dle rozsahu prací a také dle účelu zaměřování a vytyčování pozemku.

Cena vytyčení hranice pozemku se dle kvality podkladů a dle druhu pozemku pohybuje od 1700,-Kč do 6000,-Kč. Pokud zaměření pozemku vyžaduje zhotovení geometrického plánu (při změně průběhu hranic pozemků, rozdělení pozemků aj.), je cena zaměření a vytyčení pozemku včetně zpracování geometrického plánu 2000 – 8000,-Kč. Cena může být ovšem i vyšší, záleží vždy na účelu zpracování. Geometrický plán pro upřesnění vytyčené hranice je možné pořídit již za 2000 – 3000,-Kč, geometrický plán pro věcné břemeno za 2500 – 3500,-Kč a geometrický plán pro rozdělení pozemku o výměře větší jak 2000 m2 stojí 6000 – 8000,-Kč.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
 

1 komentář u „Kdy a proč zaměřit a vytyčit pozemek?“

  1. Dobrý den, chtěla bych se zeptat,dcera si s přítelem koupili nový domek, už i oploceny. Soused jim teď dělá zlé, že je plot,bazén,a rybníce. Z částí u něj napozemku.požaduje,nové oplocení,,a ustoupeniz jeho pozemků, nebo je bude žalovat. Ale oni ten domek koupili se vším všudy.děkuji za vysvětlení.

Komentáře nejsou povoleny.