Ochranná pásma a stavební pozemek – jak vás mohou omezit

Při koupi pozemku k výstavbě rodinného domu si dávejte pozor na ochranná pásma. Ochranná pásma se vztahují k dopravní nebo technické infrastruktuře obce. Dochází jimi k omezení vlastnického práva k pozemku. Mohou zasahovat do řešení výstavby domu a někdy musíte strpět opravy a údržbu ze strany třetí právnické osoby.

Je to jasně vymezené území, na kterém je možná jenom činnost, pro kterou je pásmo vymezeno, jakákoli jiná činnost je zakázaná. Informace o ochranných pásmech získáte na stavením úřadě nebo odboru územního plánování. Vlastníky ochranných pásem může být obec nebo vodovody a kanalizace a jiné.

Ochranná pásma jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě (např. zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Kde lze zjistit polohu ochranného pásma

Jak již bylo řečeno, informace ohledně ochranných pásem vám nejrelevantněji podá odbor územního plánovaní pro daný katastr, stavební úřad nebo obec s rozšířenou působností nebo krajský úřad. Zda jsou na pozemku ochranná pásma se také dozvíte z výpisu z katastru nemovitostí, kde jsou zapsána jako věcná břemena. Pokud zjistíte, že na daném pozemku váznou břemena vztahující se k ochrannému pásmu, zjistěte si u správce sítí, jaká opatření a nároky se k ochrannému pásmu vztahují. Tato informace může zásadně ovlivnit váš záměr postavit na pozemku rodinný dům. Je možné, že budete muset upravit i projekt. Nedodržením ochranného pásma vám stavební úřad nevydá stavební povolení a ani stavbu nezkolauduje. Vytvoříte si tím problém, který ve výsledku bude stát mnohem více finančních prostředků než úprava projektu projektantem.

Kdo vytváří ochranné pásmo

Ochranná pásma vytvářejí vlastníci technické infrastruktury jako jsou vodovody a kanalizace, elektrická vedení, vedení plynu, sdělovacích kabelů atd., na základě územního a regulačního plánu obce. Zřizovací orgány jsou povinny pravidelně aktualizovat územně analytické podklady dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Územně analytické podklady slouží ke zjištění a vyhodnocení stavu daného území a omezení změn v území v souladu udržitelného rozvoje daného území.

Kde zjistit ochranná pásma

Pokud chcete sami nahlédnout, kudy vede například kanalizace nebo plynovod, pomůže vám certifikovaný odhadce nemovitostí, který má náhled do placeného mapového portálu. Tento využívá především při odhadu nemovitostí, který slouží například pro banku, jestliže si chcete na koupi pozemku vzít hypotéku. Mapový portál můžete použít také sami, ovšem po registraci a zaplacení poplatku. Bezplatně k nahlédnutí není k dispozici.


Nezávazná poptávka

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Příklady ochranných pásem

Ochranné pásmo plynovodu

V zastavěném území obce platí pásmo 1 m pro přípojky nízkotlakého plynovodu a pásmo 4 m pro přípojky vysokotlakého plynovodu.

Ochranné pásmo VN (vysokého napětí)

Nadzemní vedení:

U napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:

 • pro vodiče bez izolace – pásmo 7 m;
 • pro vodiče s izolací základní – pásmo 2 m;
 • pro závěsná kabelová vedení – pásmo 1 m;

U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně:

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

 • pro vodiče bez izolace – pásmo 12 m;
 • pro vodiče s izolací základní – pásmo 5 m;

U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně pásmo 15 m.

U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně – pásmo 20 m.

U napětí nad 400 kV – pásmo 30 m.

U závěsného kabelového vedení 110 kV – pásmo 2 m,

U zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence – pásmo 1 m.

Podzemní vedení:

 • Vedení do napětí 110 kV včetně – pásmo 1 m.
 • Vedení s napětím nad 110 kV – pásmo 3 m.

Ochranné pásmo silnice

 • 100 m – od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, 
 • 50 m – od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy,
 • 15 m – od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

Ochranné pásmo lesa

Umístit umísit lze stavbu rodinného domu ve vzdálenosti nejméně 50 m. Tímto zákonem je chráněn jednak ekosystém lesa od uživatelů zástavby, ale také dům a jeho obyvatelé před spadlými stromy a jiných živelných pohromách.  

TIP: Věděli jste, že porovnáním nabídek můžete ušetřit až 30 % nákladů?
Jeden formulář, vícero nabídek. Neztrácejte čas s hledáním firmy.


Nezávazná poptávka


 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů