Ohlášení dokončené stavby – kdy je potřeba a jak postupovat

soutez

S novelou stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu) došlo od roku 2018 k poměrně zásadním změnám, týkajícím se mimo jiné užívání staveb po jejich dokončení. Byl zrušen § 120, který specifikoval užívání stavby na základě souhlasu s užíváním. Nově byl zaveden § 122a, který v podstatě vrací do hry klasické kolaudační řízení, zakončené kolaudačním rozhodnutím s právní mocí.

Pro stavebníka rodinného nebo rekreačního domu se tím v zásadě změnilo to, že pro něj již neplatí povinnost kolaudace, ale zůstala mu povinnost dle ustanovení § 152 odst. 3 d) stavebního zákona, oznámit stavebnímu úřadu fázi výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, kterým je mimo jiné i fáze dokončení stavby.

Ohlášení dokončené stavby dle zákona

Ustanovení § 152 odst. 5 dále přesně určuje povinnosti stavebníka:

Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu.

Zároveň toto ustanovení upřesňuje další požadované doklady, které musí stavebník k žádosti doložit:

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k ohlášení geometrický plán.


Nezávazná poptávka

  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.
Inženýrské služby-IN
Jaké služby poptáváte?

Podrobnější informace

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Nově je dále stanovena i další povinnost:

Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

U kterých staveb postačí toto ohlášení dokončené stavby

Ohlášení dokončené stavby se týká především staveb rodinných domů, rekreačních objektů a všech staveb, na které byl vydán souhlas s ohlášením nebo stavební povolení a nejsou specifikovány v ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona jako stavby, vyžadující kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí. V případě výstavby rodinných domů developerem ale už toto ohlášení nepostačí, zde musí proběhnout kolaudace domu. Důvodem je skutečnost, že v případě developerské výstavby se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (ust. § 119 odst. 1b)).

Ohlášení dokončené stavby postačí například u rodinných domů a rekreačních objektů.
Ohlášení dokončené stavby postačí například u rodinných domů a rekreačních objektů.

V jaké fázi musí být stavba, aby bylo možné jí užívat

Stručně řečeno, stavba musí být dokončena a schopna bezpečného užívání, nesmí ohrožovat zdraví lidí a zvířat a bezpečnost životního prostředí. Musí mít připojení na zdroj elektřiny a vody, zajištěno vytápění a likvidaci odpadních vod.  

Tip: Víte, kolik stojí materiál na hrubou stavbu? Zdarma a nezávazně Vám do 10 dnů spočítáme cenu včetně rozpisu materiálu. SPOČÍTAT CENU

Stavebníkovi zároveň nadále zůstává povinnost zajistit si provedení všech předepsaných zkoušek a měření, tak jako tomu bylo dříve.

Jak ohlásit dokončení stavby

Ohlášení se podává na formuláři: „Ohlášení dokončené stavby“, ve kterém uvedete identifikační údaje stavby, údaje o stavebníkovi, základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena a datum dokončení stavby. K ohlášení je nutné doložit geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí (v případě novostavby a přístavby) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, dále prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou projektovou dokumentací, případně dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při provádění stavby došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci.

Přidělení čísla popisného a evidenčního

Rovněž je potřeba v případě novostaveb nezapomenout požádat příslušný obecní úřad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního. I tato žádost musí být podána na předepsaném formuláři: „Žádost o přidělení čísla“. Oba formuláře si můžete stáhnout z webových stránek nebo osobně vyzvednout na obecním úřadě. I k této žádosti je nutné doložit geometrický plán se zaměřením nové stavby a prohlášení stavebníka, že stavba je provedena v souladu s jejím povolením a projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem.

Přestože nebude probíhat klasické kolaudační řízení, může stavební úřad využít svého práva provést závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, aby si ověřil, zda je stavba provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací a stavebník má veškeré nezbytné doklady, tj. revizní zprávy, atesty použitých výrobků, případně závazná stanoviska dotčených orgánů, byla-li vyžadována.

Nezávazná poptávka


  • Zadání poptávky je ZDARMA.
  • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
  • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 %.
Inženýrské služby
Jaké služby poptáváte?

Místo realizace

Kontaktní údaje

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů